phone home

ringa hem – om elektronisk utrustning: automatiskt skicka elektroniska meddelanden till tjänsteleverantören vid behov. – Exempel: hemelektronik som digitalboxar eller hyrd utrustning som kaffemaskiner på företag kan själva meddela tjänsteleverantören när det behövs service. Det förekommer också att datorprogram kan ”ringa hem” till programföretaget med information om vad som finns på datorns hårddisk – ibland utan datorns ägares vetskap. – Uttrycket är inspirerat av filmen ET (se IMDb, länk), där utomjordingen vill ta kontakt med sin hemplanet: ”phone home”.

[sakernas internet] [ändrad 30 januari 2019]

HaLow

HaLow – varumärke för den strömsnåla wifi-standarden 802.11ah. Den är avsedd för sakernas internet. – HaLow sänder på frekvenser runt 900 mega­hertz, vilket är betydligt lägre än de vanliga wi-fi-frekvenserna på runt 2,4 och 5 giga­hertz. Detta innebär längre räckvidd, bättre förmåga för signalen att tränga genom väggar och lägre strömförbruk­ning. Nackdelen är lägre band­bredd. Stan­darden fast­ställdes i januari 2016 av Wi-Fi Alliance (länk).

low power wide area

(LPWA) – låg effekt, stor täckning – beteckning på trådlös kommunikation för sakernas internet. Det viktiga för sådan teknik är låg ström­för­bruk­ning för de anslutna enheterna. Detta till skillnad från till exempel 5g, där man först och främst vill ha hög bandbredd. Bland önskvärda egenskaper hos ett LPWA-nätverk finns:

  • – låg kostnad per nätverksenhet. Det behövs många;
  • – låg strömförbrukning. En nätverksenhet bör kunna klara sig upp till tio år utan batteribyte;
  • – dataöverföring anpassad för små datavolymer som sänds sällan men regelbundet;
  • – behov av få basstationer;
  • – enkel installation och autentisering av enheterna;
  • – radiosignalen ska ha lång räckvidd och gå genom väggar.

– Alla dessa egenskaper är inte nödvändiga i alla sammanhang. Där det är lätt att ansluta till elnätet, till exempel, är strömförbrukningen mindre intressant. – Redan existerande nätverk som kan användas för LPWA är bland annat bluetooth, Zigbee, wi‑fi och DECT.

[datakommunikation] [sakernas internet] [ändrad 12 maj 2017]

smalband

allmänt: motsatsen till bredband. Alltså över­föring av data i låg takt (få ettor och nollor per sekund) – långsam data­överföring. Termen används också om analog radio, se nedan. – Även om man oftast vill ha så hög bandbredd som möjligt finns det tillämp­ningar där man efter­strävar smalband. I sakernas inter­net sänder ”sakerna” ofta mycket korta meddelanden till varandra, så det finns inget behov av bredband. Dessutom vill man spara på batteri­erna, om det finns sådana, vilket man gör med smalbands­teknik. – Termen smalband kommer från radioteknik och syftar på att bara ett smalt band av frekvenser runt sändningens grund­frekvens måste vara fritt från annan radio­trafik. För när vi säger att frekvensen för en vanlig radio­kanal är, till exempel, 96,2 megahertz eller för mobiltele­foni 2 600 mega­hertz är det underför­stått att det också krävs att ett band av frekvenser runt grundfrekvensen är fritt från andra sändningar, annars blir det problem. (Mobiltelefoni sänds i själva verket på en knippe frekvenser som ligger nära den angivna.) Ju mer data per sekund som ska över­föras, desto bredare måste bandet vara. Men: ju smalare bandet är, desto svårare blir det att överföra signalen utan stör­ningar. Blir bandet alltför smalt kommer signalen inte fram alls, även om sändarstationen har hög effekt. – Smal­band är bandbredder som ligger nära den nedre gränsen för den bandbredd som krävs för att signalen ska nå mottag­aren. Termen smalband har överförts till trådburen elektronisk kommunikation i låg takt. – På engelska: narrowband, förkortat NB.

[elektronisk kommunikation] [sakernas internet] [ändrad 28 september 2018]

NB-IoT

Narrowband internet of things – sakernas inter­net över smalband – stan­dard för trådlös data­över­föring med små data­mängder med inter­net­proto­kollet IP. Det är alltså avsett för apparater och maskiner som skickar in­for­­ma­­tion till varandra och till använd­are. Det är kon­stru­erat för att vara ström­snålt, ha bra täckning inomhus och för att klara många sam­tidigt anslutna enheter. – NB‑IoT har fast­ställts av bransch­orga­nisa­tionen 3GPP, se länk.

[förkortningar på N] [sakernas internet] [standarder] [trådlöst] [ändrad 9 augusti 2017]