OpenPGP

en öppen standard för krypteringssystemet PGP. – Specifikationen har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Vem som vill får utveckla krypteringssystem baserade på OpenPGP, och alla sådana program ska fungera ihop, och även fungera tillsammans med programmet PGP från PGP Corporation. Ett utförande av OpenPGP är GNU Privacy Guard. – Branschorganisationen OpenPGP Alliance är i praktiken vilande.

[kryptering] [standarder] [öppet] [ändrad 30 oktober 2018]

öppen tillgång

(open access) – tillgång till information för alla utan hinder. – I det ingår att man ska ha full frihet att sprida informationen vidare, men det ska då ske utan ändringarm och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest, men inte enbart, om forskningsrön. (Inom forskning har det länge setts som ett problem att vetenskapliga tidskrifter begränsar tillgången till vetenskapliga artiklar genom att kräva avgifter för läsning, även på webben.) – Öppen tillgång innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av öppen tillgång, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt bör gälla även med öppen tillgång. Upphovspersonen har alltså även i öppen tillgång rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen, och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om öppen tillgång och om avslutade projekt.

[forskning] [gratis] [publicering] [öppen information] [ändrad 4 september 2019]

transparens

(transparency)genomsiktlighet, genom­skin­lig­het; insyn, öppen­het:

  1. öppen tillgång till information; möjlighet för med­borg­arna att granska det som över­heten gör;
  2. – önskvärd egenskap hos it‑system. Det ska vara uppen­bart för användaren hur systemet fungerar, och systemet ska göra vad man väntar sig utan att det märks för övrigt, eller stör arbetet.

[it-system] [politik] [öppet] [ändrad 13 januari 2018]

OpenVMS

en version av operativsystemet VMS, utvecklad med början 1992 för Digitals† Alpha‑processor†. Den efter­trädde VAX/VMS på minidatorn VAX. – OpenVMS lansera­des som i hög grad anpassat till Posix, vilket innebär att det skulle vara mer eller mindre Unixkom­pa­ti­belt. (Open i OpenVMS står för öppenhet som i Posix, inte för öppen källkod – OpenVMS har inte öppen källkod.) Senare versioner av OpenVMS be­ton­ade främst kom­pa­ti­bi­li­tet med Windows NT och dess efter­följare. – OpenVMS kan / kunde köras på VAX‑datorer och på datorer med Alpha­‑pro­ces­sor, numera också på datorer med Intelprocessor. – Trots att till­verk­ningen av VAX‑datorer lades ned år 2000 har Hewlett‑Packard (numera HPE), som köpte Digital 2002, fort­satt utveck­ling­en av OpenVMS. 2014 gav Hewlett‑Packard licens till företaget VMS Software (vmssoftware.com) att utveckla OpenVMS, som HPE fortfarande marknadsför. – Läs mer på HPE:s webbsidor.

[operativsystem] [öppet] [ändrad 12 augusti 2019]

offentlig handling

allmän handling som inte är hemlig. Allmänna handlingar är som regel offentliga, men i vissa fall kan de hemlig­stämplas. (Att en handling – ett dokument – är allmänt innebär att det har upprättats på en statlig eller kommunal myndighet eller har tagits emot eller avsänts av en myndighet; att det är offentligt innebär att det dessutom inte finns några lagliga hinder för att lämna ut det.) – På engelska: public document. – Se också offentlighetsprincipen.

[juridik] [tryckfrihet] [öppen information] [ändrad 19 december 2018]

Khronos Group

The Khronos Group – amerikansk bransch­orga­nisa­tion som främjar öppna standarder för dator­grafik. Mer precist är Khronos Group inriktat på API:er (pro­gram­merings­gräns­snitt). The Khronos Group för­valtar standarder som OpenGL, OpenCL och WebGL samt står bakom den nya grafik­stan­darden Vulkan. De flesta ledande företagen inom it och telekom är med i The Khronos Group. – Se khronos.org.

[grafik] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 10 december 2018]

datadelning

(data sharing) – det att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Det handlar då ofta om forskningsdata, mätdata och annat som är användbart för vetenskapliga eller statistiska ändamål:

  1. – allmänt: datamängden görs tillgänglig för andra användare, antingen i en begränsad grupp eller generellt; jämför med fildelning;
  2. – utbyte av data: två eller flera organisationer kommer överens om att ha gemensam tillgång till allas data;
  3. – om mobilabonnemang: mobildatadelning – flera abonnenter delar på samma pott för mobil­data.

[data] [fildelning] [mobilt] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-direktivet

Directive on the re-use of public sector information – ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras till­gängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga och kommunala myn­dig­heter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas data­baser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjlig­heten att köpa stora data­mängder för att an­vända dem i kom­mersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidare­ut­nyttjande av in­for­ma­tion från den of­fentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen.

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

OASIS

  1. Organization for the advancement of structured information standards – en organisation som fast­ställer och sprider standarder för öppet informationsutbyte mellan organisationer. Oasis utarbetar bland annat standarder för tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och web services. Bland medlemmarna finns IBM, Microsoft, Novell†, Sun† och Xerox. – Se oasis‑open.org;
  2. Open access scholarly information sourcebook – organisation som sprider kunskap om öppen tillgång till kunskap och forskningsresultat för alla. – Se openoasis.org (troligen nerlagd; arkiverad sida);
  3. – se också Oasis Labs.

[förkortningar på O] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 11 november 2019]