Qubes

Qubes OS – ett operativsystem baserat på Linux och med extra hög säkerhet. – Qubes gör det svårt för ett program att påverka ett annat utan att användaren tillåter det. Det är möjligt därför att varje program kan köras i en egen virtuell maskin. Programmen är alltså skilda från varandra som om de kördes på var sin dator. – Qubes använder inslag från Xen. – Qubes OS har ut­veck­lats av den polska it‑säkerhetsexperten Joanna Rut­kow­ska (blog.invisiblethings.org). – Se qubes-os.org.

[linux] [ändrad 16 maj 2017]

Open software foundation

(OSF) – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1998 för att ut­veckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1†. – OSF var ena sidan i de så kallade Unix‑krigen. Den andra sidan var Unix International†. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open† och bildade The open group. – I OSF ingick bland andra Digital†, Hitachi, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun†‑chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun forever”.

[nerlagt] [organisationer] [unix] [ändrad 22 februari 2018]

Conectiva

uppköpt brasilianskt företag som sedan 1995 har utvecklat Linux-system för Latinamerika; även namnet på företagets egen Linux-distribution. Conec­tiva köptes 2005 upp av amerikanska Mandrake­soft, som sedan bytte namn till Mandriva.

[linux] [uppköpt] [ändrad 4 september 2017]

Finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix: den tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kan det tala om vem som är innehavare av en given e‑post­adress. Det används för att hämta användarnas plan file.  –Finger, som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970‑talet. Det specificeras i RFC nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda Finger. – Finger har också funnits för Windows. – Finger skrivs ofta, men inte alltid, med liten begynnelsebokstav: finger.

[personlig integritet] [unix] [windows] [ändrad 6 december 2018]

Chrome OS

Knappliknande runt märke med 3d-effekt. I mitten en blå boll. Den är omgiven av tre bitar i grönt, gult och rött.
Chrome OS märke.

Chrome operating systemoperativ­system från Google för person­datorer. – Chrome OS tillkännagavs 2009. 2011 kom datorer med Chrome OS, se Chrome­book. Chrome OS finns inte för nerladdning, utan säljs bara till datortillverkare som förinstallerar det på sina datorer. – Chrome OS är i princip Googles webbläsare Chrome, körd direkt på en Linuxkärna. Operativ­­systemet hade från början inget annat användar­­gräns­­snitt än webb­­läsaren. Men 2012 införde Google ett gra­fiskt användar­­gräns­­snitt, Aura, som är likt tra­­di­tio­n­ella gra­fiska användargräns­snitt, men som fort­­farande är helt baserat på webb­­sidor. – Att utveckla program för Chrome OS inne­bär att ut­veckla pro­gram som kan köras i webbläsare. Det går inte att in­stallera tra­­di­tio­n­ella pro­gram som fungerar vid sidan av webb­­läsaren. (Men läs om det troligen nerlagda Project Campfire.) Pro­gram för Chrome OS kan också köras i vilken webbläsare som helst, till exempel i Firefox, vilket i sin tur innebär att de kan köras i en webb­läsare på vilken dator som helst. Tanken är förstås att det ska gå märk­bart snabbare om man har Chrome OS. – Chrome OS ska inte för­växlas med Android, Googles ope­rativ­system för mobiltelefoner, surfplattor och hem­elektronik. – I slutet av 2015 ryktades det att Google har kommit fram till att intresset för Chrome OS är så lågt att det bör av­vecklas som separat produkt och slås ihop med Android. Det har dock inte skett (september 2017). – Mer på Googles webbsidor. – Samma ope­rativ­system ut­­vecklat i öppen käll­kod heter Chromium OS. – Läs också om operativsystemet Fuchsia.

[linux] [ändrad 24 maj 2019]

Common desktop environment

(CDE) – ett gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif†, togs fram på 1990‑talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser, som gemensamma arbetsytor (”skrivbord”) för flera användare. – Efter 1990‑talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner gratis från Sourceforge (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [unix] [ändrad 7 maj 2020]

distribution

  1. – om Linux: komplett operativsystem baserat på Linux, färdigt för installation och användning, från en av flera leverantörer. – Olika distribu­tioner skiljer sig åt i utför­andet, men alla program skrivna för Linux ska kunna köras på alla distribu­tioner av Linux. – En distribu­tion består av kärnan Linux, övriga delar av operativsystemet (vanligen Gnu) samt ofta ett grafiskt användar­gräns­snitt och medfölj­ande program. Detta är paketerat på ett sådant sätt att använd­aren lätt kan installera det hela. Kallas ofta för distro eller bara dist. – I denna ordlista används ofta uttrycket ett utför­ande av Linux därför att ordet distribu­tion kan misstolkas av oinvigda;
  2. – i företagsekonomi: förflyttning av en färdig produkt från tillverkaren till kunden (den plats där kunden tar emot produkten). Kunden kan vara en återförsälj­are eller en privat­person;
  3. – i mjukvarubranschen: spridning av den paketerade produkten. Den paketerade produkten behöver inte finnas i ett fysiskt paket, den kan lika gärna finnas på en server till kunder eller gratisanvändare. Att den är paketerad betyder att den finns i en form som kunden kan ta emot. Distribution av en mjukvara gjordes förr på diskett, cd eller dvd, men numera görs det nästan alltid från en server över internet.