PUST

den svenska polisens nerlagda it‑system för rap­port­e­ring och utredning av brott. I februari 2014 beslöt Riks­­polis­­styrelsen att lägga ner det. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara lång­samt, om­­ständ­ligt och svårt att använda. – Pust togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallas därför ibland för PustJava. 2011 beslöt polisen att flytta över Pust till Oracles platt­­form Siebel. Den om­­ar­be­tade versionen kallas ofta för PustSiebel. Den ansågs av många som en kraftig för­sämring. – Efter­­som många poliser ansåg Pust oan­vänd­bart, eller rent av såg det som en arbets­­miljö­­fara, använde polisen två äldre it‑system parallellt med Pust. I februari 2014 beslöt polisen att skrota Pust helt och hållet. – Kostnad­er­na för Pust upp­­skatt­a­des då till runt 100 miljoner kronor. – Pust är för­­kort­ning för Polisens ut­red­ningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projek­t­an­svariga: länk.

– In English: Pust was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureau­cratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. Pust has been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the Pust system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as Pust-Siebel. How­ever, many police officers found Pust, and especially Pust-Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with Pust. In Februari 2014, it was decided to shut Pust down. The costs for Pust and Pust-Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor.  – For more summaries in English, please click at this link.

[förkortningar på P] [juridik] [myndigheter] [nerlagt] [ändrad 20 augusti 2017]

vitbok

(whitepaper, även: whitebook) – redogörelse för en myndig­hets eller annan organisations bedömningar och ställnings­tagande i en bestämd fråga.

[myndigheter] [ändrad 1 maj 2020]

Ofcom

Office of communications – brittisk myndighet som närmast motsvarar PTS – den myndighet som bevakar konsumenternas intressen i för­hållande till tele-, datakommunikations-, radio- och tv-företag. Ansvarar också för konkurrens och innovation på dessa marknader, och för allmänhetens tillgång till radio, tv, tele- och datakommunikation. Ofcom är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Oftel och ett antal andra myndigheter. – Se ofcom.org.uk.

[myndigheter] [ändrad 6 november 2019]

Post- och telestyrelsen

PTS – den svenska myndig­het som över­­vakar marknaderna för tele­foni, mobil­­tele­foni, datakommunikation, radio och post samt för­delar radiofrekvenser. – PTS hade tidigare också ansvar för information om it‑säker­het till privatpersoner och företag, men sedan den 29 januari 2015 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hand om det. – PTS står för Post- och tele­­styrelsen, som är myndighetens formella namn. PTS finns på pts.se.

[myndigheter] [ändrad 12 november 2017]

NFC

  1. – near field communication – närfältskommunikation, kontaktlös kommunikation, närkontakttrådlös data­överföring på mycket nära håll, högst ett par centimeter. Teknik för NFC förekommer i kort, till exempel busskort, och i mobiltelefoner, där tekniken främst används för betalningar. (Det är en form av AIDC.) Man visar vilka två enheter som ska kommunicera genom att hålla dem intill varandra. Förutom för resor och be­tal­ningar kan NFC till exempel användas i foto­skrivare: man håller kameran intill skrivaren så överförs bilderna automatiskt för utskrift. – Skill­naden gentemot Blue­tooth är att räckvidden är mycket kort. Bluetooth ersätter en sladd, NFC ersätter en kortläsare. Skillnaden mot RFID är att RFID är envägskommunika­­tion, medan NFC är tvåvägs. – NFC‑tekniken har utvecklats av Philips, Sony och Nokia, och är stan­dardi­serad som Ecma‑340 och ISO/IEC 18092. – Läs mer på NFC Forums webb­plats (nfc-forum.org). – På engelska kallas det också för wave-and-pay. – Läs också om blippa, iButton, Bump† och Bluetooth low energy† samt om akustisk NFC;
  2. förkortning för Nationellt forensiskt centrum, se forensik.

[förkortningar på N] [kontaktlöst] [kriminalteknik] [ändrad 3 juli 2019]