intelligent miljö

(ambient intelligence) – en teknisk vision: sam­verk­ande in­byggda datorer i hem, offent­liga miljöer och på arbets­platser, pro­gram­me­rade för att förutse och till­godo­se människors behov. Det beskrivs ibland som en vidareutveckling av ubi­kvi­tära (”ubika”) it‑system med fokus på programmen snarare än på ap­pa­rat­erna. – Den in­tel­li­genta miljön förutsätter, förutom föremål med in­byggda datorer, system för enkel interaktion med mänskliga användare (som inte har dator­skärmar framför sig), kommunikation mellan datorerna, system med sensorer som kan känna av vad som finns i närheten och vad som händer (se tråd­löst sensornät­verk), program som kan sätta in sensorer­nas data i samman­hang samt program med inlärnings­för­måga. – Se också sakernas inter­net.

[användargränssnitt] [it-system] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]

sakernas internet

(internet of things, förkortat IoT) – anslutning av olika apparater, mätutrustning, maskiner, fordon och annat, som inte kan räknas som datorer, till internet. – Genom att sakerna är anslutna till inter­net kan de fjärr­styras av människor eller av andra maskiner genom det allmänt tillgängliga nätet med minsta möjliga krångel vad anslutningen beträffar. De kan också skicka data som används för mätningar, diagnos och automatisk styrning. Oftast är sakerna för­sedda med tråd­lös kommunikation i själv­kon­figurerande nät. – Sakernas inter­net har anknytning till det som på 00‑talet kallades för ubikvitära system. Om det gäller hem talar man ibland om det smarta hemmet, se också domotik. – Se också IPSO, spime, U‑sam­hället och ask the fridge. – Svensk rapport från 2009 om internet of things, se här (pdf). – MSB:s information om säkerhetsproblem med sakernas internet, se denna länk.

[sakernas internet] [ändrad 26 juni 2019]

Windows 10 IoT

sedan 2015 namn på en grupp operativsystem från Micro­soft, avsedda att användas som inbyggda system, till exempel i hem­elektronik och sakernas internet. – Windows 10 IoT är ett utförande av Windows 10. Det är en efterföljare till Windows Embedded, som i sin tur var en vidare­utveck­ling av Windows CE, en version av Windows för handhållna datorer, konsumentelektronik och in­byggda system. Det var avsett för företag som ville utveckla egna system för särskilda ändamål. Windows CE kom 1996. Namnet ändrades 2007 till Windows Em­bedded CE, sedan till Windows embedded compact. För­kort­ningen CE lär från början ha stått för consumer elec­tronics, men det blev sedan en pseudo­­för­kort­ning. Det började som ett projekt med namnet Pegasus. Det var då inte en bantad version av Windows, utan ett särskilt operativ­system – Läs mer på Micro­softs webbsidor.

[inbyggda system] [sakernas internet] [windows] [ändrad 15 maj 2018]

AliOS

ett Linux-baserat operativsystem för tv och annan hemelektronik samt smarta mobiler. Det har ut­veck­lats av det kinesiska före­taget Alibaba, närmare bestämt av dotter­bolaget Alicloud, och släpptes 2011. 2012 påstod Google att AliOS (som då hette Yun OS) var en inkompa­ti­bel om­ar­bet­­ning av Android. Det ledde till att Acer i sep­tem­ber 2012 stoppade lan­se­r­ingen i Kina av en ny mobil­tele­fon med AliOS. Men sedan dess har AliOS blivit det mest spridda operativsystemet för hemelektronik i Kina. En variant för sakernas internet är AliOS Things. – Se alios.cn (på kinesiska). – AliOS hette tidigare först Yun OS, senare Aliyun OS.

[linux] [mobilt] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2018]

sensor

anordning som mäter ett tillstånd i omgivningen och vidarebefordrar mät­värdet. – Sensorer kan mäta temperatur, buller, ljus, lufttryck, be­last­ning, rörelse, acceleration och annat. Kallas också för avkännare. En sensor som ska reagera på en viss händelse, som att ett mätvärde når en förvald nivå, kallas också för detektor. När man vill betona att anordningen inte bara mäter ett värde, utan också vidarebefordrar det till annan utrustning, talar man om givare. Se också aktuator. – Sensor ska inte förväxlas med censor (tjänsteman som utövar censur).

[elektronik] [sakernas internet] [ändrad 17 november 2017]

Xively

en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar an­vända dem. – Sensorerna till­hör Xivelys kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljö­för­oreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Data­flödet skickas till Xively som gör det tillgängligt för alla som vill an­vända det. Den som till­handa­håller sensordata till Xively kan välja att ta be­talt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Xively. – Xively hette Pachube fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se xively.com.

[företag] [sakernas internet] [uppköpt] [ändrad 16 december 2019]