OSI-modellen

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI‑standarden. (Man talar också om nivåer och skikt.) – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande. – I OSI‑standarden, som sedan länge är överspelad, var lagren noggrant definierade. Tanken var att program­företag skulle ha full frihet att realisera vart och ett av de sju lagren som de fann bäst, men gränssnitten mellan lagren var noggrant speci­fi­ce­rade. Varje lager skulle bara kommunicera med sina närmaste grannar. Lager 4 från en leverantör skulle alltså kunna prata med lager 3 och lager 5 från andra leveran­törer. – Genom­brottet för internet på 1990‑talet gjorde TCP/IP till den dominerande standarden för datakommunikation, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en pedagogisk modell för att dela in funktionerna i ett datornät. – De sju lagren i OSI‑modellen är:

  1. – det fysiska lagret;
  2. datalänkslagret;
  3. nätverkslagret;
  4. transportlagret;
  5. sessionslagret;
  6. presentationslagret och:
  7. applikationslagret.

– Man talar ibland också om extended OSI, som har tre extra lager.

[nätverk][osi] [ändrad 18 september 2019]

OSI

  1. – Open systems interconnection – OSI‑standarden – en detaljerad standard för datornätverk, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nätverk från olika leve­ran­törer. – OSI‑stan­darden, som först fastställdes 1980, är sedan länge överspelad – den har ersatts främst av TCP/IP – men den modell för uppdelning av funktionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defactostandard för beskrivning av datornät – se OSI‑modellen;
  2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [osi] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 november 2021]

fysiska lagret

i datornätverk: de grundläggande funktionerna i den fysiska (materiella) utrustningen. – Det fysiska lagrets uppgift är att koppla flödet av ettor och nollor åt rätt håll vid varje punkt (nod) i nätverket där de kan gå åt två eller flera olika håll. – Det fysiska lagret är det lägsta lagret i OSI‑modellen, som är ett schematiskt sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande (det fysiska lagret) till de mer över­gripande. Det fysiska lagret är ”dumt” och följer bara instruk­tioner från närmast högre lager i OSI‑modellen: datalänk­lagret. Det kopplar alltså dataflödet enligt givna instruk­tioner utan att ”veta” varför. Det utför ingen plane­ring eller utvärdering. (Jämför med en järnvägs­växel som styr tågen åt vänster eller höger enligt mottagna signaler, men utan att ”veta” vart tåget är på väg eller vad det är lastat med.) – Det fysiska lagret finns i alla slags nätverk: trådburna, trådlösa, optiska.På svenska också: det fysiska skiktet, på engelska: the physical layer. Förkortas ibland PHY.

[osi] [ändrad20 februari 2021]

datalänklagret

(data link layer, på svenska också datalänkskiktet) – i nätverk: de funktioner som styr flödet av data i ett nätverk från nod till nod. – Datalänklagret förhindrar att två meddelanden sänds samtidigt på samma kanal, och det kan också ha funktioner som rättar fel i överföringen. Det sköter de enskilda stegen i ett meddelandes väg genom ett nätverk, men det planerar inte meddelandets hela väg från avsändare till mottagare. (Jämför med en trafik­polis som håller ordning på trafiken i en gatukorsning utan att veta vad som är bilisternas slutdestination.) – Datalänklagret är den näst lägsta nivån (lager två)  i OSI‑modellen, som är ett sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande till de mer övergripande. Datalänklagret tar emot instruktioner från nätverkslagret och styr det lägsta lagret i OSI‑modellen, det fysiska lagret. – Se också datalänk.

[osi] [ändrad 20 maj 2020]