datatyp

(data type) – i programmering: typ av data som ska behandlas på samma sätt av program. Grund­läggande exempel: text, siffervärden, bilder. – Datatyper används för att minska risken för fel i användning av datorprogram. Man ska inte kunna skriva text i ett fält för siffror, och om man ändå gör det ska pro­grammet märka felet och be om rättelse. – Vilka datatyper som används i ett program varierar. Exempel på data­typer är tal, flyttal, text (alfanumeriska data), bilder, ljud samt körbar programkod. Alla datamängder är i grunden sekvenser av ettor och nollor: genom att man anger att de är av en viss datatyp kan de behandlas på rätt sätt av datorprogram. Programspråk brukar ha ett antal fördefinierade data­typer. Man talar om typning och att typa. Ett hårt typat program har strikt definierade data­typer. – Använd­ning av data­typer har två syften:

 • – att förhindra fel i program­körning, till exempel att pro­grammet försöker multi­pli­cera talet 23 med bok­stäverna ABC som har matats in av misstag;
 • – att förhindra fel vid inmat­ning av data i data­baser och dokument. Försöker man skriva ”Göte­borg” i fältet för post­nummer får man ett felmeddelande.

[data] [programmering] [ändrad 14 maj 2020]

process

 1. – i datorer: ett program eller del av ett program som körs i datorns processor. Varje aktivt program motsvaras av en eller flera processer. Dessutom är alltid flera processer igång som körs av operativsystemet. – I Windows kan man se vilka processer som är igång genom att trycka på ctrl‑alt‑delete. – I själva verket kan bara en process åt gången behandlas i processorn (såvida datorn inte har flera processorer eller en processor med flera kärnor). Operativsystemet ser till att det sker en växling mellan processerna (se multikörning) många gånger per sekund. Process i denna betydelse kallas på engelska också för task – uppdrag;
 2. – i systemutveckling: plan för hur man steg för steg bygger (realiserar) ett system i enlighet med en modell. Modeller i sin tur utvecklas med metoder. – Numera drar man inte en skarp gräns mellan metod och process – ofta används termen metod om båda. Det anses i praktiken inte möjligt att göra en detaljerad modell på förhand och att sedan realisera den utan ändringar;
 3. – affärsprocess – beskrivning hur man steg för steg utför något i ett företag tills man har fullföljt det hela. På engelska business process.

[företag och ekonomi] [programkörning] [systemutveckling] [ändrad 7 september 2018]

vi

editor som utvecklades 1976 för Unix av Bill Joy. Det är alltså ett slags ord­behandlare för pro­gram­mering. – vi ingår i den officiella Unix­stan­darden och följer med i alla Unix­baserade operativ­system. Det har också portats till andra operativ­system. –  Namnet: vi är en för­kortning för visual: vi var nämligen en av de första editorerna som visade program­koden på bild­skärm, som i en ord­behandlare, i stället för att rad för rad redo­visa pro­gram­merarens inmatningar (utan möjlighet att backa). Det uttalas på engelska ”vi aj”, och skrivs alltid med litet v.

[programmering] [ändrad 6 april 2017]

Java

ett programspråk från Sun†, numera Oracle. – Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste program­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativ­­system. Numera an­vänds det för all slags programmering och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett projekt som leddes av Bill Joy. Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objektorienterat språk som har rensats från de flesta påstådda nack­­del­ar­na med C++. Ett Java­­program kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. – Både privatpersoner och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och speci­fi­ka­­tionerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Javaprodukter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av käll­­koden till Java som öppen källkod med licensen GPL. – Läs också om Glass­­fish. – Det finns många pro­dukter och varu­­märken som är knutna till Java, och det finns också andra program­­språk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk] [ändrad 8 december 2017]

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot Android Runtime, ART (länk). – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, skrivna i Java, till bytekod som Android kunde köra. Normalt körs Java­program i Oracles Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upp­hovs­rätten till JVM. – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webbsidor (inaktuellt).

[nerlagt] [programkörning] [ändrad 18 december 2018]

reverse engineering

rekonstruktion, dekompilering; kopiering genom rekonstruktion. – Innebär att man tar reda på hur en produkt är konstruerad genom att ta i sär den. När man har förstått hur produkten fungerar kan man antingen kopiera den eller konstruera något liknande. – Att konstruera något liknande (men inte exakt likadant) kan vara den enda lovliga lösningen ifall förebilden är skyddad av patent eller upphovsrätt. Syftet kan också vara att bara re­kon­stru­era delar av produkten. – Gäller det datorprogram kallas reverse engineering, på svenska för dekompilering. Det är oftast förbjudet i licens­avtalet, ibland även i lag. – Reverse engineering används ibland också i betydelsen ’korsförhörande’.

[programmering] [upphovsrätt] [ändrad 18 september 2017]

wrap

 1. – wordwrap – se ordflytt;
 2. – wraparound – det att bildskärmen representerar en globliknande yta genom att bildskärmens vänstra kant är kopplad till höger kant och överkanten är kopplad till under­kanten. Ett objekt som rör sig på bildskärmen och når höger­kanten kommer därför fram på vänster sida; motsvarande effekt i andra riktningar;
 3. – omslag, förpackning – se shrinkwrap;
 4. – se också wrapper.

[bildskärmar] [ordbehandling] [programmering] [ändrad 16 augusti 2019]

data line

 1. datarad – i programmering: rad av bestämd längd, ofta 32 tecken, med data eller instruktioner;
 2. text-tv-signal, videotexsignal – den linje i varje tv‑bild som innehåller texten som visas i text‑tv;
 3. datalinje – krets eller kabel för dataöverföring.

[datakommunikation] [programmering] [radio och tv] [ändrad 8 juni 2020]

Hancock

ett programspråk som används i program för kartläggning av telefonsamtal och e-post. Utvecklat av AT&T. – Hancock, som är en variant av C, utvecklades för analys av företagsdata med syftet att förbättra marknadsföring. Det analyserar data ”i farten” på väg till databaserna. Enligt en artikel i Wired (länk) används det numera på tele- och datanätet för att kartlägga vem som känner vem. Källkoden till Hancock och en handbok fanns tidigare på AT&T Researchs webbplats, men har tagits bort (arkiverad).

[kartläggning] [programspråk] [ändrad 11 oktober 2018]