DMB

Digital multimedia broadcasting – standard för radiosändning av text, video och ljud till handhållna apparater som mobiltelefoner. Standarden utvecklades i Sydkorea på 00-talet och har inte nått större spridning i andra länder. DMB är främst avsett för utsändningar från en till många, alltså vanlig radio och tv, men har också kapacitet för två­vägs­kommunikation, till exempel interaktiv tv. DMB är en tillämpning av DAB (det europeiska digital­radio­systemet). För sändningar direkt från satellit till handhållna mottagare talar man om S‑DMB, för sändningar från marknätet heter det T‑DMB, T för terrestrial (marksänd). I Norge kallas DMB för MiniTV. – Ett kon­kurrerande liknande system var det avvecklade DVB‑H (se DVB) och dess efter­följare. – Se organisationen WorldDAB:s webbsidor (länk) (borttagen).

[förkortningar på D] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 16 juni 2017]

Adams, Douglas

(1952—2001) – engelsk författare och humorist, känd för Liftarens guide till galaxen (The hitch­hikers guide to the galaxy). Det var först, 1978, en radio­serie som sändes i BBC, sedan blev det en trilogi i hela fem delar (1978—1992). Bok­serien har filmats två gånger. – Douglas Adams humor tilltalar nördar, och därför har namn och uttryck som han har myntat blivit namn på dator­­program: Babel fish, Deep Thought och Trillian samt allt som inne­håller talet 42 utan vettig anledning. – Se också h2g2. – Douglas Adams var mycket intresserad av datorer och var med och utveck­lade flera dator­­spel. – Hand­­duks­dagen hög­­tidlig­­hålls till Douglas Adams minne.

[böcker] [douglas adams] [film] [it-humor] [konst och litteratur] [personer] [radio och tv] [ändrad 31 maj 2017]

zero tv

zero tv home – om hushåll eller personer som inte har tv eller kabel‑tv‑abonnemang, men som ändå tittar på tv‑program i mobiltelefon eller dator. – Be­näm­ningen började användas i USA 2013 eller tidigare. – Se också cord-cutting.

rundradio

(broadcasting) – sändning av radioprogram till allmänheten. Programmen sänds enligt tablå och kan tas emot av alla som har den utrustning som behövs. Rundradio kallas i dagligt tal bara för radio. Även internetradio kallas för radio och kan räknas som rundradio, trots att det tekniskt sett inte är radio. Samma gäller när man tar emot radioprogram över kabel‑tv‑nätet, vilket tekniskt sett inte heller är radio.

[radio och tv] [ändrad 11 september 2020]

Digital radio mondiale

(DRM) – ett system för digital AM-radio. DRM+ är motsvarande teknik för FM‑radio. – Sänd­ningar med DRM‑teknik pågår sedan 2003 i ett antal länder, dock inte i Sverige. Existerande AM‑sändare kan byggas om för DRM‑sändning, men lyss­narna måste skaffa särskilda radiomottagare. Motsvarande gäller för DRM+. – Satsningen på digital AM‑radio motiveras med att radio­frekvenser är en begränsad resurs, medan kraftfulla processorer är billiga. Det anses därför försvarbart att begära att lyssnarna skaffar nya radioapparater. Signalen komprimeras därför hårt när den sänds på det glest utnyttjade AM‑bandet och ”packas upp” av mottagaren. DRM har dock haft föga framgång, utom i Indien (2018).– Läs mer på drm.org. – Läs också om DAB, DVB‑T2 Lite (se DVB) och HD radio technology.

[radio och tv] [ändrad 6 november 2018]

digitalradio

radiosändning där radioprogrammen överförs i digital form. – Fördelen i jämförelse med med vanlig analog radio (FM och AM) är att de tillgängliga radiofrekvenserna kan användas mer effektivt. Man kan också överföra annan in­for­ma­tion än ljud, alltså text, bild och video, förut­satt att mottagaren kan hantera det. Ljud­kvali­teten blir inte nödvän­digt­vis bättre. De svenska sändning­arna med digital­radio använder den europeiska standarden DAB (mer exakt: DAB+). – Regeringen föreslog i juni 2013 att FM‑nätet skulle avvecklas senast 2022 och ersättas med digi­tal radio. I en utredning som överlämnades till regeringen i december 2014 före­slog utredaren Nina Wormbs att övergången skulle ske så snabbt som möjligt (länk). Men i remissvar våren 2015 avrådde både Riksrevisionen (arkiverad länk) och PTS (länk) i bestämda ordalag från övergång till DAB. I juni 2015 meddelade regeringen genom kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att planerna på övergång till DAB inte ska förverkligas. – Se artikel i Svenska Dagbladet: länk. – Norge började 2017 att avveckla radiosändningar på FM‑bandet för att ersätta det med DAB, vilket en majoritet av norrmännen var emot. – Digital­radio ska inte för­väx­las med internetradio, som tekniskt sett inte är radio, utan strömmande sändningar på internet. Däremot kan internet­radio vara utsänd­ningar av program från radiostationer, så i den bemärkelsen är det radio. – Se också hybridradio. – I enklare reklam förekommer det att vanliga radioappa­rater med digital frekvens­visning kallas för ”digitalradio”, men det är bara dumt.

[massmedier] [politik] [radio] [trådlöst] [ändrad 16 juni 2017]

radio

  • strikt tekniskt: överföring av information med elektromagnetiska vågor. I den betydelsen räknas inte bara ”vanliga” radioutsändningar (rundradio) som radio, utan också tv‑sändningar, mobiltelefoni, wi‑fi och bluetooth. – Se också mikrovågor:
  • – vardagligt och juridiskt: rundradio, alltså schemalagda utsändningar av program som kan tas emot av alla som har radiomottagare för rätt frekvensband;
  • poddradio, eller poddar, har formen av radioprogram, men sänds genom internet, antingen fristående eller som komplement till utsändning genom rundradio.

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [publicering] [radio och tv] [ändrad 26 april 2020]

tv-avgift

egentligen radio- och tv-avgift – en avskaffad avgift som fram till slutet av 2018 skulle betalas av alla hushåll som hade utrustning som kunde ta emot tv‑sändningar. (Se television för att se vad räknas. Någon avgift för enbart radio togs inte ut.) Tv‑avgiften avskaffades vid årsskiftet 2018–2019 och ersattes då med en särskild skatt som alla skattebetalare måste betala. – I juni 2014 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att datorer, smarta mobiler och surfplattor inte ska räknas som tv‑mottagare (länk). Från feb­ru­ari 2013 hade den organisation som hanterade tv-avgiften, Radiotjänst i Kiruna, nerlagd vid utgången av 2019, nämligen krävt att även apparater som kan ta emot utsändningar genom internet skulle vara belagda med tv‑avgift. Men det be­slutet förklarades alltså ogiltigt. Tv‑avgifter som hade betalats av personer som har dator men inte tv skulle betalas till­baka. – Det var riksdagens public servicekommitté som 2017 föreslog att tv-avgiften skulle avskaffas och ersättas med en skatt, se meddelande från regeringskansliet. – Term­i­no­logi: Ordet tv‑licens användes ofta, men det har hetat tv‑avgift sedan 1966. – Om skatten, se Skatteverkets webbsidor.

– In English: The radio and tv fee, usually called the tv fee (tv-avgift or, previous­ly, tv-licens) had, until the end of 2018, to be paid by all Swedish households and organizations that had the equipment needed for receiving television transmissions (it was not re­quired for those who had only a radio receiver). Starting in 2019, it was replaced with a special tax, to be paid by all tax-payers. –The fees, and the new tax, finance Swedish public service television, SVT (svt.se), and radio, SR (sverigesradio.se). – In February, 2013, the agency that collected tv fees, Radiotjänst i Kiruna, closed down at the end of 2019, declared that owners of computers, tablets and smartphones, even if these had no TV receiver, were required to pay the tv fee, since they could receive streaming transmissions of TV programs over the internet. The decision caused an uproar, even though most people who own such devices own a TV set too, and were thus required to pay the tv fee anyway. However, in June, 2014, the Swedish supreme administrative court found that com­pu­ting devices were not TV sets, and that TV fees collected from device owners that do not have a regular TV set should be repaid.  – For more summaries in English, please click at this link.

[inaktuellt] [lagar] [radio och tv] [ändrad 29 december 2019]