uppslagningstabell

(lookup table, look-up table) – enkel förteckning av uppgifter som program använder för uppslagning av data. – Uppslagningstabeller används för data som program ofta efterfrågar, till exempel IP‑adresser eller matematiska tabeller. (Det går ofta fortare för en dator att slå upp ett matematiskt värde i en tabell än att räkna ut det.) – Uppslagningstabeller kan jämföras med telefonkata­loger eller tryckta matematiska tabeller för mänskliga användare. Uppslagningstabeller räknas inte som databaser eftersom de inte är fristående från de program som de betjänar. De är datastrukturer.

[datastrukturer] [ändrad 30 november 2019]

tupel

(även tuppel eller tippel, på engelska: tuple) – i programmering: ett bestämt antal värden ordnade i en bestämd följd. Man talar om 2‑tuppel, 3‑tuppel, 4‑tuppel och så vidare. Om man talar om ett icke angivet antal kallas det för n‑tupel, på engelska n‑tuple. Samma värde kan förekomma flera gånger i en tupel. I relationsdatabaser är en tupel en rad i en tabell, alltså två eller flera uppgifter som hör samman. – Tupel är en datastruktur. – Ordet kommer av sista halvan av engelska quintuple, femfaldig. – Stavning: Både tupel och tuppel förekommer på svenska, men tupel är lite vanligare, troligen på grund av på­verkan från engelska tuple.

[datastrukturer] [ändrad 20 januari 2016]

trädstruktur

trädliknande uppritning av en struktur med överordnade och under­ordnade delar. – Trädstrukturer kan beskriva hur man klassificerar saker, som i en bibliotekskatalog eller andra kataloger (katalogträd), en organisationsstruk­tur med anställda och chefer i flera nivåer eller släktskap. I praktiken är trädet oftast upp‑och‑nervänt, det vill säga att stammen är den högsta nivån och de yttersta grenarna är den lägsta nivån. – Förutsättningen för att det ska fungera är att varje element i strukturen bara finns på ett ställe, annars blir det svårhanterligt. Trädstrukturer åskådliggör alltså en hierarkisk struktur. – ”Trädet” är hur strukturen visas på bildskärmen för användaren. Hur det hela lagras i datorns minne är en annan sak.

[datastrukturer] [ändrad 5 september 2020]

prioritetskö

en datastruktur: lagrade värden lämnas it i prioritetsordning; värden som har tilldelats samma prioritet lämnas ut i turordning. Prioritetsnivån sätts av programmet. Om värden med högst prioritet lämnas ut först talar man om maxprioritetskö. I en minprioritetskö lämnas värden med lägst prioritet ut först. –Se också trappa (heap).

[datastrukturer] [ändrad 31 oktober 2019]

 

indexerad fil

fil som består av poster som är ordnade i följd efter ett index. – Indexet består av så kallade nycklar, som ska vara unika för varje post. Nyckeln kan till exempel vara personnumret – något som inte kan leda till förväxlingar. Benämningen indexerad fil beskriver hur datastrukturen är ordnad ”inuti datorn”, vilket inte nödvändigtvis är samma ordning som den som användaren ser på bildskärmen. I stora filer är datamängdens ordning i filen viktig för sökbarhet och snabbhet. – På engelska: indexed file. – Jämför med sekventiell fil.

[datastrukturer] [ändrad 26 september 2021]

hierarkisk

om strukturering av information: med underavdelningar i flera led (i en hierarki). Exempel: katalogerna (mapparna) i ett filsystem, domänerna i internets adressystem DNS. En komplett beskrivning av ett element i ett hierarkiskt system måste ange elementets plats i hierarkin. En hierarkisk struktur kallas också för trädstruktur. – En strikt definition av hierarkisk kräver att elementens placering i filsystemet inte är godtycklig. Elementen tilldelas egenskaper beroende på var de finns i hierarkin – eller också placerar man dem på bestämda platser i hierarkin beroende på vilka egenskaper man vill att de ska ha. Så är det i en katalogtjänst och i objektorienterad programmering. Men ett vanligt system av mappar i en persondators filsystem är inte hierarkiskt i den strikta bemärkelsen, eftersom användaren kan lägga vad som helst i vilken mapp som helst.

[datastrukturer] [informationshantering] [ändrad 14 maj 2018]

datastruktur

(data structure) – sätt att ordna data så att datorprogram kan bearbeta dem effektivt. – Datastrukturer används i programmering, och är normalt inget som vanliga användare behöver veta något om. De är sätt att ordna värden (tal, ord, andra uppgifter) på ett systematiskt och för datorn förutsäg­bart sätt för att underlätta för ett program att hitta data och lösa en uppgift. Elementens plats i datastrukturen anger deras relation till andra element. Informationen kan stå i storleksordning, bok­stavs­ord­ning, kronologisk ordning, hierarkisk ordning eller på något annat sätt som är betydelsebärande för programmet. Även om vi inte brukar kallar det för datastruktur så finns det datastrukturer även i vardagslivet: alfabetiska listor, tidtabeller, inne­hålls­för­teck­ningar, släktträd. – Datastrukturer i program­mer­ing är bland annat listor, stackar, arrayer och trädstrukturer.

[datastrukturer] [ändrad 15 maj 2018]