lurker

smygare, ”lurkare”, passiv deltagare – en som är med i ett dis­kus­sions­forum på inter­net, men som aldrig eller sällan del­tar i dis­­kus­sionen (trots att hon läser in­­läggen). Kommer av engelska to lurk. – I vanlig engelska är en lurker någon som gömmer sig i väntan på någon, van­ligt­­vis med suspekta av­­sikter, en som gömmer sig i buskarna. På inter­­net ligger det däremot inte nöd­­vändigt­­vis något ned­­sättande i ordet – se lurk moar. – Se också looky-loo. – Jäm­för med stalker, se stalkning. – Läs också om wire­­lurker, ett skadepro­gram.

[diskussioner] [it-folkgrupper] [ändrad 3 januari 2018]

geosocial

geografisk och social. – Uttrycket geo­social används om sociala nät­verk som på olika sätt använder deltagarnas geo­­grafiska position. En variant är att man kan se vilka vänner (som använder samma geo­­­sociala program) som finns i närheten. För­ut­sätt­ningen är att del­tagarna an­vänder datorer, mobiltelefoner eller surf­­plattor som kan fast­­ställa var de är.

[geo] [sociala nätverk] [ändrad 10 oktober 2018]

Usenet

ett av de äldsta näten för datorbaserad kommunikation och dis­kussion. – Use­net grundades 1979 av Jim Ellis (1956—2001, se dödsruna) och Tom Truscott (se Wiki­­pedia) på Duke University (mer från Duke om Usenet på denna länk). Usenet var då skilt från inter­­net, men sedan början av 1990‑talet är Use­net i praktiken en del av internet. Det finns fort­farande kvar. På 2010‑talet används det mycket som medium för fildelning. – Typiskt för Usenet är att vem som helst kan skriva in­lägg. Det krävs ingen re­gi­stre­ring, till skillnad från på andra dis­kussions­­forum på nätet, och man kan skriva under pseudo­nym. Google köpte 2011 Usenets arkiv, se Google Groups (länk). – Mycket som för­knippas med inter­net kommer från Use­net, som newsgroups (se Usenet­forum och alt, bety­delse 2). – Use­net har ingen central server, utan är ett samman­­kopplat system av Usenet­servrar (news servers). För att få tillgång till Usenet installerar man en (eller flera) Usenetläsare (newsreaders) på sin dator och ansluter sig till en Usenetoperatör. – Usenet belönades 1995 med Usenix lifetime achievement award (länk, långt ner på sidan).

[diskussioner] [it-historia] [socialt] [ändrad 19 februari 2020]

Ello

ett socialt nätverk inriktat på kreativt skapande. Marknadsfördes först som ett alter­nativ till Facebook, men har nischat in sig. Före­taget har lovat att inte sälja information om användarna till utom­stående. Ello finansieras enligt freemium-modellen, det vill säga att medlem­skap är gratis, men det erbjuds extra­tjänster som kostar. – Ello lanse­rades i början av 2014 av Paul Budnitz (budnitz.com) och hans med­arbetare. Ello fick en skjuts i sep­tember 2014 när Face­book fick kritik från LGBT-kretsar för att det uteslöt medlemmar som inte an­vände sitt riktiga namn, vilket bland annat drabbade dragshowartister. Ello tillåter däremot att medlemmarna inte använder sina riktiga namn. För att bli medlem av Ello måste man be om en inbjudan. – Se ello.co.

[sociala nätverk] [ändrad 12 november 2018]

datalagring

  1. – data storage – lagring av data för fram­tida användning. Med data menas här allt som kan lagras på hård­disk eller andra digitala medier. Alltså siffror, text, ljud, foton, video, ritningar och annat. Man brukar skilja mellan lagring och arkivering: lagring görs på hård­diskar eller andra lagrings­minnen på ett sådant sätt att lagrade data är till­gängliga utan nämn­värd vänte­tid. Arkivering görs däremot ofta på billiga men lång­samma medier (magnet­band, cd, dvd) och innebär längre vänte­tid;
  2. – svensk term för data retention: lagring av data under en förut­bestämd tid. Detta kan göras på grund av lag­stadgade krav eller som en överens­kommelse med kunder eller användare. Se Datalagringsdirek­tivet. – Man talar också om retention på diskussions­forum och liknande: då menar man att inlägg ligger kvar en bestämd tid innan de tas bort.

[datalagring] [lagar] [övervakning]

avvänna

(unfriend eller defriend) – stryka någon som vän (kontakt) i ett socialt nätverk som Face­book. Kallas också skämt­samt på engelska för deface. Svenska Face­book kallar det för ta bort som vän. Det kallas ibland även för att ovänna, men man behöver inte vara ovän med den som man tar bort som vän. – Engelska un­­friend utsågs 2009 till årets ord av New Oxford American Dictionary (länk). – Se också Whopper sacrifice. – Läs också om sluta gilla (unlike) och Reactions.

[sociala nätverk] [ändrad 4 juli 2019]