X Window System

kallas ofta X-Windows – en fönsterhanterare för Unix och andra system. – X Window System innehåller de grundläggande funktionerna i ett grafiskt användargränssnitt, det vill säga att det för­med­lar användarens inmatningar, klick och mus­rörelser till operativ­systemet och till de aktiva pro­grammen. Det ger däremot inte det grafiska användargränssnittet ett specifikt utseende: det får skötas av ope­ra­tiv­systemet. – X Window System utvecklades på 1980‑talet för att bli en fönsterhanterare som var oberoende av specifika operativsystem. Det användes inte bara på Unix, utan kunde också användas på OS/2 och VAX. Det har också portats till Windows. – De flesta grafiska an­vändar­gräns­snitt för Linux bygger numera på X Window System. – Version 11 av X Window System är känd som X11. Den följde tidigare med i Apples OS X (numera macOS) för att man skulle kunna köra program som inte var an­passade till Apples eget grafik­system, Quartz. I stället för X11 finns nu XQuartz som ett ut­fö­rande av X Window System för macOS. – X Window System sköts numera av X.Org Foundation (x.org). – Läs också om Mir.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 23 januari 2018]

register

  1. – (för engelska registry) – i Windows: förteckning över datorns program, inklusive operativsystemet, maskinvaran, inställningar och information om användare och deras behörigheter. Det används av operativ­systemet för att se vilka resurser som finns i systemet och hur de ska användas. Re­gist­ret omfattar nyckel (key) och värde (value) för varje post i registret. Nyckeln kan beskrivas som namn och adress, värden är de in­ställningar som är knutna till resursen. (Se nyckel-värde.) – Windows system med ett enda centraliserat register skiljer sig från motsvarande hantering av information om resurser i Unix (inklusive Linux med Android och macOS). Windows register anses ha både för- och nack­delar jäm­fört med den mer decentraliserade informationen i Unix;
  2. – minnesutrymme i processorn som tillfälligt håller data — tal eller instruktioner — som hämtas från arbets­minnet och an­vänds i be­räkningar. Register är datorns snabbaste minnen, eftersom de är in­bygg­da i processorn. Ut­bytet av data mellan arbets­minne och register sker automatiskt och är inget som användaren kan eller behöver göra något åt. Data­mängden som ryms i ett register kallas för ord eller (äldre) dator­ord. Varje pro­cessor har många register. Ordlängden i registren i moderna proces­sorer är vanligen 32 bit eller, allt oftare, 64 bit;
  3. – (föråldrat) – i äldre svensk datorterminologi kallades ibland filer för ”register”.

[processorer] [windows] [ändrad 11 december 2019]

AliOS

ett Linux-baserat operativsystem för tv och annan hemelektronik samt smarta mobiler. Det har ut­veck­lats av det kinesiska före­taget Alibaba, närmare bestämt av dotter­bolaget Alicloud, och släpptes 2011. 2012 påstod Google att AliOS (som då hette Yun OS) var en inkompa­ti­bel om­ar­bet­­ning av Android. Det ledde till att Acer i sep­tem­ber 2012 stoppade lan­se­r­ingen i Kina av en ny mobil­tele­fon med AliOS. Men sedan dess har AliOS blivit det mest spridda operativsystemet för hemelektronik i Kina. En variant för sakernas internet är AliOS Things. – Se alios.cn (på kinesiska). – AliOS hette tidigare först Yun OS, senare Aliyun OS.

[linux] [mobilt] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2018]

Garnet

Garnet OS – namn på Palm OS† från 2007. Operativ­systemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kort­livade Access Linux Platform (arki­verat material om det finns på denna arkiverade länk). – Namn­bytet till Access berodde på att japanska Access (access-company.com) köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, PalmSource†, och Access för­band sig då att inte använda namnet Palm. Men när samma operativ­­system användes i handhållna ­­datorer och mobiltelefoner från Palm† kallades det fort­­farande för Palm OS. Båda före­­tagen av­veck­lade senare operativ­­systemet. – Garnet är engelska för stenen granat.

[namnbyte] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 2 april 2020]

Moblin

avvecklat Linux-baserat operativ­system för smarta mobiler, numera del av Tizen. – Moblin stod för Mobile Linux. Egent­ligen var det namnet på hela pro­jektet: ut­veck­lings­platt­form, operativ­system och appli­ka­tioner. Pro­jek­tet Moblin på­börja­des av Intel, och över­läts i april 2009 till Linux Foundation (se pressmeddelande). 2010 beslöt Intel att Moblin skulle gå upp i operativ­systemet Meego, som Intel då ut­veck­lade till­sammans med Nokia. Meego har sedan dess i sin tur gått upp i Tizen.

[linux] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

Linux standard base

(LSB) – standard för de grund­läggande funktionerna i Linux. Syftet med LSB är att den som skriver pro­gram för ett utförande av Linux ska kunna veta att programmet går att köra även på andra utföranden av Linux. – Se Linux Foundations webb­sidor (länk).

[linux] [ändrad 13 augusti 2019]

Open WebOS

operativsystemet webOS med öppen käll­kod. – Hewlett-Packard släppte käll­koden fri i början av 2012 och startade ett ut­vecklings­projekt för systemet, inlednings­­vis med personal från Hewlett-Packard. – Pro­jektet, som numera stöds av LG, har funnits på webosproject.org (nere i maj 2017, troligen för gott, men kopia finns på Internet Archive).

[linux] [nerlagt] [ändrad 14 maj 2017]

Gram

ett nerlagt företag som vidareutvecklade teknik från Palm†, främst webOS. – Gram startades 2012 av dåvarande Hewlett‑Packard† efter att Hewlett‑Packard hade köpt webOS. Inriktningen var då moln­tjänster för mobil handhållen ut­rust­ning. Företaget var mycket hemlighetsfullt. Gram hade en webbplats, gram.com, men inget publicerades på den. – 2013 köpte sydko­re­anska LG (länk) rätten att använda webOS från Hewlett‑Packard, som dock fortfarande ägde rättigheterna och patenten. LG använder webOS i tv‑appa­ra­ter. Gram följde med i köpet och blev en del av LG Silicon Valley Lab. En stor del av personalen från Gram slutade inom ett år efter köpet på grund av konflikter som gällde design och funktion, men LG har fort­satt att utveckla webOS. LG har också använt varumärket Gram för en tunn och lätt bärbar dator, men den har inget samband med företaget Gram. – Webbsajten gram.com fanns kvar, utan innehåll, till sommaren 2016. – En utförlig berättelse finns på sajten Gigaom (länk).

[nerlagt] [operativsystem] [ändrad 18 november 2018]

Byzantium

utförande av Linux utvecklat för användning och kommunikation som inte ska kunna övervakas. – Byzantium kan köras från CD eller på en USB‑dator och sätter automatiskt (om det finns teknisk möjlighet) upp ett trådlöst nätverk som kan kommunicera direkt med andra datorer i när­heten. (Se mesh.) – Läs också om projektet Meshnet, appen Firechat och om USB-datorn Cotton Candy† samt om Haven, Anonym OS, live CD och Tails. – Se project-byzantium.org (senast uppdaterad 2013).

[linux] [trådlöst] [övervakning] [ändrad 4 september 2017]

SUSE

utförande (distribution) av Linux som säljs och utvecklas av före­taget med samma namn. Företaget SUSE ägs sedan juli 2018 av svenska EQT (se pressmeddelande). – SUSE utvecklades i början av 1990‑talet av ett tyskt företag med samma namn (för­kortning för Software- und Systementwicklung). I november 2003 köpte Novell† före­taget, och 2010 köpte Attach­mate i sin tur Novell och gjorde SUSE till en separat affärsenhet. 2014 köptes Attachmate i sin tur av Micro Focus, som i sin tur sålde det till EQT 2018. – Se suse.com. – SUSE stöder också en grupp av frivilliga som vidareutvecklar SUSE under namnet OpenSUSE, se opensuse.org. (Namnet skrivs numera officiellt SUSE, men ursprungligen skrevs det SuSE.)

[förkortningar på S] [linux] [ändrad 23 november 2018]