hämndporr

(revenge porn) – bilder på en person naken, eller i sexuella situationer, utlagda på nätet som tra­kas­se­rier. – I mars 2015 dömdes en svensk man i Högsta domstolen att betala 76 000 kronor i skade­stånd för att han hade lagt ut porno­grafiska bilder på sin före detta flickvän. Han dömdes för förtal. Det fanns då ingen särskild lag i Sverige mot hämndporr, men i november 2017 infördes brottet olaga integritetsintrång för bland annat hämndporr. I Kalifornien har hämndporr varit straffbart sedan oktober 2013. – I september 2016 stämdes Facebook av en tonåring i Nordirland för att Facebook inte hade avlägsnat hämndporr som hon var med i tillräckligt snabbt. Facebook gjorde upp i godo med flickan (se denna artikel). – Se också Instagram-målet, makromobb, näthat, näthatare, näthot och nätmobbning.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 8 maj 2018]

nätvandring

det att vuxna besöker sociala medier för att stävja trakasserier som nätmobbning. – Idén har utvecklats av Motala kommun i sam­arbete med Fryshuset i Stockholm (länk). – Ordet anspelar på natt­­vandring (det att vuxna går omkring utomhus på nätterna för att ha koll på ung­domarna). Boken Nätvandra från 2011 kan laddas ner från Motala kommun, se motala.se/natvandrarna (borttagen). – Svenska kyrkan har ett projekt med samma namn, se svenska kyrkans webbsidor. – Se också sajten natvandrarna.se.

[förföljelse] [missbruk] [ändrad 8 maj 2019]

Instagrammålet

rättegång mot två flickor som 2012 spred förnedrande uppgifter om nästan två hundra ungdomar på Insta­gram. Ungdomarna pekades bland annat ut som prosti­tuerade. – Rykten om att en tredje flicka, som inte var inblandad, låg bakom ledde till svåra upplopp i Göteborg i december 2012. De kränkande påståendena polis­anmäldes av 45 ungdomar. I juni 2013 dömdes två flickor för grovt förtal. De ska tillsammans betala 15 000 kronor i skadestånd till var och en av måls­ägarna, alltså sammanlagt en halv miljon kronor. – Ut­slaget anses ha betydelse för att dämpa det så kallade näthatet. – Se också hämnd­porr.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [rättsfall och skandaler] [ändrad 18 september 2017]

– In English: The Instagram case was a court case againt two Swedish teenage girls who in 2012 published defamatory statements about almost two hundred other teenagers on the Instagram social network. The slander mainly concerned sexual behavior. This happened in Gothenburg, Sweden. In December 2012, rumors that a third teenage girl, who was actually not involved, had posted the slander caused riots in Gothenburg. The two girls who were actually behind the postings were found guilty of aggravated defamation in June, 2013. They were sentenced to paying damages of 15,000 Swedish kronor to each person they had slandered, in all about half a million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

stalkning

(stalking) – förföljelse av någon fysiskt eller genom tele­fon­sam­tal, e‑post eller med andra medel. Ju­ri­diskt: olaga för­följelse. – Stalk­ning kan dels inne­bära att stalkaren följer efter och be­vakar en person, vilket kan göras öppet eller i smyg, dels att stalkaren kontaktar offret med upp­­repade besök, brev, tele­fon­sam­tal, e‑post, trots att offret har gjort klart att detta inte är väl­kommet. – Stalkning kan vara öppet hot­full eller ut­tryck för idol­­dyrkan eller obe­svarad för­älskelse som har över­gått i be­satt­­het. Om tra­kas­se­ri­erna mest sker på nätet talar man om nät­stalkning. – Att samla in mängder av in­for­ma­tion om en person kallas ibland också för stalkning, som i ut­trycket no stalk. (Jäm­för med doxing.) – Ordet: Engelska stalking beskrev från början smygande, tjuv­­skytte, att spåra vilt, att gå för­siktigt, att skugga någon / något. I den ryska filmen Stalker (länk) från 1979 be­tyder stalker väg­visare. – Betydelsen att förfölja någon är rätt ny (1990‑talet). Ordet har försvenskats till stalkning med former som att stalka och stalkare. Det ut­talas på svenska som det stavas. – Läs mer om stalkning i denna rapport (pdf) från Brottsförebyggande rådet. – En lag från oktober 2011 för­bjuder stalkning, som i lagen kallas för olaga för­följelse. (Lagtexten finns här, se fjärde kapitlet, fjärde paragrafen.) – Se också stalker app och stalker site. – Jäm­för med lurker och läs om motsatsen, antistalking.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [kartläggning] [ändrad 2 maj 2019]

olaga förföljelse

i juridik: upprepade kränkningar av en persons rätt att vara i fred. – Det mot­svarar vad som också kallas för stalkning, alltså fysisk för­följelse, oväl­komna besök, telefon­på­ringningar, mejl, hotelser och andra upp­repade handlingar som är hot­fulla eller kränkande. – Olaga för­följelse för­bjöds i lag i oktober 2011, och kan straffas med upp till fyra års fängelse. Nytt i lagen är att en serie av sådana handlingar är åtal­bara till­sammans. Tidigare har de be­dömts var för sig i dom­stolen. – I lagen an­vänds termen kon­takt­förbud i stället för det äldre be­söks­förbud för att under­stryka att även tele­fon­samtal, mejl och sms är för­bjudna. – Se Brotts­balken, fjärde kapitlet, fjärde para­grafen, avsnitt b (länk).

[förföljelse] [lagar] [ändrad 22 november 2017]

doxing

doxning – trakassering av någon genom att man tar reda på så mycket som möjligt om personen, och sedan lägger ut det på inter­­net. Ofta pin­­samma foto­­grafier eller videor eller komprometterande information. – Ordet doxing, även stavat doxxing, kommer av dox eller docs för docu­ments. – Se också hämnd­porr, makro­­mobb, nät­hatare och nät­­stalkning samt uttrycket no stalk. – Ordet doxing används ibland också om pub­li­ce­ring av dokument från företag och andra or­ga­ni­sa­tioner: organ­izational doxing. – Doxn­ingens historia berättas i en artikel i Washington Post: länk. – Doxa var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[aktivism] [förföljelser] [jargong] [personlig integritet] [ändrad 27 december 2017]