Europeiska dataskyddsstyrelsen

EU-organ som ska se till att Dataskyddsförordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen började verka när Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, och består av en representant för datatillsynsmyndigheten i varje medlemsland (i Sverige Datainspektionen) samt av Europeiska datatillsynsmannen. – På engelska: European data protection board, EDPB. (Europeiska dataskyddsstyrelsen ersätter Artikel 29-gruppen†.) – Se edpb.europa.eu.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

blåljusmyndigheter

organisationer som har rätt att använda roterande blått ljus på sina fordon vid utryckning. Främst är det ambulans, brandkår och polis, men flera andra organisationer som får använda blåljus om det är påkallat. Termen rädddningstjänst står i stort sett för samma sak som blåljusmyndighet. En förteckning över sådana organisationer finns i Wikipedia. – Inom it är blåljus­myn­dig­heter intressanta på grund av deras behov av säker och skyddad elektronisk kommunikation. – Språkligt: ”Blåljusmyndigheter” är egentligen en missvisande benämning, eftersom det bland dem bara är polisen som verkligen är en myn­dig­het. Ofta ser man därför i stället uttrycket blåljusaktörer. For­donen kallas för utryckningsfordon. På engelska används för­kort­ningen PPDR, public protection and disaster relief.

[elektronisk kommunikation] [myndigheter] [samhällsskydd] [ändrad 20 augusti 2018]

Europeiska datatillsynsmannen

(European data protection supervisor, förkortat EDPS) – EU:s tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter och rätten till privatliv. EDPS behandlar också privatpersoners klagomål på EU‑myndigheters hantering av personupp­gifter. EDPS är också representerad i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Myndigheten in­rätt­a­des 2014. Datatillsynsmannen är dels två personer, datatillsynsmannen och bi­träd­ande datatillsynsmannen, dels namnet på myndigheten. – Läs mer på EU:s webbsidor.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]