Anonym OS

en ej längre utvecklad version av operativsystemet BSD. Det kördes från en CD som live CD. Operativsystemet har inte vidareutvecklats sedan 2006, men det finns för nerladdning. Syftet med Anonym OS är att man ska kunna använda en dator utan att lämna några spår. Anonym OS har kryptering och kommunice­rar genom nätverket Tor. Det är också skrivet så att det, för andra datorer, verkar vara Windows XP. Om du vill ladda ner Anonym OS, gå till Sourceforge (länk). – Anonym OS ska inte för­väx­las med Anony­mous‑OS. – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Haven och Tails.

[personlig integritet] [unix] [ändrad 19 mars 2019]

Anonymous-OS

Linux-baserat operativ­system som uppgavs komma från hackar­kollektivet Anonymous. –– Anony­mous‑OS var närmast baserat på Ubuntu. Det be­skrevs som ”till­kommet för under­visnings­ända­mål och för att testa hur säkra webb­sidor är”. Det levererades med bland annat pro­­grammen DDOSIM och John the Ripper. –– Anony­mous‑OS släpptes i mars 2012, men efter bara ett par dagar slutade den re­spek­te­rade program­­ner­­laddnings­­sajten Source­­Forge att erbjuda det, eftersom det bedömdes som en säker­hets­­risk – läs mer här. – –Kopp­lingen till Anonymous är svår att bevisa eller mot­bevisa, efter­som Anonymous saknar officiella tales­personer. – –Anony­mous‑OS ska inte för­växlas med Anonym OS.

[försvunnet] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

CrunchBang

nerlagt utförande av Linux, närmast baserat på Debian. Det räknades som mellan­svårt: det krävde en del dator­kunskap, men inte ingående kun­skaper i Unix. Utvecklingen upphörde 2015, men operativsystemet lever vidare i flera förgreningar. –– Namnet skrevs ibland #! (# för crunch, ! för bang). –– Domänen crunchbang.org direktlänkar numera till bunsenlabs.org, en av förgreningarna.

[linux] [nerlagt] [ändrad 7 september 2017]

Gobuntu

en avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. –– Gobuntu ska inte för­väx­las med Goobuntu.

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Goobuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. –– Goo­buntu är en mindre mo­di­fi­ering av huvud­ver­sionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. – En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. –– Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet gOS†, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu† med ett O. –– Google har två andra Linux-bas­e­rade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Xubuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) med det grafiska användargränssnittet Xfce. – –Xubuntu är mindre re­surs­krävande än standard‑Ubuntu och Ku­bunto, främst på grund av Xfce. Det kan därför köras på äldre datorer som inte klarar de andra Ubuntu‑varianterna. –– Namnet uttalas ””zzubuntu””. – –Se xubuntu.org.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]