Siri

Apples program som förstår och utför talade instruk­tioner. Det är alltså till för tal­igen­känning. –­Siri följde med Apples Iphone modell 4S från oktober 2011, och följer med senare modeller av Iphone. I juni 2016 till­kännagav Apple att Siri också ska finnas på macOS för Macintosh. – Siri finns för engelska och flera andra språk, inklusive svenska. Det kan förstå och verkställa talade instruk­tioner som ”sms:a till min fru och säg att jag blir en halv­timme försenad”. Siri påminner om Apples vision Knowledge navigator från 1987. – Siri utvecklades först av ett fri­stående företag med samma namn, grundat 2007, köpt 2010 av Apple. Pro­gram­met såldes först som en app till Iphone, och versioner för andra mobil­­telefoner var på gång när Apple köpte före­­taget. Men när Apple beslöt att Siri skulle följa med Iphone 4S avbröts för­säljningen av appen för tidigare modeller av Iphone. – Siri Eyes Free är en tillämpning avsedd för bilar. Den är avsedd för att en bil­­förare ska kunna ringa upp, diktera och skicka sms och välja musik utan att ta ögonen från vägen. – Se apple.com/siri. – Jäm­för med Face­book M, Micro­softs* Cortana, Amazon Echo och Viv samt med Sound­clouds* Hound samt med Wolfram Alpha och IBM:s* Watson.

röstprofil

upp­mätta röst­egen­skaper som gör det möjligt att identi­fi­era en persons röst med datorprogram för röstigenkänning. – På engelska: voice profile. – Ett röstavtryck är en inspelning av en röst, eventuellt användbar för identifiering genom att det jämförs med en röstprofil.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 22 augusti 2019]

röstigenkänning

(voice recognition eller speaker recognition) – knytande av en röst till en bestämd person med användning av dator­­program. – Röst­igen­känning är alltså en typ av kropps­avläsning eller bio­metri. En systematisk beskrivning av en persons röst kallas för röst­­profil. En in­­spel­ning av en röst som ska identifieras kallas för ett röst­­­av­tryck. – Skilj mellan röst­­igen­­känning (att fast­ställa vem som rösten till­hör) och tal­­igen­­­känning (att fast­­­ställa vad som rösten säger).

[biometri] [språkteknik] [ändrad 23 januari 2018]

parser

– program som analyserar en sträng av tecken, delar upp dem i funk­tion­ella delar och inordnar delarna i en detaljerad struktur enligt ett regelsystem. Parsrar används både inom it och i språk­veten­skap. Inom it kan en parser också ha funktionen att avgöra ifall ett program eller dokument är korrekt kodat:

  1. – program som kontrollerar att ett annat program eller ett doku­ment skrivet i HTML, XML eller SGML, är korrekt skrivet, så att inga delar fattas och så att de står i rätt ordning. Parsern gör däremot ingen be­döm­ning av ifall dokumentet fungerar som det är tänkt. – Se också DTD;
  2. – funktion i kompilator som delar upp in­struk­tioner från ett hög­nivå­språk i små­bitar, som sedan kan över­sättas till maskinkod;
  3. – i språkvetenskap: program som analyserar text och strukturerar den efter grammatiska regler;
  4. – även: beteckning på i Indien bosatt an­hängare av zoro­ast­rismen, den religion som bygger på Zarathustras lära (se Wikipedia.).

– Se också parsning.

[språkteknik] [programmering] [webbpublicering] [ändrad 31 maj 2017]

Knowledge navigator

Apples vision från 1987 om ett dator­system som skulle kunna förstå och utföra instruk­tioner som getts i naturligt tal. – Knowledge navigator skulle ha tillgång till stora mängder information och känna igen talat språk (se också talgränssnitt). – Idén formulerades av Apples då­varande chef John Sculley, och åskådlig­gjordes i flera video­filmer. Den reali­se­rades på 1990‑talet i pro­jektet Newton, som dock blev betydligt mindre avance­rat. Visionen gav också upphov till uttrycket person­lig digital assistent, PDA. – Först på 2010‑talet har det kommit tjänster som kommer i närheten av visionen i Knowledge navigator, se till exempel Amazon Echo, Cortana, Siri och Viv. – Länkar till video­filmerna om Knowledge navigator finns på Wikipedia, längst ner på sidan.

[ai] [experimentell teknik] [it-historia] [ändrad 15 maj 2018]

Graffiti

det system för att skriva med penna direkt på bildskärmen som användes i Palms† hand­datorer. – Graf­fiti förut­satte att an­vändaren lärde sig att skriva alla tecken på ett enhetligt och ibland för­enklat sätt (A skrevs till exempel som ∧.) Det utvecklades för Palm OS enligt re­sone­manget att det är lättare att lära människor att skriva så att en dator förstår än att lära datorn för­stå hur olika män­niskor skriver. Det var en re­aktion mot de mindre lyckade försöken med själv­inlärande teckenigenkänning i hand­datorer som Apples Newton. Graffitis enkel­het bidrog till Palms fram­gång. – 2003 tvingades Palm att byta ut Graf­fiti mot ett annat, liknande system, Graffiti 2. Det berodde på att Palm förlorade en rätte­gång mot Xerox, som be­skyllde Palm för att ha stulit idén till Graffiti. Graffiti 2 skilde sig från Graffiti i ett antal detaljer.

[grafiskt användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 12 februari 2018]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobil­telefon­nätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobil­telefon­nät som byggdes upp gemen­samt i de nordiska länderna. Det räknas i efter­hand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT‑nätet togs i bruk i Saudiarabien 1981. Kort där­efter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 mega­hertz. Ett andra nät in­vigdes 1986. Det an­vände frekvensen 900 mega­hertz, och kallades följ­aktligen för NMT 900. Under 1990‑talet över­flyglades NMT av GSM (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – ett svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar på N] [mobilt] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]

pronomenresolution

(pronoun resolution) – att räkna ut vilket ord eller namn i en text som ett pronomen syftar på. Exempel: ”Lisas syster Ida var gift med Robert, men hon hade inga barn.” Vem syftar hon på – Lisa eller Ida? Program för auto­ma­tisk över­sättning och text­samman­fatt­ning bör kunna räkna ut det. – En artikel om pro­nomen­resolution av Johnne Adermark och Fredrik Landes på KTH finns här. Pronomen­resolution används också i den automatiska textsammanfattaren SweSum, klicka här.

Recaptcha

ett program som låter människor tolka inskannad text som visas för dem som så kallade captcha – ett slags robotfilter. – En captcha består av deformerade, svårlästa bokstäver och siffror som besökare på en webbsida måste tolka och skriva in i ett fält vid inloggning. Syftet är att hindra automatiserade program från att logga in – man utgår från att de inte klarar uppgiften. – Recaptcha är speciellt genom att det använder text från inskannade sidor från böcker, tidningar eller handskrifter. Metoden förutsätter att om flera användare tolkar samma inskannade text på samma sätt är tolkningen förmodligen korrekt. Syftet är att göra inlästa texter maskinläsbara, så att de blir sökbara på internet. Bland annat ska alla nummer av New York Times sedan starten läggas ut på internet och göras sökbara med hjälp av Recaptcha. – Metoden utvecklades av professor Luis von Ahn (länk). Företaget bakom Recaptcha köptes i september 2009 av Google. – I december 2014 lanserade Google No captcha recaptcha, ett robotfilter som bland annat kräver att användaren identifierar bilder på djur. – Se Googles webb­sidor.

[inloggning] [språkteknik] [ändrad 19 augusti 2019]