Instagrammålet

rättegång mot två flickor som 2012 spred förnedrande uppgifter om nästan två hundra ungdomar på Insta­gram. Ungdomarna pekades bland annat ut som prosti­tuerade. – Rykten om att en tredje flicka, som inte var inblandad, låg bakom ledde till svåra upplopp i Göteborg i december 2012. De kränkande påståendena polis­anmäldes av 45 ungdomar. I juni 2013 dömdes två flickor för grovt förtal. De ska tillsammans betala 15 000 kronor i skadestånd till var och en av måls­ägarna, alltså sammanlagt en halv miljon kronor. – Ut­slaget anses ha betydelse för att dämpa det så kallade näthatet. – Se också hämnd­porr.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [rättsfall och skandaler] [ändrad 18 september 2017]

– In English: The Instagram case was a court case againt two Swedish teenage girls who in 2012 published defamatory statements about almost two hundred other teenagers on the Instagram social network. The slander mainly concerned sexual behavior. This happened in Gothenburg, Sweden. In December 2012, rumors that a third teenage girl, who was actually not involved, had posted the slander caused riots in Gothenburg. The two girls who were actually behind the postings were found guilty of aggravated defamation in June, 2013. They were sentenced to paying damages of 15,000 Swedish kronor to each person they had slandered, in all about half a million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

troll

  1. nättroll, internettroll – en som skriver provokativa saker på internet, eller kommer med uppen­bart felaktiga påståenden för att skapa upp­ståndelse. – Från början: en som gör det för att skapa irritation, och för att skratta åt alla som låter sig luras, till exempel genom att de kommer med allvarligt menade rättelser av avsiktliga och provokativa fel. I denna betydelse kommer ordet troligen av trolling (fiskesättet dragrodd, se Wikipedia), som i ”trolling for suckers”, men det skadar förstås inte att engelska troll också har samma betydelse som på svenska. – Se också concern troll och troll­fabrik. – Nu­mera kallas ofta alla som skriver dumma och provokativa saker för troll, även om de gör det på fullt allvar, som näthatare. Ibland kallas alla som säger emot för troll. – I boken This is why we can’t have nice things (länk) från 2015 hävdar Whitney Phillips (länk) att trollens beteende bygger på samma ”affärsmodell” som vanliga massmedier. – Se också trollfilter. – Trollens inlägg kallas på engelska ibland för flame bait. – Jäm­för med bozo, griefer, lamer, n00b och sea-lion;
  2. – se patenttroll, upphovsrättstroll och porn troll;
  3. to troll – att surfa, att söka information på webben.

– Ordet: Troll kan dels ha att göra med substantivet troll i samma betydelse som på svenska, men det kan också anspela på trollingdragrodd, eller på det ljud­lika trawl (som i trålning) i betydelser som genomsöka, håva in.

[illa omtyckta personer] [näthat] [troll] [ändrad 4 juli 2019]

stalkning

(stalking) – förföljelse av någon fysiskt eller genom tele­fon­sam­tal, e‑post eller med andra medel. Ju­ri­diskt: olaga för­följelse. – Stalk­ning kan dels inne­bära att stalkaren följer efter och be­vakar en person, vilket kan göras öppet eller i smyg, dels att stalkaren kontaktar offret med upp­­repade besök, brev, tele­fon­sam­tal, e‑post, trots att offret har gjort klart att detta inte är väl­kommet. – Stalkning kan vara öppet hot­full eller ut­tryck för idol­­dyrkan eller obe­svarad för­älskelse som har över­gått i be­satt­­het. Om tra­kas­se­ri­erna mest sker på nätet talar man om nät­stalkning. – Att samla in mängder av in­for­ma­tion om en person kallas ibland också för stalkning, som i ut­trycket no stalk. (Jäm­för med doxing.) – Ordet: Engelska stalking beskrev från början smygande, tjuv­­skytte, att spåra vilt, att gå för­siktigt, att skugga någon / något. I den ryska filmen Stalker (länk) från 1979 be­tyder stalker väg­visare. – Betydelsen att förfölja någon är rätt ny (1990‑talet). Ordet har försvenskats till stalkning med former som att stalka och stalkare. Det ut­talas på svenska som det stavas. – Läs mer om stalkning i denna rapport (pdf) från Brottsförebyggande rådet. – En lag från oktober 2011 för­bjuder stalkning, som i lagen kallas för olaga för­följelse. (Lagtexten finns här, se fjärde kapitlet, fjärde paragrafen.) – Se också stalker app och stalker site. – Jäm­för med lurker och läs om motsatsen, antistalking.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [kartläggning] [ändrad 2 maj 2019]

olaga förföljelse

i juridik: upprepade kränkningar av en persons rätt att vara i fred. – Det mot­svarar vad som också kallas för stalkning, alltså fysisk för­följelse, oväl­komna besök, telefon­på­ringningar, mejl, hotelser och andra upp­repade handlingar som är hot­fulla eller kränkande. – Olaga för­följelse för­bjöds i lag i oktober 2011, och kan straffas med upp till fyra års fängelse. Nytt i lagen är att en serie av sådana handlingar är åtal­bara till­sammans. Tidigare har de be­dömts var för sig i dom­stolen. – I lagen an­vänds termen kon­takt­förbud i stället för det äldre be­söks­förbud för att under­stryka att även tele­fon­samtal, mejl och sms är för­bjudna. – Se Brotts­balken, fjärde kapitlet, fjärde para­grafen, avsnitt b (länk).

[förföljelse] [lagar] [ändrad 22 november 2017]

doxing

doxning – trakassering av någon genom att man tar reda på så mycket som möjligt om personen, och sedan lägger ut det på inter­­net. Ofta pin­­samma foto­­grafier eller videor eller komprometterande information. – Ordet doxing, även stavat doxxing, kommer av dox eller docs för docu­ments. – Se också hämnd­porr, makro­­mobb, nät­hatare och nät­­stalkning samt uttrycket no stalk. – Ordet doxing används ibland också om pub­li­ce­ring av dokument från företag och andra or­ga­ni­sa­tioner: organ­izational doxing. – Doxn­ingens historia berättas i en artikel i Washington Post: länk. – Doxa var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[aktivism] [förföljelser] [jargong] [personlig integritet] [ändrad 27 december 2017]