stiftelse

(foundation) – en inrättning som förvaltar pengar för att avkastningen ska delas ut till bestämda, vanligtvis allmännyttiga, ändamål. – Det grundläggande med stiftelser är att de så att säga ”äger sig själva”: de förvaltas enligt regler som fastställdes när stiftelsen grundades, och som bara får ändras i sällsynta fall. En stiftelse har inga ägare, delägare eller medlemmar – däremot en styrelse eller en förvaltare, som till exempel kan vara en bank – och får inte vara vinstdrivande. Stiftelser bildas genom att en eller flera personer eller ett företag avsätter pengar och anger stiftelsens ändamål genom en så kallad stiftelseurkund. Därefter är stiftaren inte längre ägare till stiftelsen och dess tillgångar. Stiftelsens arbete leds av en förvaltare. Tillsyn över stiftelser sköts av länsstyrelserna i sju län. – Se stiftelselagen från 1994. – Motsvarande institution, på engelska foundation, finns i många länder i något olika former. Ibland används ordet stiftelse / foundation om organisationer som juridiskt sett inte kan räknas som stiftelser. Amerikanska non‑profit organizations och not‑for‑profit organizations kallar sig ibland för foundations, vilket de inte nödvändigtvis är.

[stiftelser] [4 juni 2020]

Internetstiftelsen

den orga­nis­ation som an­svarar för inter­nets svenska toppdomän .se. – Internetstiftelsen ansvarar för re­gis­tre­ring av domäner under .se, och ska också bidra till internets utveckling i Sverige. Vid tvister om rätten till domäner an­vänder Internetstiftelsen alternativt tvistlösningsförfarande. – Internetstiftelsen ger också ut information om hur inter­­net fungerar och om it‑säkerhet samt den årliga rapporten Svenskarna och internet. 2014 öppnade Internetstiftelsen ett svenskt internetmuseum. De årliga Internetdagarna anordnas av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen har också det internationella ansvaret för pre‑delegation testing på uppdrag av ICANN. – Se internetstiftelsen.se. – Internetstiftelsen grundades 1997 och hette då Stiftelsen för internetinfrastruktur. Fram till juni 2015 använde Internetstiftelsen som varu­märke .SE (Punkt SE); därefter förkortningen IIS (Internetstiftelsen i Sverige) till februari 2019.

[internet] [stiftelser] [ändrad 16 maj 2020]

Internet watch foundation

IWF – en brittisk orga­nisa­tion som mot­arbetar bilder på sexu­ella över­grepp mot barn och annat olagligt på inter­net. – Or­ga­ni­sa­tionen tar emot anmälningar om miss­tänkta webb­sidor, och för­söker sedan över­tala internetopera­tör­erna att ta bort sådant ma­te­rial. IWF har också en lista över webbsidor som orga­nisa­tionen anser bör svart­listas. – IWF blev uppmärksammat i de­cem­ber 2008, då organisationen svart­listade en sida i Wikipedia därför att den visade ett om­stritt skiv­omslag med en bild på ett naket barn. – Se iwf.org.uk.

[aktivism] [it-relaterad brottslighet] [organisationer] [ändrad 29 januari 2018]

Linux Foundation

en stiftelse som vill sprida, standardisera och vidareut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som dåvarande Hewlett‑Packard†, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål sägs ibland ironiskt vara att hålla Linus Torvalds a­nställd. – Stiftelsen har inga rättigheter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds personligen genom Linux Mark, som samarbetar nära med stiftelsen. – Se linuxfoundation.org.

[linux] [stiftelser] [ändrad 12 oktober 2020]