k

  1. – k är multipel­prefix för kilo- (= ⨯1 000). Det ska alltid skrivas med litet k. – Men i synnerhet i USA är det vanligt att det också skrivs med stort K (fel!), och K kan där också stå för kilo­gram. Inom foto och video anger k ibland hori­sontell upp­lösning: 4k står för ett bild­format med ungefär 4 000 bildpunkter på långsidan;
  2. – K är förkortning för svart i färglära. Det ingår i för­kort­ningen CMYK. Skrivs med stort K. – K står för svart eftersom det är sista bok­staven i black. B var upptaget: det står för blått.

[förkortningar på K] [multipelprefix] [färg] [ändrad 24 januari 2018]

zetta

multipelprefix för 1021, alltså en etta följd av 21 nollor – tusen triljoner. En zettabyte är tusen exabyte. Tusen zettabyte blir i sin tur en yottabyte (1024). – Zetta är ett påhittat ord som ska föra tank­ar­na till latinska septem för sju, eftersom 1 följt av 21 nollor är lika med 1 0007.

[multipelprefix] [ändrad 25 april 2017]

byte

den vanliga måttenheten för digital information. Uttalas ”bajt”. En byte är numera åtta bit, alltså åtta ettor och/eller nollor. Förkortas ofta B. En svensk beteckning som sällan används är oktett. – Obser­vera att en byte i äldre data­teknik inte alltid var åtta bit. Ordet knöts till åtta bit under den tid då åttabitars processorer var vanliga.

– Läs också om binära multipelprefix.

kilobyte kB 1 000 tusen byte  (obs – litet k)
megabyte MB 10002 miljon byte  
gigabyte GB 10003 miljard byte (engelska billion)
terabyte TB 10004 biljon byte (engelska trillion)
petabyte PB 10005 tusen biljoner byte (engelska quadrillion)
exabyte EB 10006 triljon byte (engelska quintillion)
zettabyte ZB 10007 tusen triljoner byte (engelska sextillion)
yottabyte YB 10008 kvadriljon byte (engelska septillion)
ronnabyte RB 10009 tusen kvadriljoner byte (engelska octillion)
quettabyte QB 100010 kvintiljon byte (engelska nonillion)

[måttenheter] [ändrad 18 november 2022]

mega

  1. multipelprefix för en miljon (106). För en miljon­del används prefixet mikro. – För den binära approximationen (220), se mebi;
  2. – Mega – en fildelningssajt som startades i januari 2013 av Kim Dotcom. Den ersatte hans tidigare Megaupload†. Kim Dotcom överlät efter ett par år Mega till ett annat företag, och nu är det en tjänst för säker fillagring. – Se mega.io.

[multipelprefix] [ändrad 25 oktober 2022]

exa

multipelprefix för 1018, alltså en triljon – en miljon biljoner. En exa­byte är tusen peta­byte. Tusen exa­byte blir en zetta-byte. – Ordet: Exa är ett på­hittat ord som ska föra tankarna till latinets hexa för sex, därför att 1 följt av 18 nollor är lika med 1 0006.

[multipelprefix] [ändrad 6 mars 2017]

binära multipelprefix

motsvarigheter till mega, giga etcetera, an­passade till det binära talsystemet. (Se också multipel­prefix.) – Exempel: i stället för kilo­byte, som strikt räknat är exakt tusen byte, använder man storheten kibi­byte, förkortat kiB, som är 1 024 (210) byte. – Ändringen motiveras med att datorer räknar med det binära talsystemet, inte med det decimala. I det binära tal­systemet är exakt tusen inte ett ”runt tal” (det blir 1111101000 med binär notation), vilket däremot 1 024 är (det blir 10000000000 med binär notation). Länge bortsåg man i dator­teknik från skill­naden, som i de flesta fall var för­sum­bar. Man skrev (och skriver fortfarande) kilobyte när man menade 1 024 byte. Men när vi räknar med stor­heter som giga- och tera- närmar sig skillnaden mellan jämna decimala tal och nära­liggande runda binära tal tio pro­cent. Det är inte alltid för­sum­bart. Därför har det fast­ställts en serie binära multipel­prefix med namn som påminner om de decimala i samma storleksklass.

– De binära multipelprefixen infördes i slutet av 1990‑talet, men används inte så mycket.

kibi Ki 210 1 024 (jämför med kilo)
mebi Mi 220 1 048 576 (jämför med mega)
gibi Gi 230 1 073 741 824 (jämför med giga)
tebi Ti 240 1 099 511 627 776 (jämför med tera)
pebi Pi 250 ≈1,1259×1015 (jämför med peta)
exbi Ei 260 ≈1,15292×1018 (jämför med exa)
zebi Zi 270 ≈1,18059×1021 (jämför med zetta)
yobi Yi 280 ≈1,20983×1024 (jämför med yotta)

[multipelprefix] [ändrad 7 februari 2019]

multipelprefix

ord som kilo- och mega- som sätts framför sorter för att ange stora antal: tusen, miljon, miljard av en måttenhet. Till exempel megabyte – en miljon byte. Även ord som be­teck­nar små­delar kallas multipelprefix, till exempel milli-. På engelska: prefixes for multiples, ibland även quantifiers. – För det binära talsystemet finns en serie binära multipelprefix som kibi- och mebi-.

– Här är en tabell över multipelprefix:

 

 

Prefix Förkortning Faktor Faktorns namn På engelska
kilo k 1 000 tusen  thousand
mega M 106 miljon million
giga G 109 miljard billion
tera T 1012 biljon trillion
peta P 1015 tusen biljoner quadrillion
exa E 1018 triljon quintillion
zetta Z 1021 tusen triljoner sextillion
yotta Y 1024 kvadriljon septillion
ronna (tidigare inofficiellt: bronto) R 1027 tusen kvadriljoner octillion
quetta (tidigare inofficiellt: geop) Q 1030 kvintiljon nonillion
milli m 10-3 tusendel
mikro μibland: mc, inofficiellt även: u. 10-6 miljondel
nano n 10-9 miljarddel
piko p 10-12 biljondel
femto f 10-15 tusendels biljondel
atto a 10-18 triljondel
zepto z 10-21 tusendels triljondel
yocto y 10-24 kvadriljondel
ronto r 10-27 tusendels kvadriljondel
quecto q 10-30 kvintiljondel

[matematik] [multipelprefix] [ändrad 18 november 2022]