bakåtkompatibilitet

(backward compatibility) – om program och hårdvara: förmåga att fungera ihop med (kompatibilitet med) äldre versioner av en produkt; anpassad till filformat som används i äldre versioner av ett program. En ordbehandlare, version 3, är bakåt­kompatibel om den kan öppna, visa och ändra dokument som har skrivits med version 2 eller 1 av samma ordbehandlare. – Jämför med framåt­kom­pa­ti­bilitet.

[kompatibilitet] [versioner]

binärkompatibilitet

(binary compatibility, även binary code compatibility, binärkodskompatibilitet) – om datorprogram: kompatibilitetbinär­kods-nivå. – Två program som har framställts på olika datorer, på olika operativsystem eller med olika programspråk är binär­kompatibla om de är direkt utbytbara. De ska inte behöva kompileras om innan de kan köras efter flytten. – Binär­­kom­pa­tibla filer behöver inte vara identiska intill varje etta och nolla, men de är tillräckligt lika för att vara utbyt­bara. De har samma filformat. –Ett al­ter­na­tiv är käll­kods­kompa­tibilitet.

[kompatibilitet] [programmering]

källkodskompatibilitet

(source code compatibility) – om datorprogram: kompatibilitetkäll­kods-nivå. Två program är käll­kods­kompa­tibla om käll­koden till dem, efter kom­pi­le­ring är ut­byt­bar. Det vill säga att man kan ta käll­koden till ett program som är skrivet för dator A, kompilera den för dator B (med en annan pro­ces­sor­typ och/eller ett annat operativ­system), och få ett körbart program för dator B som i allt väsent­ligt är iden­tiskt med pro­grammet för dator A. – Jäm­för med binär­kompa­tibilitet.

[kompatibilitet] [programmering]

kompatibilitet

(compatibility) – egenskapen att vara förenlig med, fungerar ihop med. – Datorer, till­behör, operativ­system, pro­gram och filer är kompatibla om de är ut­byt­bara mot var­andra eller om de kan fungera ihop utan ändringar. En dator för Windows (det som förr kallades för en IBM‑kompatibel person­dator eller en klon) kan köra pro­gram och använda till­behör som är av­sedda för andra person­datorer för Windows, konstruerade enligt en senare version av det som från början var IBM:s specifikation. – Kompatibilitet är en variabel egen­skap. Den behöver, eller kan. alltså inte vara hundra­pro­centig. Man talar också om bakåt­kompatibilitet och framåt­­kom­pa­ti­bi­li­tet. – Jäm­för med inter­­operabilitet. – Stavning, se Språkrådet. – Se också binär­­kom­pa­ti­bi­li­tet, Intel­kompatibilitet, käll­kods­kompatibilitet, stift­­kom­pa­ti­bi­li­tet och Unix­kompatibilitet.

[kompatibilitet]

IBM-kompatibilitet

om datorer: egenskapen att ha pro­cessor från Intel (eller en Intel­­kompa­ti­bel pro­cessor) och att kunna köra operativ­system från Micro­soft. På 1980‑talet var det PC‑Dos, på 1990‑talet blev det Windows. En dator som uppfyller de kraven är kompatibel med IBM:s Personal Computer (pc). IBM:s pc gav på 1980‑talet upphov till en hel industri som tillverkade IBM‑kompatibla datorer, så kallade kloner, och den industrin tillverkar fortfarande nästan alla världens persondatorer utom Mac. (Linux kon­stru­e­ra­des från början för att kunna köras på IBM‑kompatibla datorer.) – Ef­ter­som IBM slutade att tillverka person­datorer 2005 har benämningen blivit föråldrad, så sedan dess säger man snarare Windows-kompatibel, eller oftast bara pc. Man har ibland också talat om Wintel (Windows och Intel). I princip är datorer som primärt är avsedda för Windows fort­far­ande baserade på IBM:s spe­ci­fi­ka­tion från 1984 för PC AT, även om den har vidareutvecklats nästan till oigenkännelighet. – Observera att Mac-datorer sedan 2005 också har Intel-pro­cess­orer, men det betyder inte att Macar är IBM‑kompatibla. – Termen IBM‑kompatibel har också använts om stor­datorer som är kom­pa­tibla med IBM:s stordatorer.

[it-historia] [kompatibilitet] [persondatorer]