kodväg

(code path) – den sekvens av instruktioner som faktiskt exekveras när ett program eller del av ett program körs. – Program har som regel ett antal hopp (”förgreningar”) där programkörningen väljer nästa instruktion bland två eller flera i enlighet med programmets regler. Men vid varje enskild körning väljer programkörningen bara en av dessa instruktioner vid varje hopp. Sekvensen av dessa val av förgrening kallas för kodvägen.

[programkörning] [19 april 2020]

brytpunkt

(breakpoint) – i programmering: instruktion om att programkörningen ska göra uppehåll, vanligtvis för att programmeraren ska kunna undersöka hur programmet fungerar. Brytpunkten kan vara knuten till en viss instruktion i programkoden eller inträffa när vissa villkor är uppfyllda. Brytpunkter används vid testning. Språkligt: Brytpunkt eller brytningspunkt står i andra sammanhang för ett tillfälle då en genomgripande förändring sker. Men här är det alltså bryt i betydelsen ta paus.

[programmering] [testning] [ändrad 19 april 2020]

mob programming

samrådsprogrammering, skockprogrammering – programmering där en grupp av programmerare samtidigt och i samma lokal och vid en enda gemensam dator arbetar med att lösa en uppgift. – Jämför med flash mob computing. (Notera att ordet mob på engelska inte behöver ha negativ bibetydelse – det kan syfta på vilken skock människor som helst.)

[programmering] [12 mars 2020]

Yggdrasil

  1. yggdrasil – program för samordning av vetenskapliga datorprogram som har skrivits i olika programspråk. Det är ett så kallat ramverk. yggdrasil (skrivs med litet y) lanserades 2019, och är en fortsättning på det tidigare Crops in silico, CiS, även känt som cis_interface. – Se denna länk och GitHublänk;
  2. – ett sedan länge avvecklat utförande av Linux. Yggdrasil lanserades 1995 och var avsett att köras från en CD – se live CD.

Yggdrasil var i fornnordisk tro namnet på världsträdet – se Wikipedia.

[linux] [programspråk] [2 februari 2020]

Y2K2X

beteckning på en upprepning av 2000‑problemet i mindre skala i början av år 2020. – Y2K2X har bland annat drabbat betalningsautomater i Hamburgs tunnelbana och parkeringsautomater i New York. Problemet beror på att man i några fall försökte lösa 2000‑problemet genom att flytta nollställningsåret (pivot year) från 1900 till 1920. Årtal som angetts med bara två siffror skulle alltså räknas till 1900‑talet om de var 20–99; om de var 00-19 skulle de räknas till 2000-talet. Man antog att programmen inte längre skulle vara i bruk år 2020. Men det var de alltså. När årtalet slog över från 19 till 20 tolkade datorprogrammen det som från 2019 till 1920. – Benämningen Y2K2X står för Y2K plus 20, skrivet som 2 gånger X – det latinska tecknet för tio. Även känd som hashtaggen #y2020.

[fel] [programmering] [tid] [12 januari 2020]

contention

konkurrens om resurser – i programkörning: det att flera processer samtidigt begär tillgång till samma resurs. Detta kan ställa till problem vid programkörning, och därför har alla operativsystem mekanismer för att se till att resurserna fördelas i god ordning. Ordet kan ha motsvarande betydelse när det gäller tillgång till förbindelser i nätverk – se också kollision. – Contention har fler betydelser utanför it. Det kan till exempel betyda påstående, något man hävdar – ”I contend that…” – ”jag hävdar att…, jag vidhåller att…”.

[contention] [programmering] [18 december 2019]

decorator

i objektorienterad programmering: ett designmönster som gör att man kan ge en en eller flera instanser av en klass extra egenskaper utan att behöva modifiera klassen som helhet. I stället lägger man en decorator som ”omslag” till den aktuella klassen. Decoratorn lägger till de extra egenskaperna om vissa villkor är uppfyllda, annars inte. Det är ett sätt att få objekt att anpassa sig till varierande omständigheter utan att behöva lägga till separata subklasser för de olika omständigheterna. – På svenska: Dekorator eller dekoratör, men eftersom dekoratör är ett yrke kan dekorator vara ett bättre val i den betydelse som beskrivs här. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 12 december 2019]