Lotus Symphony

avvecklad svit med kontors­program från IBM. – IBM hade tagit över den vid köpet av Lotus†. Den inne­höll ord­behand­lare, kalkyl­ark och bild­spel. Släpptes 2007. Ut­veck­lingen upphörde 2012, och käll­koden skänktes då till Apache, som ska integrera den med Apache Open Office. – 1985—1992 var Lotus Symphony namnet på en svit med kontors­program från Lotus för DOS. De två program­sviterna har bara namnet gemensamt.

[nerlagt] [programsviter] [ändrad 17 november 2018]

Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. Hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM käll­koden till program­sviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en kon­kurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla program­sviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja Star­Office (i Östasien kallat Star­Suite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade program­sviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på Star­office till Oracle Open Office†. – I april 2011 med­de­lade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättig­heterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess före­gångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades orga­nisa­tionen The document foundation, som ska sprida program­sviten Libre­Office, även det en för­grening av Apache Open Office, men fri­stående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[fri och öppen källkod] [office] [ändrad 6 september 2018]

LibreOffice

en svit med kontorsprogram baserad på Apache Open Office. Förkortas ibland LibO. – Libre­­Office innehåller också mycket kod från Go‑oo†, en nerlagd förgrening av Apache Open Office (från den tiden då det hette Openoffice.org). – Libre­Office utvecklas av The document foundation. Bakom LibreOffice står utvecklare som tidigare arbetade med dåvarande Openoffice.org, men som ville att projektet skulle vara oberoende av dåvarande ägaren Oracle. Eftersom Apache Open Office sprids som fri mjukvara står det var och en fritt att använda källkoden för att utveckla och sprida egna bearbetningar av programmet, och det är alltså vad som har skett här. LibreOffice är därför också (med nödvändighet) fri mjukvara. – Programsviten kan laddas ner från libreoffice.org.

[fri mjukvara] [office] [programsviter] [ändrad 19 september 2019]

Microsoft Office

en svit med kontors­program från Microsoft. – Programmen som ingår i Micro­soft Office har sedan slutet av 1990‑talet varit de helt do­mi­ne­rande kontorspro­gram­men. Lik­nande program från andra företag måste, för att ha en chans att över­leva, kunna läsa och fram­ställa filer i samma fil­format som Micro­soft Office. – I Micro­soft Office ingår ord­be­hand­laren Word, kalkyl­arket Excel, e‑post­klienten Outlook, bild­spels-programmet PowerPoint, data­bas­hante­raren Access och andra program. Microsoft Office finns för Windows och Mac. – I maj 2010 släppte Micro­soft två gratisversioner av Office: Office Starter 2010 (klicka här), som är en annonsfinansi­erad enklare version av Office, och som in­stal­leras på använda­rens hård­disk, och Office Web Apps (klicka här), som körs i en webbläsare. 2011 kom Office 365, som körs från molnet. Det innebär att användaren inte behöver ha några program in­stal­le­rade på sin dator: när hon ska köra ett Office­program laddar hon ner det från Micro­softs servrar på inter­net med hjälp av en webb­läsare. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk). – Microsoft Office har fått många efter­följare som heter något på Office. Det finns bland annat Apache Open Office och det som kallas för Office 2.0.

[office] [programsviter] [ändrad 30 januari 2019]

Office 2.0

informell beteckning på kontorsprogram som körs i webb­läsare. Uttrycket var i bruk på 00‑talet. – Programmen in­stalleras alltså inte på an­vändarens dator, utan körs i en webb­läsare. Själva pro­grammet finns på en webb­server. An­vändaren kommer åt sina pro­gram och sina filer från vilken dator som helst. – Office 2.0 står inte för en be­stämd upp­sättning program, utan det kan vara vilken kom­bination av pro­gram som helst: ord­be­handlare, kalkylark, bildspels-pro­gram och annat. – Namnet Office 2.0 an­spelar på pro­gram­sviter som Micro­soft Office och Apache Open Office. Siffrorna 2.0 anspelar på webb 2.0. – Ingen ”äger” namnet Office 2.0, men benämningen myntades av amerikanen Ismael Ghalimi (länk), som 2005 prövade om det gick att ersätta alla pro­gram på datorn med pro­gram som kördes över internet. Ismael Ghalimi skrev tidigare bloggen IT Redux.

[generationer] [office] [programsviter] [ändrad 29 januari 2018]

Microsoft Equipt

avvecklat programpaket och tjänst från Microsoft, sålt 2008—2009. Bestod av program från program­sviterna Micro­soft Office och Student 2007, säkerhets­pro­grammet Live Onecare och till­gång till en inter­net­baserad tjänst för data­lagring och utbyte av filer. Microsoft Equipt av­veck­lades 2009, se press­med­delande. – Var först känt under arbets­namnet Project Albany.

[nerlagt] [programsviter] [ändrad 8 februari 2018]