högerklicka

(right click) – även sekundär­klickaklickahöger mus­knapp. – Högerklick används oftast för att öppna en samman­hangs­beroende meny. Termen sekundär­klicka används ibland, eftersom den är neutral i förhållande till höger- och vänster­hänta. Om mus­knapparna är om­kastade så att höger och vänster mus­knapp har bytt plats, till exempel för vänsterhänta användare, bör ”höger­klicka” normalt tolkas om­kastat, det vill säga att det betyder att man ska klicka på den vänstra mus­knappen. – På Mac­intosh finns det som regel bara en mus­knapp, så där är ordet högerklicka menings­löst. Motsvarande handling på Mac är att klicka på den enda mus­knappen samtidigt som man håller ctrl-knappen nertryckt. Detta kallas för att sekundärklicka eller ”ctrl-klicka”. – Se också vänster­klicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]

smart penna

(smartpen, smart pen, digital pen) – penna eller penn­liknande föremål som överför det man skriver eller tecknar till en dator eller smart mobil och integrerar det med applikationer i datorn eller mobilen. Skillnaden mot läspennor är att läspennor läser något som redan är skrivet, men en smart penna använder man för att skriva och rita. Det man skriver och ritar kan sedan sparas och bearbetas i olika program, vanligtvis efter att man har överfört informationen till en dator eller mobil. – En del smarta pennor kan användas som vanliga pennor, det vill säga att de har något slags bläck så att man vid behov kan skriva på papper. Andra är enbart avsedda att användas kopplade till dator eller mobil: man ser på bild­skärmen vad man skriver eller ritar. – Smarta pennor har något slags teknik för att uppfatta penn­spetsens rörelse i förhållande till under­laget. Smarta pennor fungerar mer själv­ständigt än elektroniska pennor (stylusar) som används för att skriva på bild­skärmar, till exempel på smarta mobiler och, förr, på penn­datorer. Smarta pennar upp­fattar själva sin rörelse och skickar informa­tionen till en dator eller mobil, medan stylusarnas rörelser uppfångas av den bild­skärm som de är avsedda för. En av de första smarta pennorna var Anoto, som fungerar ihop med ett speciellt mönstrat papper.

[användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]

styrplatta

(touchpad) – berörings­känslig yta som på bärbara datorer används i stället för mus. Brukar finnas nedanför tangentbordet. Den kan också finnas som en separat del. An­vän­da­ren styr pekaren på bild­skärmen genom att dra fingret på styrplattan. – Kallas även för pekplatta, ett ord som också används om surf­plattor, och för musplatta. – Läs också om NailO, en styrplatta på tumnageln.

[pek] [styrdon] [ändrad 27 mars 2018]

vänsterklicka

(left click)klickavänster mus­knapp eller mot­svarande. – Vänster­klick används för att markera text, bilder, delar av bilder eller symboler på bildskärmen och för att öppna eller köra en markerad fil. – Macintosh har bara en mus­knapp, så där är ordet onödigt det räcker med bara klicka. – Vänsterhänta (och andra) kan, om de önskar, ändra in­ställ­ningarna så att höger och vänster mus­knapp byter funktion. I så fall får man tänka sig för, eftersom de flesta instruk­tioner är skrivna med tanke på höger­hänta. En neutral term för vänster­klicka är primär­klicka. – Ordet klicka ensamt betyder i regel vänster­klicka. – Se också högerklicka.

[grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 30 januari 2018]

styrkors

styrdon för fyra riktningar: upp, ner, höger och vänster. De låtar användaren styra en pekare eller navigera i ett menysystem. – Styrkors är vanliga på spelkonsoler och fjärrkontroller. De har ofta formen av ett kors, men kan ha annan form, till exempel bestå av fyra separata knappar. (Kallas då även för riktningsknappar.) Det väsentliga är att de bara har fyra riktningar. – På engelska: directional pad, d‑pad eller directional buttons.

[styrdon] [ändrad 16 oktober 2019]

mus

(mouse) – det vanligaste pekdonet för stationära persondatorer. – Musen är en liten dosa som användaren kan flytta runt på bordsytan, ofta på en speciell musmatta: musens rörelse styr en pekare på datorns bildskärm. En mus har en, två eller tre knappar, musknappar, som man klickar på för att markera objekt på bildskärmen eller för att markera att något ska hända. För vissa ändamål finns möss med ännu fler knappar. – Den första musen visades upp av Douglas Engelbart (1925—2013) på en legendarisk uppvisning i slutet av 1960-talet (se NLS). På 1970-talet utvecklade Håkan Lans också en mus. De första mössen hade på undersidan en inbyggd kula som rörde sig när musen rördes över bordsytan eller musmattan. Kulans rörelser mättes och användes för att beräkna musens rörelse. Nyare möss, optiska möss, avläser i stället rörelsen med ljus. – Den första datorn som hade mus som standardutrustning var Xerox Alto, utvecklad 1973 på Xerox PARC. Musens kommersiella genombrott kom 1984 med Macintosh. – Namnet mus kommer av den uppenbara likheten med en mus: sladden som ansluter musen till datorn påminner om en svans. – Musen är opraktisk på bärbara och handhållna datorer. De har i stället styrplatta eller pekskärm som styrdon.

[styrdon] [ändrad 17 september 2019]

styrkula

(trackball eller rollerball) – ett styrdon som består av en fritt rörlig kula i en hållare. Användaren använder kulan för att styra en pekare på bild­skärmen. Det fungerar som en upp-och-nervänd mus av den ursprungliga typen med en rullande kula på undersidan. Sensorer i hållaren känner av kulans rörelser och ett program omvandlar dem till pekarrörelser. Styr­kulor har mer eller mindre försvunnit och ersatts av styrplattor. – Styr­kulor användes i Sverige av flygledare långt innan musen uppfanns.

[styrdon] [ändrad 19 september 2019]

pekdator

(touch screen computer) – dator som kan styras genom att man vidrör skärmen med en eller flera fingrar. Fingertoppen ersätter musen. (Pek­datorn kan, men behöver inte, också ha ett vanligt tangentbord eller virtuellt tangentbord.) – Ordet pekdator används främst om större stationära datorer som är tillgängliga för allmänheten för, till exempel, turistinformation. De är vanliga datorer med pekskärm. – HP sålde pekdatorer för kontor redan på 1980‑talet, men utan större framgång. – Ordet peka ska tolkas som att man sätter fingret direkt på det utpekade, inte som att man pekar på långt håll. (Möjligen, beroende på teknik, kan det räcka med att man håller fingertoppen mycket nära bildskärmen.) – Surfplattor är datorer som bara består av en tunn handhållen bildskärm som fungerar som pekskärm.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]

zForce

en teknik för pek­skärmar, ut­veck­lad av Neonode och licensierad till tillverkare av mobil­tele­foner och surf­plattor. Tekniken bygger på att bildskärm­ens yta korsas av tunna osynliga ljus­strålar. Om man vidrör en punkt på bildskärmen med ett finger eller ett föremål bryts några av ljusstrål­ar­na. Med ledning av det kan systemet läsa av vilken punkt man har vidrört. – Se Neonodes webb­sidor (länk).

[bildskärmar] [styrdon] [ändrad 24 augusti 2019]