Europeiska unionens råd

detsamma som EU-rådet, även kallat minister­rådet. – Rådet består av en minister från varje med­lems­­stat. Det är tillsammans med Europaparlamentet EU:s lag­­stift­ande organ, som också sam­­ordnar EU:s gemensamma utrikespolitik och det polisi­ära sam­­arbetet i EU. – Läs mer här.

[eu] [politik] [ändrad 7 januari 2020]

PUST

den svenska polisens nerlagda it‑system för rapportering och utredning av brott. I februari 2014 beslöt Rikspolisstyrelsen att lägga ner det. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara långsamt, omständligt och svårt att använda. – Pust togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallas därför ibland för PustJava. 2011 beslöt polisen att flytta över Pust till Oracles plattform Siebel. Den omarbe­tade versionen kallas ofta för PustSiebel. Den ansågs av många som en kraftig för­sämring. – Efter­­som många poliser ansåg Pust oanvändbart, eller rent av såg det som en arbetsmiljöfara, använde polisen två äldre it‑system parallellt med Pust. I februari 2014 beslöt polisen att skrota Pust helt och hållet. – Kostnad­er­na för Pust uppskatt­a­des då till runt 100 miljoner kronor. – Pust är för­­kort­ning för Polisens utredningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projekt­an­svariga: länk.

– In English: Pust was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureaucratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. Pust has been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the Pust system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as Pust‑Siebel. How­ever, many police officers found Pust, and especially Pust‑Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with Pust. In Februari 2014, it was decided to shut Pust down. The costs for Pust and Pust‑Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

[förkortningar på P] [juridik] [myndigheter] [nerlagt] [ändrad 20 augusti 2017]

vitbok

(whitepaper, även: whitebook) – redogörelse för en myndig­hets eller annan organisations bedömningar och ställnings­tagande i en bestämd fråga.

[myndigheter] [ändrad 1 maj 2020]

handling

(document, act) – i allmän förvaltning: dokument eller annan bärare av information. – Brev, protokoll och andra skrivelser är handlingar, men också fotografier, kartor, inspelningar och datafiler. Som handlingar räknas all inkommande och utgående kommunikation samt skrivelser och annan information som skrivs eller sammanställs på en myndighet – se allmän handling. – Påbörjade dokument räknas inte som handlingar: dokumentet måste vara upprättat för att räknas som handling, det vill säga fullständigt och vid behov undertecknat. – Ordet: Handling i denna betydelse kommer av latinets acta, handlingar. En redogörelse för en ämbetsmans göranden under en viss tid kallades för hans acta – vad han hade gjort – hans handlingar. Så småningom blev det själva redogörelsen som kallades för handling. Vi har också ordet akt, akter på svenska om dokument, men då menar man en samling dokument om en viss person eller händelse.

[juridik] [myndigheter] [ändrad 7 juni 2020]

Ofcom

Office of communications – brittisk myndighet som närmast motsvarar PTS – den myndighet som bevakar konsumenternas intressen i för­hållande till tele-, datakommunikations-, radio- och tv‑företag. Ansvarar också för konkurrens och innovation på dessa marknader, och för allmänhetens tillgång till radio, tv, tele- och datakommunikation. Ofcom är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Oftel och ett antal andra myndigheter. – Se ofcom.org.uk.

[myndigheter] [ändrad 6 november 2019]