kärna

 1. – (kernel) – den grundläggande delen av ett operativ­system: den del av operativ­systemet som styr pro­cessor, minne och an­sluten ut­rustning. Kärnan fördelar pro­cessorns tid mellan olika arbets­upp­gifter, styr till­delningen av minne och hanterar den tekniska kommunikationen mellan datorns olika delar. Resten av operativ­systemet, till exempel användar­gräns­snitt och driv­rutiner, kallas för system­pro­gram. – Man skiljer mellan mono­litiska kärnor, som ofta bara kallas för kärnor, och system med mikro­kärnor. Skillnaden har upp­stått som ett resultat av att kärnorna har svällt och fått fler och fler funktioner. I en mono­litisk kärna leder detta till två pro­blem, dels att om någon del av kärnan kraschar så kraschar allt, dels att det blir svårt att ändra i kärnan eftersom allt hänger ihop och är svårt att över­blicka. Ett försök att mot­verka detta är att dela upp kärnan i en mikro­kärna och flera så kallade servrar. Mono­litiska kärnor har dock avse­värt bättre prestanda och är därför fortfarande den dominerande principen. – Operativ­system som Linux och Mach är egentligen bara (mono­litiska) kärnor – de måste kompletteras med andra komponenter som filsystem (se Gnu);
 2. (core) – den del av en pro­cessor som utför be­räkningarna – själva kretsen – till skillnad från kapseln och stiften. Flera kärnor kan vara hop­byggda till en flerkärnad (multi­core) processor. Varje kärna kan arbeta oberoende av de andra kärnorna, men de ingår i samma kapsel och delar på an­slutning till krets­kortet. – Fler­kärnade pro­cessorer började bli standard i mitten av 00‑talet, eftersom det visade sig mer energi­effektivt att använda två relativt snabba kärnor än att använda en enkelkärnad, extremt snabb pro­cessor;
 3. – en del­mängd av ett programspråk, core language, som inne­håller allt som behövs för att man ska kunna konstruera resten av programspråket.

processor

 1. – logisk krets för bearbetning av data:
  • – ofta: centralprocessor, CPU (central processing unit) – den viktigaste processorn i en dator. Om datorn vid sidan om centralprocessorn har andra, specialiserade processorer, är det centralprocessorn som delar ut arbetsupp­gifter till de andra processorerna. När man bara säger ”processorn” menar man vanligtvis centralprocessorn (CPU:n);
  • – förutom centralprocessorn: andra processorer som konstruerats för att hantera speciella uppgifter, till exempel grafikprocessor (GPU) och matematikprocessor (flyttalsprocessor). Sådana processorer kallas för sidoprocessorer eller hjälpprocessorer, på engelska coprocessors.

  – Numera består processorer av halvledare i integrerade kretsar, så kallade chipp. Äldre processorer bestod av diskreta elektroniska kom­po­nenter monterade i kretskort (diskreta kretsar). I princip kan man bygga mekaniska processorer, se analysmaskin, men alla processorer i datorer är elek­tron­iska. – Orden processor, krets och chipp används ofta som om de var ut­byt­bara: de beskriver olika aspekter av samma sak. Processor är namnet på en funktion i datorn, kretsen är den konstruktion av halv­ledar­kompo­nenter och ledningar som realiseras i processorn och chipp är den materiella produkten. Numera bygger man ofta flera processorer i samma chipp (kapsel). Man säger då om att chippet har flera kärnor. Eftersom kärnorna arbetar samordnat ser man helheten som en enda (flerkärnad) processor. – Se också APU (accelerated processing unit).

 2. – se personuppgiftsbiträde.

[juridik] [processorer] [ändrad 14 augusti 2019].

cell

 1. Cell – avvecklad processor för datorer och konsument­­elektronik, utvecklad av IBM, Sony och Toshiba. Den till­­verkades kom­mersi­ellt i olika utföranden från 2005, men 2009 meddelade IBM att kon­struk­tionen skulle avvecklas, men ersättas av nya, liknande arkitekturer. (Se intervju i Ars Technica.) Processorn användes i Sonys PlayStation fram till 2013. – Cell var en fler­­kärnad 64-bitars­processor. Kärnorna byggde på IBM:s Power‑processorer. – Cell var av­sedd för flera operativ­­system, och anpassad för uppspelning av video och musik. Den kallades ibland för STI Cell pro­cessor efter de tre före­tagen som har utvecklat den. Det fullständiga namnet var Cell broadband engine, förkortat CBE;
 2. – se cellphone och cellular;
 3. – se minnescell;
 4. – ruta i kalkylark – en cell kan innehålla ett tal, text eller en matematisk formel;
 5. – se cellautomat.

[kalkylark] [minnen] [mobiltelefoner] [nerlagt] [processorer] [ändrad 23 april 2018]

krets

(circuit) – elektroniska komponenter som är sammankopplade för att fylla en funktion, till exempel att lösa matematiska problem, bearbeta data eller koppla telefonsamtal. – Orden krets, processor och chipp används ofta som om de var utbytbara, men de beskriver olika aspekter av samma sak. Processorn är en del av datorn med en bestämd funktion, och kretsen är den konkreta konstruktion som realiseras i form av halv­ledar­kompo­nenter och ledare, utformade för att fylla den önskade funktionen. Den materiella produkten – en fyrkantig bit med många små ben – är ett chipp.

[processorer]