802.11

en familj av standarder för trådlösa nätverk, fastställda av IEEE. 802.11 är den tekniska standarden bakom wi-fi. – Det finns bland annat 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g till slutet av alfabetet. Alla 802.11-speci­fika­tioner använder ethernet för att förebygga krockar i nätet. Alla anslutna datorer måste ha ett tråd­löst nät­verks­kort och en antenn (sedan länge inbyggt i alla persondatorer, smarta mobiler och surfplattor), och så behövs en basstation. Räckvidden brukar vara några tiotal meter. Flera bas­stationer kan länkas samman (se mesh) så att samma trådlösa nät får täckning i ett stort område. Under 2001 och 2002 fick tråd­lösa nät baserade på 802.11b stor spridning. De blev ett alternativ till 3g-mobil­telefoni när det gäller att erbjuda tillgång till snabb trådlös data­kommu­nika­tion på kontor, i hem och på offentliga platser. 802.11 utan bokstav var en före­­gångare till 802.11b. De två speci­fika­tionerna var kompatibla, men 802.11b och följande versioner är snabbare. Eftersom 802.11 i original­version inte finns längre används siffrorna i stället som ett samlings­­namn för hela 802.11-familjen.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]

802.11a

en specifikation för tråd­lösa nät­verk som möjlig­gjorde snabbare dataöverföring än före­gångaren 802.11b. Proodukter baserade på 802.11a togs i bruk under 2002. – 802.11a sände på frekvenser mellan fem och sex gigahertz, och klarar i praktisk drift att sända upp till 24 megabit i sekunden. Teoretiskt kunde man sända med upp till 54 megabit per sekund. – 802.11a ingår i en familj av speci­fika­tioner för tråd­lösa nät – se 802.11.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]

HiperLAN

(High performance radio LAN) – en försvunnen standard för trådlösa lokala nät, en gång ett alternativ till det dominerande 802.11 (grunden för wi‑fi). – HiperLAN‑standarden fastställdes 1996 av den euro­pe­iska standardiseringsorganisationen ETSI. En andra version av HiperLAN presenterades år 2000. Sedan dess har satsningen på HiperLAN i praktiken lagts ner, och en del av tekniken i HiperLAN har införlivats i wi-fi. – Trots att många ansåg att HiperLAN var tekniskt överlägset 802.11-familjen fick det inte fotfäste på marknaden, som helt domineras av 802.11.

[nerlagt] [standarder] [trådlöst] [ändrad 28 oktober 2019]

BTX

en överspelad standard för moderkort för persondatorer, lanserad 2003 av Intel som ersättare för ATX. ATX var i sin tur en ersättare för AT‑standarden. Intel slutade tillverka BTX-moderkort år 2006. Förkortningen står för Balanced technology extended. Medan ATX från mitten av 1990‑talet hade använts på alla persondatorer för Windows blev BTX ingen branschstandard. De flesta pc-tillverkare höll fast vid ATX-standarden. De som anammade BTX-standarden gjorde det bara delvis och fortsatte samtidigt att använda ATX. En förklaring kan vara att BTX var gammalt när det kom. Det var bland annat utvecklat för att spara energi och alstra mindre värme, men det problemet löstes för datortillverkarna genom nya, strömsnåla komponenter.

[förkortningar på B] [hårdvara] [inaktuellt] [standarder] [ändrad 9 oktober 2018]

10GBe

10 gigabit ethernet – en standard för dataöverföring i optiska nät och kopparnät, fastställd 2002. Det officiella namnet på standarden är IEEE 802.3ae-2002. Den har för­grenats till ett antal andra stan­darder, anpassade för olika typer av kabel. Stan­darden är också känd som 10GBASE, även det följt av olika bokstäver som be­tecknar olika överförings­medier. – Mer i Wikipedia. – Jäm­för med GBe.

[datakommunikation] [förkortningar på 1,2,3…] [standarder] [ändrad 11 oktober 2018]

request for comments

(begäran om kommentarer, oftast bara RFC) – officiell beskrivning av internets teknik. En RFC är en teknisk skrivelse som:

  1. – gäller internet;
  2. – antingen är en standard eller innehåller annan teknisk information;
  3. – ingår i en numrerad serie av RFC som inleddes 1969.

– För­­fattaren kan vara en teknisk expert som agerar på eget initiativ eller internets tekniska ledningsorgan IETF. – Ob­servera att internet­­standarder kallas för request for comments, även när de är spikade. – Ett index över RFC finns på tools.ietf.org/rfc. – Läs mer i Wikipedia.

[internet] [standarder] [ändrad 15 februari 2018]

ITIL

IT Infrastructure Library – inofficiell internationell standard för hur man sköter it‑system och it‑tjänster. – ITIL ges ut som böcker eller filer av det brittiska före­taget Axelos (länk). Det finns också kurser och examinationer som gäller ITIL. – ITIL kom från början från en brit­tisk myn­dig­het, dåvarande OGC, Office of govern­ment commerce, numera del av Crown commercial service (länk). Men sedan 2013 till­hör ITIL före­­taget Axelos, som ägs gemen­­samt av brittiska Cabinet office (mot­svarar ungefär statsrådsberedningen i Sverige) och det brittiska företaget Axelos (se axelos.com). – Läs mer på axelos.com/itil. – Se också ITSM.

[förkortningar på I] [it-system] [standarder] [ändrad 6 april 2017]

Advanced encryption standard

(AES) – den officiella amerikanska standarden för kryptering. – Stan­darden ska användas av ameri­kan­ska myndig­heter. Den används också av organisa­tioner i många andra länder. – AES är en sym­met­risk al­go­ritm med nyckel­längder på 128, 192 och 256 bitar. (Notera att asym­met­riska kryptosystem också behöver använda sym­met­risk kryptering.) – AES valdes ut efter en världs­omfat­tande tävling som avslutades den 2 okto­ber 2000. Segrare blev en algo­ritm vid namn Rijndael. – AES ersatte DES som officiell ame­ri­kansk standard för kryptering. – Se detta tillkännagivande: länk.

[kryptering] [standarder] [ändrad 19 december 2018]