Crux

(vanligen skrivet CRUX) – ett Linux‑baserat operativsystem, avsett för erfarna användare. Det utvecklades från början av Per Lidén vid Blekinge tekniska högskola, men han är inte längre involverad. – Se crux.nu.

[linux] [ändrad 4 september 2017]

skal

  1. (shell, shell interface, på svenska också skalprogram) – textbaserat användargränssnitt till Unix. Det finns många sådana som användarna kan välja bland. Se också kommandotolk. – Ordet skal / shell används ofta också om grafiska användargränssnitt till Unix, och om textbaserade användargränssnitt till andra operativsystem. Man talar om skal eller skalprogram när det klart kan särskiljas från operativsystemet och eventuellt bytas ut;
  2. – (shell) – program som tar emot och förmedlar instruktioner till en resurs i systemet för att underlätta, snabba upp eller öka säkerheten;
  3. – (skin) – utbytbar utformning av det grafiska användargränssnittet för datorprogram som MP3-spelare eller webbläsare. Skalet ändrar inte programmets sätt att fungera: det är en rent kosmetisk förändring av det som visas på bildskärmen.

[användargränssnitt] [unix] [ändrad 2 maj 2020]

F1-sårbarhet

(F1 key vulnerability) – inaktuellt: ett skadligt skript som kunde aktiveras i äldre versioner av Windows om man tryckte på tangenten F1 samtidigt som man hade Internet Explorer öppet. Om det då öppnades en dialogruta där användaren uppmanades trycka på F1 borde man inte lyda uppmaningen. Om användaren tryckte på F1 skapades nämligen möjlighet för utomstående att fjärrstyra vissa funktioner i datorn. I andra sammanhang fungerade F1 som vanligt. – Sårbarheten blev känd i mars 2010, se Microsofts webbsidor. Den avhjälptes kort därefter, och kan bara drabba den som har en version av Windows från 2010 eller tidigare och som inte har installerat någon säkerhetsuppdatering sedan 2010. – Sårbarheten drabbade bara Windows 2000 och Windows XP, och den kunde aktiveras enbart från Internet Explorer.

[inaktuellt] [sårbarheter] [windows] [ändrad 5 februari 2018]

Multics

(Multiplexed information and computing service) – ett operativsystem för stor­datorer med flera samtidiga användare, utvecklat 1963—69 av Bell Labs, General Electric och MIT i samarbete. – Multics var det första ope­ra­tiv­sys­temet som delade upp minnet i sidor som flyttades mellan arbets­minne och lagringsminne. Multics inspirerade utvecklingen av Unix (namnet Unix är en ordlek på Multics). Multics utvecklades vidare på 1970‑talet och såldes kommersiellt från 1973. Under 1980‑talet trängdes Multics undan av andra operativsystem. Den sista Multicsdatorn tillhörde det kanadensiska för­svars­de­parte­mentet i Halifax. Den var i drift fram till den 30 oktober år 2000.

[förkortningar på M] [it-historia] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 19 november 2017]

Jolla

finskt företag som ut­vecklar Sail­fish, ett operativ­­system för smarta mobiler. Det är baserat på Meego. – Jolla började sälja egen­­ut­veck­lade tele­foner med Sail­fish i november 2013. Jolla­­tele­­foner kunde också köra pro­gram för Android. I november 2014 visade Jolla upp en surf­­­platta, Jolla Tablet, men till­verk­ningen upphörde i början av 2016. – I november 2015 ansökte Jolla om skuld­sane­ring. Företaget har sedan dess slutat att ut­veck­la och sälja hårdvara och koncentrerat sig på mjukvara. – Se jolla.com. – Namnet: Jolla är finska för ’jolle’.

[företag] [linux] [mobilt] [ändrad 7 september 2017]

DR-DOS

Handbok i DR-Dos version 6.(ursprunglig betydelse: Digital Research DOS) – ett opera­tiv­­system för persondatorer, lanserat 1987 av företaget Digital Research. – DR‑DOS var en vidareutveckling av CP/M, avsedd för IBM‑kompatibla person­datorer. DR‑DOS var ett alter­na­tiv till MS‑DOS, men slog aldrig igenom stort. Opera­tiv­­sys­temets före­språkare ansåg att MS‑DOS byggde så mycket på CP/M att MS-DOS bara var en sämre variant av DR‑DOS. – Novell† blev 1991 ägare till DR‑DOS och döpte först om det till Novell DOS, sedan till bara DOS. Novell sålde det 1995 till Caldera†, som återställde namnet DR‑DOS, och 1998 sålde rättigheterna till före­taget Lineo, som 2002 sålde det vidare till Device­logics (med delvis samma ägare som av­somnade Lineo). Device­logics tycks ha blivit inaktivt 2006. – Ett nytt företag, DRDOS Inc (troligen nedlagt), ägde och sålde sedan DR‑DOS som in­byggt system. – Se också The DR‑DOS/OpenDOS enhance­ment project som vidareutvecklar DR‑DOS med öppen käll­kod (inaktivt 2016, men se DR-DOS Wiki).

[förkortningar på D] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 27 april 2020]

Santa Cruz Operation

(SCO) – uppköpt amerikanskt företag som tidigare sålde Unix för persondatorer; numera del av Oracle. Santa Cruz Ope­ration ska inte förväxlas med The SCO Group†: det var ett annat företag som hade tagit över förkort­ningen SCO. – Santa Cruz Ope­ration grundades 1979 och var det första företag som på allvar satsade på Unix för person­­datorer. Före­taget marknads­­­förde först Xenix, utveck­lat av Micro­­soft. 1989 bytte operativsystemet namn till SCO Unix. 1995 köpte SCO rätten att förvalta och ut­veckla Unix System V (men inte rätten till varu­märket Unix, se X/Open†) från Novell†. Novell hade i sin tur köpt det från AT&T, som hade utvecklat Unix. Under några år försökte SCO ena branschen kring ett en­het­ligt Unix. 1998 lan­se­ra­des därför en ny version av SCO:s operativ­system under namnet SCO Unix­ware. Men sam­tidigt hade Linux blivit en svår kon­kurrent på Intel‑platt­formen. SCO började därför att också mark­nads­föra Linux. – Under åren 2000 och 2001 sålde SCO större delen av sina till­gångar, inklusive Unix­ware, till företaget Caldera, som 2002 bytte namn till The SCO Group och gick en turbulent fram­tid till mötes. Det som fanns kvar av gamla SCO bytte först namn till Tarantella, men köptes 2005 av Sun†, som i sin tur har köpts av Oracle. Varumärket används inte. – Svensken Lars Turndal (1936—1999) var vd för SCO 1993—1995.

[företag] [it-historia] [unix] [uppköpt] [ändrad 10 mars 2020]

Joy, Bill

Porträtt.
Bill Joy.

(William N Joy, född 1954) – en av Suns† grundare 1982, c­hefsforskare på Sun till 2003. – Runt 1980 var Bill Joy huvudkonstruk­tör av operativ­systemet BSD och den som in­för­livade TCP/IP i Unix. Han skrev också texteditorn vi. 1991 startade han Suns forskningscenter i Aspen i Colorado, där bland annat Java och Jini (nu Apache River) utvecklades. – Bill Joy väckte i april 2000 upp­märk­sam­het med varningsorden i artikeln ”Why the future doesn’t need us” (länk, se också grey goo). Han belönades 1986 med Grace Murray Hopper Award (länk). 1993 fick han Usenix lifetime achievement ­award (”The Flame”) som del av gruppen som utvecklade BSD. – Joy ingick 1997 i president Bill Clintons it‑kommis­sion. Han slutade på Sun i september 2003 för att skriva böcker. – Bill Joy anställdes i början av 2005 på innovations­kapital-bolaget Kleiner Perkins (länk), där han slutade 2014. Sedan 2017 är han anställd på Water Street Capital (wscapital.com). – Det finns två ”lagar” som tillskrivs Bill Joy, se Joys lag. – Se Bill Joys sida på LinkedIn (brukar fungera, även om länken är överstruken). – Läs också om Bill Joys lösenord.

[bill joy] [it-historia] [personer] [unix] [ändrad 18 februari 2020]

BSD

Berkeley standard distribution – ett Unixkompatibelt operativ­­­system. – BSD ut­­veck­­lades på Berkeley‑universitetet på 1980‑talet av bland andra Bill Joy. Det kallas ibland för Berkeley‑Unix. – Systemet ligger till grund för flera kommersiella ut­föranden av Unix, som macOS (Darwin), och för varianter av Unix som sprids fritt, till exempel FreeBSD, NetBSD, OpenBSD och Anonym OS†. – BSD var på 1980‑talet huvud­­alter­­na­ti­vet till AT&T:s Unix­, System V, och det har skett om­­fattande korsbefruktning mellan de två varianterna sedan dess. (Läs också om Unix­­krigen.) – BSD är fortfarande inte en officiell Unix­­version, det vill säga att det inte upp­­­fyller kraven i The Single Unix Specification (undan­­tag: Darwin). Det beror inte på kvali­­te­ten, utan på skill­­nader i upp­­bygg­­naden (eller på att certifieringen kostar för mycket), men The open group för­söker överbrygga skillnaderna. – 1993 belö­­nades BSD med Usenix lifetimee achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – BSD sprids med den programlicens som kallas för BSD-licensen: den ger innehavaren stor frihet att göra vad hon vill med programmet och programkoden, utan krav på att programmet ska förbli fri mjukvara, och det friskriver också den som överlämnar eller säljer programmet från ansvar för eventuella fel och skador.

[förkortningar på B] [unix] [ändrad 5 april 2018]

live CD

(LiveCD) – valfritt operativsystem som startas och körs från en CD, DVD eller ett USB‑minne, och som inte använder värddatorns hårddisk. Alla filer som behövs blir inlästa i datorns arbetsminne, inte på hårddisken. När man är klar och matar ut disken eller USB‑minnet försvinner alla filer, och datorn startar om med sitt vanliga operativ­system. – Observera att live CD inte är ett ope­ra­tiv­system eller ett program, utan något som man själv kan sätta ihop efter behag. Live CD kan användas med vilket operativsystem som helst, för­ut­satt att det kan köras på den avsedda datorn. Syftet med live CD är att man ska kunna använda en dator, till exempel för att hantera e‑post och be­söka webb­sidor, utan att lämna några spår. Live CD används också vid felsökning på datorer som har blivit oanvändbara på grund av virus eller andra skade­program. – Läs också om Anonym OS, Byzantium, Cotton Candy†, Haven och Tails.

[operativsystem] [ändrad 27 maj 2017]