ändare

svenska för endian – syftar på de två skolorna för byte­ordning, nämligen big‑endian och little‑endian (tjock­ändare och smal­ändare). – Det handlar om ifall det är mest ända­­måls­­enligt att lagra tal i datorns minne i rak ordning, big‑endian, (som när ett tusen skrivs 1 000, alltså största värdet först) eller i omvänd ordning, little‑endian (som om ett tusen skulle skrivas ”0001”, största värdet sist). – Ordet: Benämningarna big‑endian och little‑endian är hämtade från Jonathan Swifts satir Gullivers resor från 1726. I landet Lilliput pågår politiska strider mellan de som knäcker ägg i den smala änden och de som knäcker ägg i den tjocka änden.

[datorvetenskap] [processorer] [ändrad 13 juni 2018]

register

 1. – (för engelska registry) – i Windows: förteckning över datorns program, inklusive operativsystemet, maskinvaran, inställningar och information om användare och deras behörigheter. Det används av operativ­systemet för att se vilka resurser som finns i systemet och hur de ska användas. Re­gist­ret omfattar nyckel (key) och värde (value) för varje post i registret. Nyckeln kan beskrivas som namn och adress, värden är de in­ställningar som är knutna till resursen. (Se nyckel-värde.) – Windows system med ett enda centraliserat register skiljer sig från motsvarande hantering av information om resurser i Unix (inklusive Linux med Android och macOS). Windows register anses ha både för- och nack­delar jäm­fört med den mer decentraliserade informationen i Unix;
 2. – minnesutrymme i processorn som tillfälligt håller data — tal eller instruktioner — som hämtas från arbets­minnet och an­vänds i be­räkningar. Register är datorns snabbaste minnen, eftersom de är in­bygg­da i processorn. Ut­bytet av data mellan arbets­minne och register sker automatiskt och är inget som användaren kan eller behöver göra något åt. Data­mängden som ryms i ett register kallas för ord eller (äldre) dator­ord. Varje pro­cessor har många register. Ordlängden i registren i moderna proces­sorer är vanligen 32 bit eller, allt oftare, 64 bit;
 3. – (föråldrat) – i äldre svensk datorterminologi kallades ibland filer för ”register”.

[processorer] [windows] [ändrad 11 december 2019]

Apple A5

den processor som används i iPad version 2 och i iPhone version 4S, båda lanserade 2011. Den kom efter Apple A4. Båda processorerna var baserade på en konstruktion från ARM. De tillverkades av Samsung. – I september 2012 kom Apple A6.

[processorer] [ändrad 31 juli 2019]

Snapdragon

ett processorsystem för mobiltelefoner med inbyggda kretsar för datakommunikation över mobilnätet, wi‑fi, Bluetooth och GPS. Snapdragon har utvecklats av amerikanska Qualcomm och bygger på ARM:s processorarkitektur. Kom 2008. – Snapdragon betyder lejongap (blomman). – Se Qualcomms webbsidor.

[processorer] [ändrad 28 november 2018]

instruktion

   1. – grundläggande operation som kan utföras av en dators processor. Även: kod som får pro­ces­sorn att utföra en viss operation. – Alla mer eller mindre kom­pli­ce­rade kommandon som datorn får av en användare eller vid programkörning måste delas upp i enkla instruktioner som processorn kan utföra. Varje processortyp har en instruktionsuppsättning som är etsad i kretsen och som alltså inte kan ut­vidgas. Vid kompilering av ett program ersätts program­koden, skriven i program­språk, av instruk­tioner ur instruktionsuppsättningen för den pro­cessor som man kom­pi­lerar för. Instruktionerna kan vara mer eller mindre komplexa, det vill säga att en instruktion som används i en pro­cessor kan motsvaras av flera instruktioner i en annan processor – se RISC och CISC. – Vanliga typer av instruktioner beskriver:
    • – aritmetiska operationer (de fyra räknesätten);
    • flyttals-operationer (räkning med stora, ofta av­rundade tal);
    • – körningsinstruktioner (hopp i programmet, villkorliga instruktioner, körning av subrutiner, minneshantering);
    • – systeminstruktioner (som bara får begäras av operativ­systemet);
   2. – i programspråk också: de grundläggande opera­tioner som program­språket har kod för;
   3. – operation som användaren ber datorn utföra, till exempel Skriv ut. Sådana instruktioner kallas för kommandon (commands). Ett kommando verkställs av processorn som en eller flera instruktioner.

– På engelska: instruction.

[processorer] [programmering] [ändrad 8 februari 2019]

Crusoe

en strömsnål processor för bärbara datorer från nerlagda Transmeta†. – Crusoe visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kod­morfa) in­struk­tioner avsedda för Intel-pro­ces­sorer till sin egen in­struk­tions­­upp­­sätt­ning, alltså uppträda som en Intel‑processor och köra Windows. An­vänd­arna skulle kunna upp­datera pro­­cessorn genom att läsa in ny mjukvara.

[nerlagt] [processorer] [ändrad 15 oktober 2018]

instruktionsuppsättning

den uppsättning instruktioner som en pro­ces­sor kan utföra. – Instruktionerna är bland annat de grundläggande logiska och mate­ma­tiska operationerna. Ett program som ska köras på en dator måste över­sättas till processorns in­struk­tions­upp­sätt­ning. Detta görs antingen innan programmet lagras på datorn (se kompilering) eller medan programmet körs (se interpre­terat språk). Instruktionsuppsättningen kan också innehålla instruktioner för speci­fika ända­mål som avan­cerad mate­matik eller bildbehandling, och den inne­håller också in­struk­tioner för hur programmet ska köras. – Två processortyper är kom­pa­tibla (utbyt­bara) om de har samma instruktionsuppsätt­ning. De kan då köra samma program. Det är det som gör AMD:s pro­ces­sorer kom­pa­tibla med Intels. – Två processorer kan ha samma instruk­tions­upp­sätt­ning utan att för den skull vara identiska. Den mikroarkitektur som reali­serar instruktionsuppsättningen – alltså som steg för steg beskriver hur instruktion­erna ska utföras – kan vara helt olika på de två processorerna. Två olika filosofier för instruktionsuppsätt­ningar var länge RISC och CISC. – På engelska: instruction set eller instruction set architecture, förkortat ISA.

[processorer] [ändrad 23 maj 2018]

Hobbit

processor från AT&T, tillverkad 1992—1994. Den utveck­lades av AT&T på begäran av Apple som tänkte ha processorn i Message­Pad (se Newton), vilket dock aldrig blev av. (Apple satsade i stället på ARM.) I stället an­vändes Hobbit i den kort­livade penn­datorn Eo. Pro­ces­sorn an­vän­des också i de första ver­sion­er­na av BeBox. – Upp­kallad efter det kort­vuxna folk­slaget i J R R Tolkiens böcker.

[it-historia] [processorer] [ändrad 7 april 2017]