proof

 1. bevis, test – som i ett antal uttryck som börjar med ”proof of…”;
 2. säker, tät – som i waterproof, tamperproof;
 3. avdrag, korrektur – Soft proof är korrektur på bildskärm (egentligen ”avdrag på bild­skärm”, men det uttrycket är oanvändbart). I stället för att göra avdrag visar man sidorna på nog­grant kalibrerade bild­skärmar. Uttrycket används mest när man talar om korrektur av färger och grafik, efter­som färg­åter­givningen på bild­skärm kan skilja sig från den som kommer på papper, vilket inte är önskvärt. – Remote proof är distanskorrektur: kunden läser korrektur på bild­skärm långt från tryckeriet.

[bildskärmar] [språktips] [typografi] [ändrad 24 januari 2020]

asterisk

   1. – tecknet * . Det heter asterisk därför att det liknar en stjärna, aster på latin. – Asterisk an­­vänds:
     • – för att hänvisa till fotnoter och andra noter;
     • – som joker­­tecken vid sökningar. Asterisken står då för noll, ett eller flera valfria tecken. Sökning på kan* ger träff på bland annat kan, kana, kanon, kant och kantig;
     • – ibland som tecken för multi­­pli­ka­tion: 3*3=9;
     • – allmänt som dekorativt tecken i text;
     • – i ren text för att markera emfas: man skriver *kursivering* om man inte kan skriva kursivering.
     • – i textbaserade användargränssnitt kan * stå för ”allt”. Till exempel: *.pdf betyder: alla filer med filändelsen pdf.

    – Skilj mellan asterisk och apo­strof (tecknet ).

   2. – Asterisk – telefonväxel för internettelefoni i form av ett datorprogram för Linux (alltså skrivet i öppen källkod). – Läs mer på asterisk.org.

– Läs också om data­bas­hanteraren Asterix.

[databaser] [tecken] [telefoni] [ändrad 31 januari 2019]

emoji

Pratbubbla med texten "Call me Ishmael” med vanlig skrift, därunder med emoji.
Första meningen ur Moby Dick skriven med emoji.

en ursprungligen japansk typ av humör­figur som kan se ut på många sätt. – Emojier har spritt sig till hela världen, troligen för att emojierna är många fler än de humörfigurer som tidigare var vanliga. Emojier föreställer inte alltid ansikten. Ordet emoji är sammansatt av japanska e för bild och moji för tecken. – De första emojierna ritades på 1990‑talet av Shigetaka Kurita på japanska NTT Docomo. Från början var det bara japanska mobiloperatörer som till­­handa­­höll färdigkodade emojier, men de har blivit till­gäng­liga i allt fler samman­hang. – En upp­­sättning emojier finns här.

 • – Arti­kel i Wired om att det är svårt att använda emojier rätt: länk;
 • – I maj 2015 beskrevs emoji som ”Storbritanniens snabbast växande språk” (länk);
 • – Det pågick då också ett försök att skriva Herman Melvilles roman Moby Dick (som på engelska har 206 052 ord) enbart med emojier under namnet Emoji Dick (artikel), se emojidick.com;
 • – Till julen 2015 publicerade Finlands utrikes­de­par­te­ment en uppsättning finska emojier, se här;
 • – Och i maj 2016 kom Bibeln översatt till emoji som appApp Store;
 • – Läs också om introjier, emojier för introverta;
 • Unicode om stan­dardi­se­ring av emojier: länk;
 • Emoji utsågs till årets ord 2015 av Oxford Dictionaries (länk);
 • – Och den engelska reklam­byrån SapientNitro, senare Sapientrazorfish numera del av Publicis Sapient (länk) har gjort en app som översätter talad engelska till emojier, se speakemoji.co.uk (borttagen, men se denna länk);
 • – se också animoji och memoji.

– Läs också om kon­fe­rensen Emojicon.

[tecken] [ändrad 27 december 2019]

icke-blankt tecken

(non-whitespace character) – tecken som syns vid normal visning på bildskärm eller i utskrift, alltså alla tecken utom blanka tecken. Icke‑blanka tecken är följaktligen bokstäver, siffror, skilje­tecken och andra synliga tecken.

[tecken] [ändrad 9 mars 2018]

hash

 1. – matematisk operation, se kondensat. – Ordet har i denna be­ty­delse inget med haschisch att göra, utan är det ameri­kanska ordet för pytti­panna: något som är hackat i små­bitar;
 2. – (brittisk) engelska för tecknet # (nummertecken).

– För engelska hashtag, se hash­tagg.

[matematik] [typografi] [ändrad 17 januari 2018]

pound sign

 1. – tecknet för brittiska pund, alltså £;
 2. – i amerikansk engelska: tecknet # när det inte används som nummer­tecken, utan till exempel på en telefons knapp­sats. Knappen med # kallas då för pound key. – Hur be­näm­ning­ar­na pound sign och pound key i dessa betydelser har upp­stått är omstritt. Ett för­slag är att de kommer från an­vänd­ning­en av # för vikt­enheten pound, till exempel 5# flour för ”five pounds of flour”. – Mer typografi.

nummertecken

(number sign) – tecknet # när det finns på tangent­bord. Tecknet används i flera samman­hang och har då olika namn, som beskrivs här:

 1. – på tangentbord: nummertecken, på engelska number sign. Det har knappast någon funktion i svensk text, men det används i programmering. På engelska (men inte på svenska) används tecknet för numrering – #1, #2, #3…, vilket utläses ”number one, number two, number three…”;
 2. – på telefoners knappsats: fyrkant, på engelska square eller hash. Kallas också för ”bräd­hög”, ”brädstapel”, ”staket”;
 3. – se hash­tagg (kallas också för fyrkants­tagg);
 4. – i notskrift: kors, noga räknat ett annat tecken, men # duger som ersättning i löpande text: C# för ciss. På engelska: sharp. (Se programspråken C sharp och F sharp.)
 5. – på amerikansk engelska kallas tecknet ibland för pound sign;
 6. – vid diktering på engelska också crunch (se också Crunchbang).

[tecken] [ändrad 19 december 2019]

hashtagg

(hashtag, hash tag, på svenska också fyrkantstagg) – en in­formell tagg (nyckel­ord) markerad med tecknet #. Tecknet heter på engelska hash, på svenska fyrkant eller nummertecken. – Hash­taggar användes först i mikrobloggar som Twitter. De är synliga för läsaren. Genom att man markerar nyckelord i texten med #, till exempel #ordlista, gör man dem sökbara som nyckel­ord. Efter­som bara ett fåtal ord i varje inlägg är markerade som hashtaggar får man ett hanter­bart antal träffar vid sökning, och alla träffar finns i inlägg där skribenten har bedömt det hash­taggade ordet som viktigt. Man kan ha en in­formell dis­kus­sions­grupp på Twitter eller i ett annat forum genom att alla del­tagare markerar sina inlägg med en hash­tagg. – Hashtaggar har växt fram som en spontan före­teelse, oberoende av ägarna till Twitter och andra mikro­bloggar. Den förste som föreslog hash­taggar lär ha varit amerikanen Chris Messina (blogg) år 2007. – Läs mer om hashtaggar på hashtags.org och i en artikel i Svenska Dag­bladet (länk). – Engelska hashtag var 2013 årets tredje vanlig­aste ord på internet enligt Global language monitor (länk).

[sociala medier] [tecken] [ändrad 22 augusti 2019]

Knuth, Don

Porträtt av Don Knuth.
Don Knuth. Foto: Stanford

(1938) – framstående forskare i datorveten­skap, professor vid Stan­ford. – Don Knuth är för­fattare till bok­serien The art of computer pro­gramming (TAOCP), som han började skriva på 1962. Den räknas som standard­verket inom programmering, trots att den fort­farande inte är klar. Den första delen kom ut 1968, ett av­snitt av del 4 kom ut 2017. – Knuth planerar att skriva sju delar. Han betalar 2 dollar och 56 cent till var och en som hittar ett fel i någon av böckerna. Läs mer om verket här. – På grund av problem med ny­tryck­ning av verket på 1970‑talet började Knuth intressera sig för typo­grafi. Han utveck­lade då sättningsprogrammet TeX. Han har också ut­veck­lat programmet Meta­font. – Don Knuth har inte e‑post, men han har en webbsida (länk). – Don Knuth blev 1971 den förste som fick Grace Murray Hopper Award (se länk). 1995 fick han von Neumann-medaljen (länk) och 2009 Katayanagipriset (länk).  Han har själv gett namn åt utmärkelsen Donald E Knuth Prize, känd som Knuth-priset. – 1957 med­verkade han i Mad Magazine med en artikel om ett mått­system baserat på potrzebie* (länk). – Donald Knuths 80-årsdag den 10 januari 2018 firades i Piteå med ett framförande av Knuths komposition Fantasia Apocalyptica med Knuth själv på plats, se knuth80.elfbrink.se och artikel i Piteå-Tidningen. – Se också artikeln ”The Yoda of Silicon Valley”. Stanforduniversitetet har lagt ut 110 föreläsningar i datorvetenskap av Don Knuth på YouTube, se denna länk.

[don knuth] [personer] [programmering] [typografi] [ändrad 25 januari 2019]