nyckelbild

(keyframe) – bild som i tecknad film används som utgångspunkt eller slutpunkt för en sekvens bildrutor. – Nyckelbilder kan till exempel visa början och slutet på en tecknad figurs rörelse. I datoranimering tecknas nyckelbilderna av mänskliga tecknare med stöd av datorprogram, medan de mellanliggande bilder som behövs för att skapa illusionen av rörelse ritas av datorprogram. I manuellt tecknad film tecknas nyckelbilder av de skickligaste tecknarna. Sedan får mindre skickliga tecknare fylla i resten.

[rörliga bilder] [ändrad 30 augusti 2021]

datorgrafik

framställning och bearbetning av bilder med användning av datorprogram. – Dator­grafik omfattar stillbilder, rörliga bilder (dator­animering) och tredimensionella bilder. I datorgrafik ingår framställning av bilder med hjälp av ritprogram, bearbetning av bilder (till exempel av fotografier) med bildbehandlingsprogram och visning av bilder på bild­skärm. – På engelska: computer graphics. – Se också ordet grafik.

[grafik] [ändrad 7 februari 2020]

VRML

Bild från VRML:s storhetstid.

virtual reality modeling language – ett föråldrat filformat för tre­­dimen­sion­ella bilder som ska visas i webbläsare. Det användes inte för att bilderna skulle ge ett tredimen­sion­ellt (stereo­skop­iskt) intryck, utan för att man skulle kunna rita miljöer i tre dimensioner, så att de sedan skulle kunna visas på bild­skärmen sedda från olika rikt­ningar. VRML lanserades 1994, och är sedan länge överspelat. Det användes på 1990‑talet för att skapa så kallade virtuella världar som användaren kunde ta sig runt i genom att peka och klicka. – VRML var ett text­­fil­­format som liknade HTML, och det var mycket lång­­sammare än speciella dator­ani­me­rings-program som Flash, som kom senare. VRML har ersatts av det XML-baserade X3D. – VRML hette från början virtual reality markup language.

[datoranimering] [förkortningar på V] [inaktuellt] [3d] [ändrad 17 november 2017]

affective computing

känsloigenkänning, känsloförmedlande teknik – igen­känning och för­medling av känslor och sinnes­tillstånd med hjälp av dator­teknik. Kan användas för:

  1. känsloigenkänning – datoriserade metoder att avläsa om en människa är glad, ledsen, trött…;
  2. känsloöverföring – tekniker för representera avsändarens känslor för mot­tagaren i data­kommunikation;
  3. känslosimulering – att få syntetiska röster eller dator­animerade ansikten att efterlikna känslouttryck.

[datoranimering] [grafiskt användargränssnitt] [maskininlärning] [ändrad 17 september 2019]

roll

det att en farkost som rör sig rakt framåt gungar åt höger eller vänster. Termen används i motsvarande betydelse i dator­grafik, datoranimeringar och robotik. På svenska: rullning, om flyg­plan: roll: flyg­planet rollar. – Se också pitch (stigning) och yaw (girning).

[datoranimering] [ändrad 13 november 2018]

triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]

renderingsfarm

eller renderfarm – renderingskluster – samman­­kopp­lade datorer som används för rendering (fram­­ställ­ning av bild­­rut­orna till dator­­animerad film). Ut­talas ren-de-rings­farm. – På engelska: rendering farm eller render farm.

[datoranimering] [ändrad 9 november 2019]

computer-generated images

i film: figurer som har tecknats av datorer (datoranimerade figurer), i synnerhet sådana som förekommer tillsammans med mänskliga skådespelare och i filmade miljöer. – Ofta används förkortningen CGI.

[datoranimering] [ändrad 10 december 2019]