heap

 1. högen – del av arbetsminnet som vid programkörning reserveras för framtida behov under körningen. Fördelen är att programmet som körs inte behöver be operativsystemet om minnesutrymme varje gång något ska sparas;
 2. en datastruktur – se trappa.

[datastrukturer] [minnen] [ändrad 20 augusti 2020]

stack

(samma ord på svenska och engelska):

 1. – en datastruktur: minne (register) som mellanlagrar data enligt principen sist in, först ut. (Tänk på en hög med pannkakor. De färskaste pannkakorna går åt först.) Det kan verka ogenom­tänkt, men det är det snabbaste sättet att hantera data när man gör matematiska beräk­ningar. – På engelska heter det också pushdown list eller LIFO – last in, first out. – Mot­satsen till stack är en eller FIFO. – Se också trappa (heap);
 2. – ett protokoll sett som ett antal skikt, lagrade på varandra i en bestämd ordning. Varje skikt har en egen funktion. Varje meddelande som bearbetas enligt proto­kollet passerar genom stackens alla skikt i tur och ordning;
 3. software stack eller solution stack – mjukvarustack, mjukvarustapel: en komplett uppsättning program som tillsammans behövs för att utföra ett arbete. En stack innehåller all mjukvara som behövs, från operativsystemet till den applikation som användaren använder för att utföra sin arbetsuppgift. Man tänker sig hårdvaran i botten (under mjukvarustacken) och det som användaren ser och interagerar med högst upp;
 4. teknikstack – technology stack, tech stack – allt som behövs för att en applikation ska fungera, sett som en hierarki med hårdvara i botten och användargränssnitt överst. Teknikstacken kan omfatta sensorer, styrdon, datorer (servrar), nätverksutrustning, operativsystem, drivrutiner, databaser, själva applikationen och användargränssnitt samt eventuellt också gränssnitt mot andra system. – Jämför med plattform.

[datakommunikation] [datastrukturer] [hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [ändrad 15 september 2020]

trappa

(heap) – i programmering: ett sätt att ordna en prioritetskö, det vill säga att avgöra vilka data i minnet som ska bearbe­tas först. Det är en datastruktur. – Man tänker sig minnet som en trappa där data (värden) med hög priori­tet ska finnas på översta trappsteget (alltså först i kön). Värdena tilldelas prioritetsnivå innan de sänds till trappan. Ny­till­komna värden hamnar alltid på nedersta trappsteget, men om de då hamnar under ett värde med lägre prioritet så byter de två värdena plats. Detta upp­­repas trappsteg för trappsteg så många gånger som det behövs, så ett nytt värde kan i vissa fall smita förbi hela kön i trappan. (Jämför med bubbelsortering.) – Man kan också beskriva trappan som en trädstruktur där värdena (prioritetsvärdena) är sorterade i storleksordning så att de högsta värdena är överst (närmast trädets rot). När trädet förgrenar sig ordnas grenarna i storleksordning efter grenens högsta värde, från vänster till höger (eller omvänt).

[datastrukturer] [ändrad 11 mars 2020]

array

 1. – i programmering: vektor, lista, uppställning – minnesutrymme som består av flera lika stora, numrerade minnesplatser. – I en array kan man alltså lagra en serie värden i en betydelsebärande ordning. – En array kan vara enradig (en lista), tvådimensionell (en matris) eller, i sällsynta fall, en flerdimensionell matris. – Arrayer är praktiska för grupper av data som hör ihop och måste stå i en bestämd ordning. Kallas på svenska för fält (rekommende­ras av SIS, men har flera andra betydelser inom it), vektor (inte alltid korrekt) eller för array. Hellre: uppställ­ning. En uppställning innehåller en ordnad mängd data, till exempel årets dagar, som kan sökas med hjälp av ett eller flera index;
 2. – diskarray: flera sammankopplade diskar som fungerar som en enhet (se också RAID).

– Grundbetydelsen av array är rad eller räcka.

[lagringsmedier] [programmering] [ändrad 30 september 2021]

i programmering: bearbetning av väntande processer enligt principen först in – först ut. Alltså som i en vanlig kassakö. Kö är också namnet på en datastruktur ordnad efter samma princip. Det kallas också för FIFO – first in, first out. Det finns också prioritetsköer och rotationsköer (köer med tidsbegränsning). – Motsatsen till kö är stack.

[datastrukturer] [ändrad 6 november 2018]

vektor

Vektor med namn på detaljerna utsatta.
Vektorns detaljer. (Från Wikipedia)
  1. – i programmering: en serie tal i en bestämd ordning. (Ett slags datastruktur);
  2. – i matematik: tecknad pil som beskriver en riktad kraft. Pilens längd visar kraftens belopp. – Ett mer abstrakt sätt att beskriva en vektor är att räkna upp koordinaterna för dess ändpunkter. Om vi ritar en vektor på rutat papper behöver vi två koordinater för startpunkten och två för slutpunkten, alltså fyra. Men man kan tänka sig vektorer som beskriver krafter i fler dimensioner, och då blir det fler siffror. Sådana sifferserier kan kallas för vektorer även om man inte ritar dem som en pil. Därav den datortekniska betydelsen, se ovan. – Man talar ibland om flerdimensionella vektorer, men då menar man att vektorn beskriver en kraft i en flerdimension­ell rymd. Själva vektorn, alltså talserien, är alltid endimension­ell (en rät linje). Därför är det skillnad mellan en vektor och en array: en array kan vara flerdimensionell, men det kan inte en vektor. – Se också tensor;
  3. – se vektorisering.

  – På engelska används vector också i betydelsen bärare, som disease vector, smittbärare, och attack vector. (Vector är latin för bärare.)

  [bildbehandling] [datastrukturer] [matematik] [skadeprogram] [ändrad 21 maj 2023]