accent

tecken som anger hur ett ord be­tonas. – De vanliga accenterna är akut accent (som i idé), grav accent (som i à och Genève) och cirkum­flex (”tak”) som an­vänds i franska ord som entre­­côte. De skrivs ovanför den betonade vokalen. – Accenter är dia­­kritiska tecken, men alla dia­­kritiska tecken är inte accenter. – Se också död­­tangent.

[tecken] [ändrad 10 augusti 2017]

divis

typografisk term för binde­streck. – Stavas med två i, uttalas divis, och ska inte blandas ihop med ordet devis, som betyder slagord, val­språk.

[tecken] [ändrad 22 november 2017]

soft hyphen

en term som används i två betydelser som inte är förenliga:

  1. –  avstavningsbindestreck – synligt bindestreck som sätts in när man behöver avstava ett ord, men inte annars. Alltså inte ett bindestreck som ingår i ordet eller namnet. Det är den betydelse av engelska soft hyphen som används i äldre typografi;
  2. mjukt bindestreck – ”osynligt” tecken som sätts in i datoriserad textsättning för att markera var ett ord kan avstavas (med ett synligt bindestreck) om det behövs. Kallas på engelska också för discretionary hyphen, vilket är en bättre term eftersom den är entydig.

[tecken] [ändrad 4 april 2020]

suppleringsdivis

bindestreck (=divis) i uttryck som ”Statens väg- och transportforskningsinstitut”, ”låg- och mellan­stadiet”, ”Mac- och pc‑användare”. – Sådana uttryck är kortare sätt att skriva Statens vägforsknings­institut och transportforskningsinstitut, lågstadiet och mellanstadiet och Mac‑användare och pc‑användare. – Suppleringsdivisen är ett fast bindestreck och ska aldrig utelämnas.

[tecken] [ändrad 22 november 2017]

mjukt bindestreck

i ordbehandling: markering av var ett ord kan avstavas om det behövs. Kan sättas in på en eller flera platser i ordet. (Ord-be-hand-ling.) Om ordet behöver avstavas sätter ordbehandlingsprogrammet in ett synligt bindestreck där det finns en markering. Om det finns flera markeringar väljer programmet den sista som kan användas. Om ordet inte behöver avstavas döljs det mjuka bindestrecket normalt när texten visas på bildskärm eller skrivs ut. I många program sätter man in mjukt binde­streck genom att skriva ctrl och bindestreck samtidigt. – Kallas också för mjuk divis, diskret bindestreck, diskret divis. På engelska: discretionary hyphen eller soft hyphen (som kan misstolkas).

  • – Tips 1: I många ordbehandlingsprogram, men inte alla, kan man sätta ett mjukt bindestreck framför ett ord för att markera att det inte ska avstavas alls;
  • – Tips 2: Mjukt bindestreck fungerar bra i ordbehandlare och i program för datorstödd sidlayout, men ger inte alltid önskat resultat på webbsidor.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 1 juni 2017]

exempeltext

text­massa som används i layout­skisser för att markera plats för brödtext. – En välkänd exempeltext är lorem ipsum, en förvrängd latinsk text som länge har använts på eng­el­ska. – För att layoutskissen ska se rea­list­isk ut bör en exempeltext se ut som om den bestod av riktiga ord och meningar. Men för att betraktaren inte ska distraheras av textens innehåll väljer man en text som är obegriplig för läsaren, eller åtminstone ointressant. – Eftersom den latinska texten i lorem ipsum inte ser ut som svensk brödtext – till exempel saknas Å, Ä och Ö – har grafikern Arne Heine (1922–2016, se intervju i Computer Sweden) utformat en svensk exempel­text som börjar Träutensilierna i ett tryckeri äro inga­lunda…. – På engelska: dummy text eller filler text

[typografi] [ändrad 25 maj 2020]

icke radbrytande bindestreck

binde­streck (divis) som ingår i ett ord, en sifferserie eller annan tecken­följd som inte bör delas upp på två rader. – Till exempel bör telefon­nummer som 08‑453 60 00 stå på en enda rad. Icke radbrytande bindestreck kodas i HTML som &#8209;. (Instruktionen <NOBR> används knappast längre och fungerar sällan.) En del ordbehand­lare har särskilda kommandon för icke radbrytande bindestreck. Även: icke avstavande bindestreck. – På engelska: non‑breaking hyphen. – Påpekande: I en del webbläsare ersätts icke radbrytande bindestreck med ☒ (fast vitt kryss på svart botten). Detta upptäcktes i februari 2023 och gällde då webbläsare baserade på Google Chrome.

[typografi] [ändrad 5 februari 2023]

rich text format

(RTF) – ett standardformat för rik text, alltså text som visas på bildskärm i grafiskt ut­förande. – Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar dokumentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram än det som det skrevs i (förutsatt att programmet klarar RTF‑filer). – Rich text format ut­­veck­lades 1987 av Micro­­soft, och det anammades av många andra program­­företag. Sedan 2008 vidareutvecklar Microsoft inte rich text format, och det ingår inte i senare versioner av Microsofts program. Den sista versionen hade nummer 1.9.1.

[filformat] [typografi] [ändrad 19 juli 2022]