Foxacid

hemliga internetservrar som NSA använder för att i smyg installera infiltrations­program på an­vänd­ares datorer. Det gäller användare av nätverket Tor, som döljer vem som kommunicerar med vem. – För att installera infiltrations­programmen utnyttjar NSA en sårbarhet i webbläsaren Firefox, därav namnet Foxacid. En utförlig beskrivning finns i denna artikel av Bruce Schneier.

[avläsning] [övervakning] [ändrad 16 maj 2018]

FRA-lagen

även: signalspanings-lagen – en lag som ger FRA rätt att av­­­läsa e‑post och annan elek­­tro­­nisk kommunika­tion som passerar Sveriges gräns i kabel. – Lagen antogs av riks­­dagen i juni 2008, och ändringar röstades igenom i oktober 2009. I november 2012 bestämde riks­­dagen att även polisen och Säpo ska kunna få upp­­gifter från FRA:s signal­­spaning, se här. – I juli 2019 prövas FRA-lagen av Europadomstolens högsta instans – mer här nedanför. – Det ursprung­liga lag­­för­slaget var Proposition 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (länk). – Lagförslaget mötte kraftigt motstånd, eftersom det innebar att brev­­hemlig­heten av­skaffades, och det ledde till att företag flyttade, eller hotade att flytta, sina servrar utanför Sverige. Lagen förbereddes av den socialdemokratiska regeringen på 00‑talet, men lades fram för omröstning i juni 2007 av den dåvarande Alliansregeringen. På begäran av Social­demo­krat­erna sköts omröstningen upp till juni 2008. Lagen röstades då igenom i riks­dagen, men efter invändningar gjordes en del ändringar som röstades igenom i oktober 2009. Den slutliga lagtexten finns på denna länk. – Organisationen Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se) anmälde FRA-lagen till Europadomstolen sommaren 2008. Tio år senare kom ett utslag från Europadomstolens lägre instans. Där fastslogs att lagen hade brister, men på det hela taget var godtagbar; avgörandet hänsköts sedan till Europadomstolens högre instans (”Grand chamber”) som tog upp ärendet den 10 juli 2019, men det kan dröja upp till ett år innan det kommer ett utslag. (Se Centrum för rättvisas webbsidor och Europadomstolens webbsidor.) – Läs också om FRA:s trafikdata­bas Titan. – Läs också om ACTA, Datalagringsdirektivet, Echelon, Gallo­rapporten, Hadopi, IPRED, Polismetod­utredningen, RIPA, Stockholmsprogrammet, Tele­kom­paketet, SOPA och Indect.

[avlyssning] [lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 15 juli 2019]

Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]

Echelon

en signal­spanings­organisation som drivs av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det påstås att Echelon av­lyss­nar, eller kan avlyssna, all radio-, tele- och data­­­kommu­ni­ka­tion över Atlanten och i stora delar av världen, även privata med­­de­landen. Det påstås också att systemet används för före­tags­­­spionage för att gynna i synner­het ameri­kanska företag gent­emot icke‑ameri­kanska kon­­kur­renter. – EU har publicerat en kritisk rapport om Echelon, se här (från 2001). – Mer i Wikipedia. – Uttal: Echelon kan uttalas på två sätt på engelska: med engelskt sje-ljud eller med tsch-ljud.

[underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 14 november 2019]

GCHQ

Government communications headquarters – Stor­britanniens myndig­het för signal­spaning. – GCHQ samarbetar med sin amerikanska motsvarighet NSA i system som Echelon och Prism. I februari 2014 avslöjades att GCHQ hade avlyssnat och spelat in video­chattar från Yahoo, se Optic nerve, i februari 2015 avslöjades Gemalto-skandalen och i september 2015 Karma Police. Se också smurf. – Se gchq.gov.uk.

[förkortningar på G] [personlig integritet] [underrättelseverksamhet] [ändrad 11 december 2018]

National security agency

(NSA) – amerikanskt underrättelseorgan för signal­spaning. – NSA ansvarar för USA:s signalspaning, men också för att skydda amerikanska myndigheter mot signal­spaning och för att ut­veckla kryptering. Det är en hemlighetsfull organisation som tros av­lyssna, eller kunna av­lyssna, radio-, tele- och data­kommunikation i stora delar av världen. Under 2013 avslöjades flera om­fattande, dit­tills hemliga, system för av­lyssning av nästan all data- och tele­kommunikation i USA och även i andra länder. – Ett förslag om reform av NSA med ökad insyn, USA Freedom Act, röstades i november 2014 ner av USA:s senat. NSA publicerade sommaren 2017 en del programkod på GitHub, se denna länk. – Läs också om Dropout Jeep, Equation, Foxacid, Prism, Quantum, Tao, Turmoil och XKeyscore samt det sedan länge kända Echelon. – Se också Ditu. – Se nsa.gov.

[nsa] [underrättelseverksamhet] [ändrad 4 september 2017]

XKeyscore

it-system som NSA använder för övervakning av internet. – Den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA har genom XKeyscore möjlighet att läsa e‑post och annan kommunikation från invånare i USA och andra länder. NSA kan också se vilka webbsidor privat­personer besöker och följa inlägg på sociala medier och i diskussionsforum. Det uppges att analytiker på NSA kan få tillgång till sådan information från vilken person som helst utan dom­stols­beslut och utan god­kännande av chef. NSA förnekar inte att XKeyscore existerar, men hävdar att det används i normalt underrättelsearbete, och att all övervakning måste godkännas. – XKey­score blev känt genom en artikel i engelska The Guardian den 31 juli 2013, klicka här. Informationen baserades på avslöjanden av Edward Snowden. Det kom efter avslöjandet av Prism tidigare samma år. – En Powerpointpresentation om XKeyscore, enligt uppgift kopierad från NSA, finns på denna länk. – Läs också om Ditu, Dropout Jeep, Foxacid, Karma Police, Optic nerve, Quantum, Quantum Insert, Sorm, Tao och Turmoil.

[kartläggning] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 19 december 2017]

Foreign intelligence surveillance act

(FISA) – en amerikansk lag som reglerar över­vakningen av utländsk underrättelse­verk­sam­het i USA. – Övervakningen kan gälla misstänkt underrättelse­verk­sam­het som bedrivs av utlänningar i USA, men amerikanska medborgare kan också över­vakas enligt lagen. – Den nuvarande FISA-lagen är en modernisering av en lag från 1978, Foreign intelligence service act, som även den förkortades FISA. – Läs mer på USA:s justitiedepartements webbsidor (länk). – Fler juridiska lagar.

[lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 24 november 2019]