onion routing

lökskalsadressering – metod att dölja avsändare och mot­tagare när meddelanden skickas genom inter­net. Metoden används i nätverket Tor. – Lökskals­adressering kan jäm­föras med att lägga ett adresserat brev i ett kuvert inuti andra adresserade kuvert, som skalen på en lök. Det yttersta kuvertet är adresserat till en person, som öppnar det och hittar ett nytt kuvert, adresserat till en annan person. Hon skickar kuvertet till den personen, som öppnar det och hittar ännu ett kuvert, adresserat till en tredje person… Detta fortsätter tills kedjan av brev når den egent­liga och slut­liga mottagaren, som öppnar det sista, innersta kuvertet och i det hittar ett brev. Mellanleden i kommunikations­kedjan kan alltså bara läsa adressen till närmast följande led på vägen, men de kan inte se vem som är första avsändare eller slutlig mottagare. De kan inte heller läsa med­delandet. – Me­toden används i digital form i nät­verket Tor. Både med­delandet och adressinformationen krypteras där i flera lager, ett lager för varje router på vägen. (Detta förutsätter att routrarna har varsin publik nyckel.) Varje router kan då dekryptera ett lager och då läsa vart meddelandet ska skickas närmast. Själva meddelandet kan bara dekrypteras av mot­tagaren. De routrar som meddelandet har passerat genom kan alltså inte avläsa vem avsändaren och mot­tagaren är, och de kan inte heller läsa med­delandet. – Tek­niken har utveck­lats av amerikanska krigsmakten efter en idé från 1981 av krypterings­experten David Chaum, se artikeln ”Un­traceable elec­tronic mail, return addresses, and digital pseudonyms” (länk).

[datakommunikation] [kryptering] [personlig integritet] [tor] [ändrad 11 januari 2018]

CETA

Comprehensive economic and trade agree­ment, ibland uttytt Canadian… – fri­handels­avtal mellan Kanada och EU. Det hade slutligen godkänts av alla parter i februari 2017 och gäller delvis från april 2017. – Efter att Europa­parlamentet sommaren 2012 röstade ned ACTA framfördes miss­tankar om att de fri­hets- och integritets­kränkande in­slagen i ACTA skulle smusslas in i CETA. De inslag som har fått hårdast kritik kvarstår åtminstone delvis i CETA. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar] [personlig integritet] [politik]

patientdatalagen

svensk lag som reglerar hur information ur patientjournaler och andra personuppgifter ska hanteras i sjukvården. – Lagen infördes 2008. Lagen reglerar bland annat användning av sammanhållna patientjournaler, alltså att flera vårdgivare får tillgång till uppgifter ur patientjournaler som var och en av dem för. – Lagtexten finns här. – Fler juridiska lagar.

Digital due process

amerikansk organisation som vill ha starkare skydd för personlig integritet på internet. – Or­ga­­ni­sa­tionen vill att lagen Electronic communica­tions privacy act (Ecpa) från 1986 ska revideras så att den ger starkare skydd mot intrång. – Bakom Digital due process, som grundades 2010, står flera ledande data- och teleföretag samt med­borgar­rätts­orga­nisa­tioner. – Se digitaldueprocess.org.

PirateBox

bärbar server för anonym fildelning och chatt. – En PirateBox har trådlös datakommunikation och kan användas av alla som finns inom räckhåll. De kan lagra filer på PirateBox och lagra ner filer från PirateBox. De kan också chatta. PirateBox sparar inga data om transaktioner. – PirateBox konstruerades av amerikanen David Darts (länk). Ritningarna har pub­li­ce­rats så att alla som vill kan bygga en egen PirateBox. – Läs mer på piratebox.cc.

[dold identitet] [hårdvara] [pirat] [trådlöst] [ändrad 26 juni 2017]

Anonym OS

en ej längre utvecklad version av operativsystemet BSD. Det kördes från en CD som live CD. Operativsystemet har inte vidareutvecklats sedan 2006, men det finns för nerladdning. Syftet med Anonym OS är att man ska kunna använda en dator utan att lämna några spår. Anonym OS har kryptering och kommunice­rar genom nätverket Tor. Det är också skrivet så att det, för andra datorer, verkar vara Windows XP. Om du vill ladda ner Anonym OS, gå till Sourceforge (länk). – Anonym OS ska inte för­väx­las med Anony­mous‑OS. – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Haven och Tails.

[personlig integritet] [unix] [ändrad 19 mars 2019]

doxing

doxning – trakassering av någon genom att man tar reda på så mycket som möjligt om personen, och sedan lägger ut det på inter­­net. Ofta pin­­samma foto­­grafier eller videor eller komprometterande information. – Ordet doxing, även stavat doxxing, kommer av dox eller docs för docu­ments. – Se också hämnd­porr, makro­­mobb, nät­hatare och nät­­stalkning samt uttrycket no stalk. – Ordet doxing används ibland också om pub­li­ce­ring av dokument från företag och andra or­ga­ni­sa­tioner: organ­izational doxing. – Doxn­ingens historia berättas i en artikel i Washington Post: länk. – Doxa var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[aktivism] [förföljelser] [jargong] [personlig integritet] [ändrad 27 december 2017]