meddelande

  1. – övergripande ord för e‑post, sms, meddelanden i telefonsvarare och andra elektroniska meddelanden (samt naturligtvis också för icke-elektroniska meddelanden);
  2. – i objektorienterade program: begäran att ett objekt ska utföra en metod (rutin, procedur). Kallas också för anrop eller metodanrop. I strikt objekt­orienterade program är alla programkörningar en serie meddelanden som skickas mellan objekt. Resultatet av att en metod har körts meddelas också som ett meddelande.

– På engelska i båda betydelserna: message.

begäran

(request; att begära – to request)

  1. – i programmering: ett meddelande (eller metodanrop) från ett objekt till ett annat i objektorienterad programmering: det ena objektet begär att det andra objektet utför en rutin och eventuellt (men inte alltid) skickar tillbaka ett svar;
  2. – allmänt om när ett program eller en tjänst ber om något, till exempel att en webbserver ska skicka en webbsida.

[programmering] [ändrad 21 november 2018]

kludge

eller klugehafsverk, nödlösning; illa hopkommet program eller apparat som inte fungerar särskilt bra; en snabbt hop­slängd lösning på ett akut problem. – Se också work­around.

[jargong] [ändrad 28 mars 2017]

GitHub

en webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – Git­Hub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för program­utvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklings­projekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till pro­jektet och ger över­blick över hur pro­jektet fram­skrider. – I slutet av mars 2015 ut­sattes GitHub för intensiva över­belast­nings­attacker, möjligen därför att sajten tillhandahåller koden till två program för att kringgå Kinas inter­net­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har haft ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft skulle köpa GitHub, och affären blev klar i oktober 2018. – Läs också om GitHub Archive Program.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 17 november 2019]

native programming language

direkt programspråk – programspråk som (efter kompilering) ger binär­kod som kan köras utan sär­skilda hjälp­medel: varje dator som har rätt sorts pro­cessor och rätt operativ­system kan köra koden. Sådan kod kallas för direkt körbar kod (unmanaged code). Det behövs ingen sär­skild exekveringsmiljö. Klassiska program­språk som C och C++ ger, efter kompilering, direkt körbar kod, medan många nyare program­språk, till exempel de som används i Microsofts Dotnet, inte gör det – de ger in­direkt körbar kod (managed code).

[programspråk] [ändrad 14 oktober 2019]

unmanaged code

direkt körbar kod – om programkod: som körs direkt mot datorn och operativ­sys­temet (och som alltså inte kräver någon särskild exekveringsmiljö eller virtuell maskin). De flesta välkända programspråk ger direkt körbar kod, till exempel C++. Programspråk som producerar direkt körbar kod kallas på engelska för native programming languages. – Al­ter­na­tivet är managed code (indirekt körbar kod). – Se också kompilerade språk.

[programmering] [ändrad 29 april 2018]

IFTTT

if this, then that – en tjänst som låter användare utan kunskaper i programmering ange hur information automatiskt ska överföras mellan olika internetbaserade tjänster. – Som namnet beskriver:

  • – först anger man en förväntad händelse, till exempel att en viss person skriver en tweetTwitter;
  • – sedan anger man vad datorn ska göra när den händelsen inträffar: till exempel vidare­­befordra tweeten till ett e‑postkonto.

– Resultatet blir vad som annars kallas för skript; IFTTT kallade det tidigare för recept (recipes), numera för applets. Tjänsten IFTTT fungerar ihop med ett antal andra internetba­se­rade tjänster. – Se ifttt.com.

[förkortningar på I] [programmering] [webbtjänster] [ändrad 8 februari 2020]