Nearby

ett amerikanskt anonymt och platsbaserat socialt nätverk. Kallas också för Nearby Live. – Syftet med Nearby är, enligt grundarna, att hjälpa människor att skaffa vänner. Nearby använder den smarta mobilens GPS‑mottagare för att fastställa var mobilen finns. Den tar sedan reda på vilka andra Nearby‑användare som finns i närheten och listar dem för användaren. Användaren kan sedan ta kontakt med andra användare och delta i diskussioner med dem. – Nearby drivs av ett företag i Palo Alto. Det lansera­des 2010 under namnet Who’s near me. Efter att ett annat företag, Whoshere, klagade på varumärkesintrång bytte tjänsten först namn till WNM Live, sedan till Nearby. – Se wnmlive.com.

[appar] [sociala nätverk] [ändrad 20 juli 2020]

crossposting

det att man, avsiktligt eller oav­siktligt, lägger samma inlägg i flera diskussion­er på internet, särskilt om inlägget inte har i mer än (högst) en av diskussionerna att göra. Crossposting räknas som brott mot nätetiketten.

[diskussioner] [fel] [internet] [ändrad 3 juli 2019]

BBS

(föråldrat uttryck)(bulletin board system, även: bulletin board service)elek­tro­nisk anslagstavla – nätbaserad tjänst som ger del­­tagarna till­gång till e‑post, diskussionsforum och annonser. Från början var BBS:er skilda från internet: del­tagarna nådde sin BBS genom att med modem ringa upp en server. BBS:er var populära på 1980‑talet och fram till mitten av 1990‑talet, sedan kom det webb­­platser som gav tillgång till samma slags tjänster på enklare sätt. Många BBS:er har gjorts om till webbaserade forum, som communities och sociala nät­­verk. – Läs också om BBS‑lagen.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på B] [inaktuellt] [it-historia] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]

social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till informationsöverbelastning (information overload), men beskriver ett över­­mått av med­delanden och önskemål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla meddelanden, nya kontakter, inbjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som användaren uppmanas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. Användaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och SMFS.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i inkommande meddelanden från kontakter i hennes sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]

lurker

smygare, ”lurkare”, passiv deltagare – en som är med i ett dis­kus­sions­forum på inter­net, men som aldrig eller sällan del­tar i dis­­kus­sionen (trots att hon läser in­­läggen). Kommer av engelska to lurk. – I vanlig engelska är en lurker någon som gömmer sig i väntan på någon, van­ligt­­vis med suspekta av­­sikter, en som gömmer sig i buskarna. På inter­­net ligger det däremot inte nöd­­vändigt­­vis något ned­­sättande i ordet – se lurk moar. – Se också looky-loo. – Jäm­för med stalker, se stalkning. – Läs också om wire­­lurker, ett skadepro­gram.

[diskussioner] [it-folkgrupper] [ändrad 3 januari 2018]

lurk

to lurk – att smyga, ”att lurka” – att vara med i ett dis­kus­sions­forum utan att skriva något. – To lurk betyder i vanlig engelska att smyga, att lura i buskarna, alltså något suspekt. Men att göra det i ett diskussionsforum behöver inte vara suspekt, tvärtom upp­­muntras det ibland: man vill att nykomlingar ska läsa och lära innan de yttrar sig. (Se lurk moar.) På finlandssvenska förekommer att lurka i betydelsen fuska, titta över axeln, vilket kan mo­ti­vera att ordet ibland används för engelska to lurk. – Se också delurk, hang­­around, lurker och stalkning.

[diskussioner] [ändrad 13 juli 2020]

geosocial

geografisk och social. – Uttrycket geo­social används om sociala nät­verk som på olika sätt använder deltagarnas geo­­grafiska position. En variant är att man kan se vilka vänner (som använder samma geosociala program) som finns i närheten. För­ut­sätt­ningen är att del­tagarna an­vänder datorer, mobiltelefoner eller surf­­plattor som kan fast­­ställa var de är.

[geo] [sociala nätverk] [ändrad 10 oktober 2018]

Usenet

ett av de äldsta näten för datorbaserad kommunikation och dis­kussion. – Use­net grundades 1979 av Jim Ellis (1956—2001, se dödsruna) och Tom Truscott (se Wiki­­pedia) på Duke University (mer från Duke om Usenet på denna länk). Usenet var då skilt från inter­­net, men sedan början av 1990‑talet är Use­net i praktiken en del av internet. Det finns fort­farande kvar. På 2010‑talet används det mycket som medium för fildelning. – Typiskt för Usenet är att vem som helst kan skriva in­lägg. Det krävs ingen re­gi­stre­ring, till skillnad från på andra dis­kussions­­forum på nätet, och man kan skriva under pseudo­nym. Google köpte 2011 Usenets arkiv, se Google Groups (länk). – Mycket som för­knippas med inter­net kommer från Use­net, som newsgroups (se Usenet­forum och alt, bety­delse 2). – Use­net har ingen central server, utan är ett samman­­kopplat system av Usenet­servrar (news servers). För att få tillgång till Usenet installerar man en (eller flera) Usenetläsare (newsreaders) på sin dator och ansluter sig till en Usenetoperatör. – Usenet belönades 1995 med Usenix lifetime achievement award (länk, långt ner på sidan).

[diskussioner] [it-historia] [socialt] [ändrad 19 februari 2020]