war

  1. – i flera sammansättningar: om att skicka ut massor med anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alter­na­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra för­sök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna be­ty­delse kan vara in­spi­rerat av filmen War games. I den lyckas huvudpersonen Joshua hindra en dator från att utlösa kärn­vapen­krig genom att hålla den sysselsatt med luffar­schack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa samman­hang används den be­tyd­else­mässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyber­krig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 8 augusti 2019]

e-fence

”elektronisk hälare” – en som säljer stöldgods på internet. Även: electronic defence, oftare stavat e‑fense. – Fler ord på e-.

War games

film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärn­vapen­krig genom att hålla krigs­maktens dator­central syssel­satt med att spela luffarschack. Filmen hette War games även i Sverige. – Huvudpersonen Joshua kan vara det första välkända exemplet på en Holly­wood hacker. Det är troligen War games som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 3 december 2017]

informationskrig

(information warfare) – angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen pro­pa­ganda eller desinformation.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyber­krig­föring, tele­krig­föring och psyko­logisk krig­föring, se in­for­ma­tions­på­verkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän be­ty­delse om propaganda­kam­panjer.

[desinformation] [krig] [ändrad 10 september 2018]

cyberkrigföring

(cyber warfare) – angrepp mot fiendens it-infrastruktur. – Cyber­krig­föring går ut på att slå ut, sabo­tera eller mani­pu­lera fiende­landets tele- och datakommu­nika­tion på ett sätt som även drabbar civila. Angriparen kan vilja använda nätet för att slå ut kraft­verk, trans­porter, flyg­platser och myndigheter. Anriparen kan också använda nätet för att sprida falsk eller vilseledande infor­mation, even­tu­ellt genom att hacka sig in på det angripna landets nyhets­medier och andra infor­ma­tions­kanaler. Givet­vis riktar sig angreppen även mot för­svars­makten. Det handlar i hög ut­sträck­ning om sådana angrepp och intrång som krimi­nella hackare gör, fast med större resurser. – Cyber­krig­föring pågår även i freds­tid. Man kan till exempel installera bot­nät i ett annat lands it-system för att kunna aktivera det om det blir krig. Det förekommer också sabotage utan att det formellt är krig. – Liknande an­grepp som huvud­sak­ligen riktar sig mot det an­gripna landets krigs­makt kallas traditionellt för tele­krig­föring, på engelska elec­tronic warfare. – En övergrip­ande term är in­for­ma­tions­krig.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 22 december 2018]

telekrigföring

störning eller utslagning av fiendens elek­tro­niska spanings- och kommunikations­utrust­ning. Till exempel att göra radar, GPS, sensorer samt tele- och data­kommu­nika­tion oan­vänd­bara. I tele­krig­föring ingår också att skydda den egna ut­rust­ningen från an­grepp. Ryska krigs­makten uppges i mitten av 2010‑talet ha avan­ce­rad teknik för tele­krig­föring. – På engelska: elec­tronic war­fare. – Jäm­för med cyber­krig­föring och informations­krig samt hybridkrig.

[krig] [ändrad 21 januari 2020]