Gramm-Leach-Biley Act

GLBA –– amerikansk lag som före­skriver att finans- och bankdatasystem ska ha skydd för person­upp­gifter och hög it‑säker­het. – Lagen, som också kallas för ”Financial services modernization act”, utgjorde en stor av­reg­le­ring av bank- och finans­­väsendet i USA, och upp­hävde bland annat viktiga delar av lagen Glass–-Steagall Act från 1933. – Sam­tidigt som den nya lagen ger bank-, finans- och för­­säk­rings­­bolag stor frihet att agera kräver den att alla transaktioner och alla med­de­lan­den lagras. – Lagen gäller från den 1 juli 2001. –– Se också Sarbanes-Oxley.

[lagar] [personuppgifter] [ändrad 6 maj 2017]

reputation bankruptcy

rykteslikvidering – radering av all information om en person på internet: ett före­­slaget sätt att ge en person möjlighet att börja om på nytt. Kan jäm­föras med konkurs för företag. – Repu­­tation bankruptcy föreslogs 2008 av den amerikanska juridik­­professorn Jonathan Zittrain (länk) i boken The future of the Internet – and how to stop it – hela texten finns på denna länk. – Se också rätten att bli bortglömd, social bank­ruptcy och web dead.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 17 november 2018]

Personuppgiftslagen

(PUL) –– den svenska lag som tidigare reglerade an­vändning av personuppgifter. – Personuppgiftslagen ersattes 2018 av EU:s gemensamma Dataskydds­för­ord­ning. Den viktigaste skillnaden är att Dataskyddsförordningen är strängare än PUL. Allt som står här om PUL gäller även under Dataskyddsförordningen. – Person­upp­gifts­lagen gällde vare sig personuppgifterna be­hand­lades med hjälp av datorer eller med papper och penna. Personuppgifts­lagen förbjöd all spridning och bearbetning av personuppgifter utan till­stånd av de berörda personerna. – Ett viktigt undan­tag var och är massmedier som skyddas av Tryckfrihetsförordningen (TF) eller av Yttrandefri­hets­grund­lagen (YGL) –– alltså böcker, tidningar, radio, tv, film och webb­sidor som har an­svarig utgivare. De behöver inte tillämpa personuppgifts­­lagen, utan de kan publicera personuppgifter så länge de följer Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrund­lagen. –– Att rensa dokument från person­upp­gifter kallades ibland för att ”PUL‑tvätta” –– ett av årets nyord 2014 enligt Språkrådet och Språk­tidningen (länk). –– Lag­­texten (som alltså är inaktuell) finns här. – Personuppgiftslagen kompletterades av Personuppgiftsförordningen† (PUF). –– Se också databasregeln.

[dataskydd] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 12 september 2018]