fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

robotjournalistik

det att nyhetstexter skrivs av datorprogram. – De sak­upp­gifter som behövs matas in i programmet, varpå de sätts in på rätt plats i en textmall som har skrivits på förhand. Pro­gram­met har tillgång till alterna­tiva mallar och formu­le­ringar så att det ska kunna bli lite varia­tion. Än så länge fungerar tekniken bäst i faktatäta genrer som sena match­resultat i sport, väder och aktie­kurser. Någon robot i stil med C3PO är naturligtvis inte inblandad. – Robotjournal­istik var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk).

[massmedier] [mjukvarurobotar] [ändrad 13 oktober 2018]

programmatic

programmatic buying [of media space]programstyrd handel med annons­utrymmen – köp och försäljning av annonsutrymme med helt auto­ma­tiska metoder. Det går till på ungefär samma sätt som algoritmisk aktiehandel. Mass­medier anger på ett slags börs vilka annonsutrymmen som är till salu och vad de kostar; annonsörer anger på motsvarande sätt vad de vill ha utrymme för och vad de är villiga att be­tala. Andra villkor kan givetvis också anges. Köpare och säljare matchas automatiskt. – Metoden kan an­vänd­as för tidningar och tidskrifter, radio och tv, reklampelare och annat, och inte enbart för re­klam. – Kallas på svenska ofta för pro­gram­mat­ic eller pro­gram­ma­tiskt. – Läs mer i till exempel Hand­boken om Programmatic 3.0 (länk), utgiven av IAB Sverige (länk).

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 3 april 2017]

advertorial

betald reklam som ser ut som journalistiskt material. (Till skillnad från text­reklam som är jour­nal­ist­iskt material som fungerar som reklam.) Ordet används även på svenska, och är samman­satt av engelska advertise­ment, annons, och editorial, re­dak­tion­ell. – Se också adver­mation.

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 28 december 2018]

Wire

  1. – meddelande-app med möjlig­het till röst­samtal, lanserad i december 2014. Den har ut­vecklats av tidigare med­arbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire be­skrivs av ut­vecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires an­vändar­gräns­snitt i mobil­appar är spar­smakat och modernt och an­vänder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röst­samtal till andra Wire-an­vänd­are som man har i kontakt­listan. Video­sam­tal kommer, enligt ut­vecklarna, senare. – Se wire.com;
  2. – The Wire – brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning som 2014 gick upp i The Atlantic (länk) som samman­ställer andras ny­heter. Dess­utom en vecko­tidning som ges ut av militären på det amerikanska fång­lägret i Guantanamo (se Wiki­pedia).
  3. – wire kan också stå för tele­graf, tele­gram, ny­hets­tele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk för­bindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [massmedier] [ändrad 2 juni 2017]