PSI-direktivet

Directive on the re-use of public sector information – ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras till­gängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga och kommunala myn­dig­heter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas data­baser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjlig­heten att köpa stora data­mängder för att an­vända dem i kom­mersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidare­ut­nyttjande av in­for­ma­tion från den of­fentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen.

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

Datainspektionen

(DI) – den svenska myndighet som övervakar användningen av personuppgifter i datorer och i andra samman­hang. (Se Personuppgiftslagen† (PUL) och Dataskydds­för­ord­ningen.) Datainspektionen har också tillsyn över kreditupp­lysning och inkassoverksamhet. – Regeringen bestämde tidigare att Datainspektionen under 2018 skulle byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten (se pressmeddelande från Regeringskansliet), men i maj 2018 protesterade DI:s chef Lena Lindgren Schelin (se pressmeddelande), och föreslog i stället namnet Dataskyddsmyndigheten. Ingen ändring har skett (juli 2019) – Se datainspektionen.se.

– In English: Datainspektionen, in English The Swedish data protection authority, is a government agency responsible for protecting the right to privacy. It also supervises credit information and collection agencies. Read more in English on this link. – For more summaries in English, please click on this link.

[dataskydd] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 5 juli 2019]

NIST

National institute of standards and technology – amerikanskt federal myndighet som fastställer standarder. Det gäller standarder för mått och vikt samt för teknisk utrustning, inklusive it‑system. – NIST har hand om regelverket för it‑system som används av statliga myndigheter, FISMA. – Se nist.gov.

[förkortningar på N] [it-system] [myndigheter] [standarder] [ändrad 12 september 2017]

.gov

toppdomän för amerikanska myndigheter. – .gov är en begräns­ad och sponsrad toppdomän. En amerikansk myndighet, General services administration (länk), bestämmer vilka myndigheter som ska få registrera domäner under .gov. Det är alltså bara amerikanska federala, delstatliga och lokala myndigheter som får registrera domäner under .gov. – Namnet står för government. – Som alternativ till .gov använder amerikanska myndigheter också domänen .us.

[toppdomäner] [myndigheter] [ändrad 10 novemer 2019]

utgivningsbevis

intyg om att en tidning, film, tv- eller radioprogram eller webbsida har registrerats som publikation, och därmed skyddas av Tryck­fri­hets­för­ordningen (TF) respektive Ytt­rande­fri­hets­grund­lagen (YGL). Ut­giv­nings­bevis förutsätter att man också har an­svarig ut­givare. – Ut­färd­ande av ut­givnings­bevis är en ren formalitet, förutsatt att publikationens namn inte är upp­taget. Ut­givnings­bevis för tidningar och tid­skrifter ut­färdas av Patent- och registrerings­verket (PRV), (länk), men ut­­givnings­bevis för webb­sidor och eter­medier utfärdas av Myndig­heten för press radio och tv (mprt.se). – Om ett mass­medie­företag som redan har ut­givnings­bevis (för tidning eller tid­skrift) också publicerar webb­sidor behöver den inte skaffa ut­giv­nings­bevis för webbsidorna, men sajten ska anmälas till Myndig­heten för press radio och tv.

[massmedier] [myndigheter] [radio och tv] [yttrandefrihet] [ändrad 4 maj 2017]

Europeiska kommissionen

det EU-organ som tar initiativ till ny EU‑lag­stiftning, förvaltar EU:s budget och ser till att medlems­staterna följer reglerna. Det är EU:s motsvarighet till en regering. Kallas ibland för EU‑kommissionen. – Läs mer här.

[myndigheter] [politik] [ändrad 20 juni 2018]

Europeiska unionens råd

detsamma som EU-rådet, även kallat minister­rådet. – Rådet består av en minister från varje med­lems­­stat. Det är tillsammans med Europaparlamentet EU:s lag­­stift­ande organ, som också sam­­ordnar EU:s gemensamma utrikespolitik och det polisi­ära sam­­arbetet i EU. – Läs mer här.

[eu] [politik] [ändrad 7 januari 2020]