Slack

en tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. Slack ut­veck­lades för internt bruk på det ameri­kanska före­taget Tiny Speck, numera Slack Technologies. Det lanserades för all­män­heten 2013, och hade redan i juni 2015 över en miljon an­vändare. Slack finns som gratis­tjänst och som avgifts­belagd tjänst med fler funk­tioner. – Se slack.com.

[applikationer] [meddelanden] [ändrad 12 november 2018]

Symphony

  1. Symphony Communication Services – ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
  2. Symphony OS – avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
  3. – se Lotus Symphony;
  4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linux] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows] [ändrad 25 april 2017]

cell broadcast

sändning av textmeddelande (SMS) till alla mobiltelefoner i ett område. Används för informa­tion i nödsituationer som naturkatastrofer, bränder och svåra olyckor. Tekniken kan också användas för reklam och olika tjänster. Medde­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobiltelefoner som finns i den sändande basstationens täckningsområde (cell). En eller flera eller alla basstationer kan sända samma medde­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broadcast ingår i GSM‑standarden, men förutsätter att basstationer och mobiltelefoner (eller annan utrust­ning som an­vänder mobiltelefonnätet) anpassas till tekniken. – Se också Viktigt meddelande till allmänheten.

[meddelanden] [mobilt] [ändrad 28 december 2018]

SMS gateway

en gateway som för­medlar med­delanden från en dator till mobilnätet för överföring till mottagaren som SMS, eller om­vänt.

[meddelanden] [ändrad 28 december 2018]

närvarobaserad

(presence-based) – om tjänster på internet: som kräver att både sändare och mottagare av ett meddelande är anslutna på samma gång. De måste alltså ha datorn eller mobiltelefonen i gång och vara inloggade på den tjänst som förmedlar meddelandena. Vanliga närvarobaserade tjänster är chatt, snabbmeddelanden (instant messaging) och telefoni över internet. (Närvarobaserade tjänster ger ofta möjlighet att lämna korta meddelanden till användare som inte är anslutna. De får meddelandet när de loggar på nästa gång.) – Närvarobaserade tjänster förutsätter närvarobevakning. – Alternativet till närvarobaserade tjänster är till exempel vanlig e‑post: sändaren och mottagaren behöver inte vara anslutna till internet samtidigt, mejlen kommer fram ändå.

[meddelanden] [ändrad 15 oktober 2018]

Tencent QQ

en snabbmeddelandetjänst som drivs av kinesiska Tencent. Kallas oftast bara för QQ. – Tencent QQ är en av världens största sådana tjänster med nästan 807 miljoner aktiva användare (2o18). Huvuddelen av använd­arna finns i Kina, men QQ finns också på engelska, läs mer på Tencents webbsidor (kan vara långsamma).

[meddelanden] [ändrad 12 november 2019]

flash-SMS

en typ av SMS som visas direkt på mottagarens bildskärm när det kommer. Det är avsett för viktiga och brådskande meddelanden. Men vem som helst kan i princip skicka flash-SMS om vad som helst till vem som helst. Flash‑SMS sparas inte hos mottagaren, utan raderas när mottagaren har tittat på det. – På engelska: flash SMS. – Kallas också för klass 0-SMS, på engelska class 0 SMS.

[meddelanden] [ändrad 5 augusti 2018]