CrunchBang

nerlagt utförande av Linux, närmast baserat på Debian. Det räknades som mellan­svårt: det krävde en del dator­kunskap, men inte ingående kun­skaper i Unix. Utvecklingen upphörde 2015, men operativsystemet lever vidare i flera förgreningar. –– Namnet skrevs ibland #! (# för crunch, ! för bang). –– Domänen crunchbang.org direktlänkar numera till bunsenlabs.org, en av förgreningarna.

[linux] [nerlagt] [ändrad 7 september 2017]

Goobuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. –– Goo­buntu är en mindre mo­di­fi­ering av huvud­ver­sionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. – En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. –– Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet gOS†, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu† med ett O. –– Google har två andra Linux-bas­e­rade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Xubuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) med det grafiska användargränssnittet Xfce. – –Xubuntu är mindre re­surs­krävande än standard‑Ubuntu och Ku­bunto, främst på grund av Xfce. Det kan därför köras på äldre datorer som inte klarar de andra Ubuntu‑varianterna. –– Namnet uttalas ””zzubuntu””. – –Se xubuntu.org.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Ubuntu JeOS

tidigare variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) för servrar, avsett för körning av server­­baserade ap­pli­ka­tioner. Sedan 2008 ingår det i Ubuntu Server. –– Namnet: För­kort­ning för just enough operating system. Det ut­ta­la­des som engelska juice. – Se Ubuntus webb­­sidor (länk) och se också förkortningen Jeos.

[namnbyte] [servrar] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Gobuntu

en avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. –– Gobuntu ska inte för­väx­las med Goobuntu.

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Posix

Portable operating system interface, ofta: POSIX – spe­ci­fi­ka­tion för hur program och operativsystem ska passa ihop i öppna system. (Med öppna system menas främst, men inte enbart, Unix och Unix‑kom­pa­tibla operativsystem.) Ett program som har skrivits för ett Posix‑anpas­sat operativ­system ska kunna köras på alla andra Posix­‑anpas­sa­de operativsystem. – Posix är inte en standard för hur operativ­system ska vara uppbyggda. Det är gränssnittet mot program som räknas. Detta innebär att operativsystem som inte räknas som Unix ändå kan bli Posix-certifierade. – Den första Posix‑standard­en kom 1988, ut­formad inom IEEE under beteckningen IEEE 1003. Namnet Posix före­slogs av Richard Stallman. – Utveckling­en av Posix kan ses som ett sätt att främja öppna system utan att använda det på 1980‑talet omstridda varumärket Unix. (Se Unixkrigen.) –– Posix‑specifikation­en förvaltas av gruppen PASC (Portable applications standards com­mittee), men sedan 2003 utfärdas Posix­-certi­fi­ering­ar av The Austin group, som består av IEEE och The open group. –– Posix‑certifiera­de operativsystem är bland annat macOS, Solaris och QNX Neutrino. Det finns andra opera­tiv­system som klassas som Posix compliant (Posix‑anpassade), till exempel IBM:s z/OS. Windows kan göras Posix‑anpassat med hjälp av tilläggs­program, se Micro­soft Technet (länk). –– Se IEEE:s webb­sidor (länk).

[operativsystem] [programmering] [öppet] [ändrad 15 mars 2018]