creationism

kreationism – ironiskt om systemutveckling: föreställningen att it-system kan specificeras i alla detaljer på förhand. Allt som programmerarna sedan behöver göra är att realisera planen. – Uttrycket är polemiskt. De som använder den anser att bra pro­gram måste formas under ut­vecklingens gång. Det finns inga som kallar sig själva för kreationister i denna betydelse. – Ordet kreationism syftar annars på tron att Bibelns skapelseberättelse är bokstavligen sann, och att världen skapades på en vecka.

[jargong] [systemutveckling] [ändrad 5 juni 2020]

semantik

  1. – i språkvetenskap och filosofi: läran om ordens betydelser. Det är den ursprung­liga betydelsen;
  2. – i systemutveckling: de termer som används i beskrivningen av it‑system och hur man använder dem, och som har väl definierade betydelser i det sammanhanget. En väl ut­formad semantik gör att man på ett klart och entydigt sätt kan beskriva de före­mål, processer och begrepp som kan existera och behandlas inom ramarna för systemet (se också ontologi);
  3. – om datorteknik som behandlar text i naturliga språk: ordens betydelser, så som en människa förstår dem, till skillnad från orden som godtyckliga följder av tecken. – Läs också om den semantiska webben.

– På engelska: semantics.

[filosofi] [språk] [systemutveckling] [ändrad 3 juni 2020]

implementering

genomförande, utförande, realisering. – I system­utveckling är implementering det att man bygger ett fungerande system i enlig­het med den modell som man har framställt i designfasen. Skriv hellre realisering än implementering. – På engelska skiljer man mellan implementation (=att genomföra ett projekt så att man har en färdig pro­dukt, till exempel ett pro­gram) och deployment (utplacering – att se till att an­vändarna kommer åt produkten och kan använda den).

[systemutveckling] [ändrad 14 juni 2019]

iterativ

(iterative) – i omgångar, upprepande, med successiva förbättringar eller omarbetningar:

  1. – i systemutveckling: iterativ system­utveckling – system­­utveck­lings­metod där man snabbt bygger ett kör­bart system som sedan omarbetas till förbätt­rade versioner (itera­tioner) tills det fungerar som man vill. – Se också top-down. – Iterativ ska inte för­­växlas med inkre­men­tell;
  2. – i programmering: se iteration.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]

repository

ofta: datakatalog eller utvecklingskatalog; även, om sammanhanget är uppenbart: förvar – databas för information som används och skapas i systemutvecklingsprojekt. Det kan vara definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper, avsedd att underlätta systemutveckling på ett enhetligt sätt. Även för sparande av programkod som är under arbete. – Huruvida det är någon principiell skillnad mellan engelska repository och data dictionary, som båda brukar översättas med datakatalog, är omstritt. Om det är någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till innehållet. – Ordet repository skulle kunna översättas med repositorium, ett gammalt svenskt ord som betyder förråd, bokhylla, bokskåp. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk.

[systemutveckling] [ändrad 12 maj 2020]