temsning

undersökning av vilken mobilmast en mobiltelefon är uppkopplad mot när den befinner sig på en viss punkt. – Temsning är en metod som används i kriminaltek­niska undersökningar. Det förutsätter att det är känt att användaren av en viss telefon ringde ett samtal vid en viss tidpunkt och att samtalet gick genom en viss mast; frågan är om telefonen i så fall kan ha funnits på en viss plats i mastens närhet. – Ordet kommer troligen av Test mobile systems, förkortat TEMS, en teknik för kvalitetssäkring som sedan 2016 ägs av Info­vista, se Infovistas webbsidor.

[geo] [kriminalteknik] [mobilt] [ändrad 13 september 2019]

Cyber investigation analysis standard expression

(CASE) – europeisk standard för forensiska it‑system. Alltså it‑system som används i brottsutredningar för undersökning av eventuellt bevis­material. Polisen i EU-länderna har 2017 kommit överens om att använda CASE för att enklare kunna utväxla information och bistå varandra. CASE är skrivet i öppen källkod och är en tillämpning av Unified cyber ontology, UCO. – Läs mer på GitHub.

[kriminalteknik] [öppen källkod] [16 maj 2017]

forensik

(forensics) – i kriminalteknik: vetenskaplig under­sökning av spår av brott. Det kan gälla spår på brottsplatsen eller från andra ställen, liksom obduktion av för­modade brotts­offer. Experter på forensik kallas för forensiker. Om de är inriktade på it kallas de för it‑forensiker. – Ordet: Närmast in­lånat från engelska, som i sin tur fått det från latin. På engelska användes ordet först om rätts­läkare, men har sedan fått breddad betydelse. Det la­tin­ska ordet forensis är besläktat med forum och användes på romartiden om pläderingar inför dom­stol. På svenska används ordet forensiker främst om icke‑poliser som arbetar med forensik. Poliser med specialutbildning i forensik kallas för kriminaltekniker. – Statens kriminaltek­niska anstalt bytte den 1 januari 2015 namn till Nationellt forensiskt centrum, NFC –se nfc.polisen.se.

[kriminalteknik] [språktips] [yrken] [ändrad 7 november 2017]

case

  1. – fall, ärende: case management – se ärende­­hantering; use case, se användnings­fall; court case mål (i domstol), i överförd bemärkelse även plädering, sak: ”the lawyer took on his case” – ”advokaten tog sig an hans sak”;
  2. fall, argumentation, exempel. ”The case for…” betyder ”skälen för…”, ”argumenten för…” Ett business case är argu­menta­tionen för en viss lösning, på svenska affärs­­nytta – ett business case är alltså inte ett exempel, utan en plädering (se ovan);
  3. – i typografi: se skift­läge (stora eller små bokstäver);
  4. CASEförkortning för computer aided software engineering dator­stödd system­­utveck­ling. Dator­baserad teknik för en eller flera faser av ett pro­grams livs­­cykel, som analys, design, realisering och underhåll. Detta var populärt runt 1990; numera används detta uttryck nästan aldrig;
  5. CASE – förkortning för Cyber investigation analysis standard expression.

[förkortningar på C] [kriminalteknik] [språktips] [systemutveckling] [typografi] [ändrad 16 maj 2017]

it-forensik

kriminalteknisk under­sökning av brotts­spår i it‑system. Även: undersökning av it‑rela­terad brotts­lig­het. – Ordet an­vänds ibland också i bredare betydelse om brotts­före­byggande åt­gärder i it‑system. Det används också om under­sökningar av or­sakerna till all­männa fel i systemet. De som är specialister på it‑forensik kallas för it‑forensiker. – Se också forensik. – På engelska: it forensics.

[it-relaterad brottslighet] [it-säkerhet] [kriminalteknik] [ändrad 8 juni 2017]

NFC

  1. – near field communication – närfältskommunikation, kontaktlös kommunikation, närkontakttrådlös data­överföring på mycket nära håll, högst ett par centimeter. Teknik för NFC förekommer i kort, till exempel busskort, och i mobiltelefoner, där tekniken främst används för betalningar. (Det är en form av AIDC.) Man visar vilka två enheter som ska kommunicera genom att hålla dem intill varandra. Förutom för resor och be­tal­ningar kan NFC till exempel användas i foto­skrivare: man håller kameran intill skrivaren så överförs bilderna automatiskt för utskrift. – Skill­naden gentemot Blue­tooth är att räckvidden är mycket kort. Bluetooth ersätter en sladd, NFC ersätter en kortläsare. Skillnaden mot RFID är att RFID är envägskommunika­­tion, medan NFC är tvåvägs. – NFC‑tekniken har utvecklats av Philips, Sony och Nokia, och är stan­dardi­serad som Ecma‑340 och ISO/IEC 18092. – Läs mer på NFC Forums webb­plats (nfc-forum.org). – På engelska kallas det också för wave-and-pay. – Läs också om blippa, iButton, Bump† och Bluetooth low energy† samt om akustisk NFC;
  2. förkortning för Nationellt forensiskt centrum, se forensik.

[förkortningar på N] [kontaktlöst] [kriminalteknik] [ändrad 3 juli 2019]