logisk ekvivalens

det att två påståenden beskriver samma sakförhållande. Kallas också för semantisk ekvivalens. Det skrivs i formell logik med likhetstecken: A=B, vilket kan utläsas: ”A är logiskt ekvivalent med B”. Innebörden är ju samma som i matematik. Enkelt exempel: ”Carl XVI Gustaf är kung av Sverige” är logiskt ekvivalent med ”Kungen av Sverige heter Carl XVI Gustaf”. – Logisk ekvivalens ska skiljas från materiell ekvivalens, som i logik ofta kallas för bara ekvivalens eller tautologisk ekvivalens. Materiell ekvivalens innebär att av två påståenden är antingen båda sanna eller båda falska (oavsett vad det beror på). Om två påståenden är logiskt / semantiskt ekvivalenta, det vill säga uttrycker samma sak på olika sätt, måste de också vara materiellt / tautologiskt ekvivalenta. Men motsatsen gäller inte alltid. ”Strömbrytaren är på” kan vara materiellt / tautologiskt ekvivalent med ”lampan lyser”, men de två påståendena behöver inte uttrycka samma sakförhållande (strömbrytaren kan ju vara på, men lampan trasig) och är alltså inte logiskt / semantiskt ekvivalenta. – På engelska: logical equivalence.

[logik] [ändrad 3 juli 2019]

logik

  1. – konsten att dra säkra slutsatser. – Logik behandlar sambandet mellan påståenden och argument som är sanna, falska eller osäkra. Inom datorvetenskap är det främst formell logik som är viktig. Formell logik är logik som uttrycks med logiska symboler, och som kan ses som ett slags matematik (se boolesksanningsvärde och sanningvärdestabell). I formell logik utgår man enbart från påståenden som kan uttryckas som logiska formler, och tar inte hänsyn till yttre omständigheter (jämför med inferens). Att man behärskar sådan logik är en förut­sättning för att man ska kunna programmera: datorer vet ju bara det som man talar om för dem;
  2. kretsar, instruktioner och regler som är tillämpad logik. – Affärslogik är till exempel de regler som är inbyggda i ett affärssystem, och som delvis automatiserar affärsprocesserna. – Läs också om logisk.

[logik] [ändrad 9 september 2018]

gate

  1. – grind – beteckning på en elektronisk funktion. I datorer är en grind / gate något som realiserar en logisk funktion som AND eller OR;
  2. – i en transistor är en grind / gate den anslutning till transistorn som bestämmer ifall transistorn ska släppa igenom ström eller stoppa den. Detta har en nära anknytning till betydelse 1;
  3. – i uttryck som Gamergate står gate för skandal. Ordet anspelar på Watergate­affären (se Wikipedia).

[elektronik] [jargong] [logik] [ord på -gate] [rättsfall och skandaler] [ändrad 12 februari 2020]

NOT

(inte) – står i boolesk algebra för vad som i formell logik kallas för en negation.

[logik] [ändrad 11 oktober 2018]