ärendehantering

(administrative process management) – system som underlättar och styr administrativt arbete, från att ärende kommer upp till att beslut fattas och verkställs. – Äldre ärendehanteringssystem var utformade som det löpande bandet och kallades för arbetsflöde (workflow). Samma ärende gick från handläggare till handläggare, var och en med ansvar för ett led i processen (och med nära tillgång till relevanta pärmar). Nyare system är i stället ofta utformade för att en enda handläggare ska kunna ta hand om hela ärendet, eller så mycket som möjligt, med tillgång till all relevant information genom nätverket. De är också utformade för att vem som helst ska kunna ta över ett pågående ärende. – I affärssystem talar man om ärendehantering (på engelska case management) när man menar hantering av enskilda ärenden, uppgifter, problem och annat från början till slut. Detta till skillnad från organisationens funktion i stora drag. – Den engelska termen case management används i vården i Sverige för de samordnade insatserna för en brukare.

[affärssystem] [ändrad 27 oktober 2020]

affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning, administration och analys. – Idealet är att ha ett verksamhetsövergripande affärssystem som hanterar all information inom företaget som en enda stor databas. (Det måste i praktiken vara flera databaser, men de ska vara samordnade.) De olika applikationerna i affärssystemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra information om en anställd, en kund eller en produkt behöver man bara ändra på ett ställe för att ändringen ska slå igenom överallt. Ny information ska vara tillgäng­lig för alla (om de har behörighet) över­­allt och med en gång. Affärssystem omfattar applikationer för sådant som redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kundhantering och produktionsplanering. Även de enskilda applikationerna kallas ofta, var för sig, för affärssystem. – Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) blev på 00‑talet ett populärt sätt att bygga upp affärssystem, men SOA är en arkitektur, inte systemet som sådant.

[affärssystem] [ändrad 11 november 2018]

Business process execution language

(BPEL) – ett programspråk för beskrivning av verksamhetsprocesser i stora drag. BPEL är till för att beskriva verk­sam­hets­pro­cess­erna så som de ter sig för användarna. Verksamheten beskrivs som ett antal samverkande arbetsflöden. (Se orkestrering.) Detaljerna i processerna programmeras med andra vanliga programspråk. – BPEL är baserat på XML och avsett för web services. Det fullständiga namnet på BPEL är Web services business execution language, WS‑BPEL, men det namnet används sällan. (Ännu tidigare förkortades det BPEL4WS.) – BPEL ersätter det äldre WSFL, och utarbetades i samarbete mellan företag som BEA (senare köpt av Oracle), IBM, Microsoft, Oracle och SAP. – Läs mer på Oasis webbsidor.

[affärssystem] [xml] [ändrad 8 augusti 2017]

underhållssystem

(enterprise asset management, EAM) – hantering av en organisations tillgångar under hela deras livscykel. – Syftet är att de ska tillföra mesta möjliga värde till verksamheten. Ett underhållssystem ska omfatta konstruktion, beställning, tillverkning, installation, användning, underhåll, bränsleförsörjning, reparationer, reservdelar, förbrukningsmaterial, utbyte och återvinning.

[affärssystem] [underhåll] [ändrad 15 maj 2020]

Biztalk

Microsofts satsning på ett XML-baserat språk för utbyte av affärs­data över internet. Målet är att data ska be­skrivas på ett en­het­ligt sätt så att de kan över­föras mellan program från olika företag och be­arbetas. – Biztalk Framework är rikt­linjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. – Biztalk Server är en Micro­softprodukt som hanterar verk­sam­hets­processer i enlig­het med Biztalk Frame­work. – Se Microsofts webb­sidor (länk).

[affärssystem] [xml] [ändrad 16 april 2018]