öppna system

operativsystem och program som bygger på allmänt kända, icke slutna standarder, och som därför förväntas fungera ihop, oav­sett vem som har utvecklat dem. – Öppna system har interoperabilitet och portabilitet samt följer öppna standarder i hög ut­sträckning. Oftast, men inte alltid, menar man Unix och Unix­kompatibla system, se Posix. – Idén om öppna system växte fram på 1980‑talet som re­aktion mot den tidens slutna stor­dator- och minidator­­system. Tanken bakom öppna system var att man ska veta på förhand att all mjuk­­vara skriven för öppna system fungerar ihop direkt, även om den kommer från olika före­tag. Det ska räcka med att utveck­larna har tillämpat öppna standarder. – Uttrycket används numera sällan, mest därför att principen har blivit närmast självklar, bland annat därför att det bara finns ett fåtal processortyper och operativsystem som är allmänt spridda. – Öppna system för­ut­­sätter inte öppen källkod, utan det viktiga är att systemet fungerar ihop med andra pro­gram och system på ett känt och för­­ut­­säg­­bart sätt. – I mer all­män be­tydelse är ett öppet system ett system som är öppet för alla att an­vända och bygga tillämp­ningar för, för­­ut­­satt att de följer systemets specifikationer. – Jäm­­­för med öppen käll­kod och fri mjuk­­vara.

[mjukvara] [öppet] [ändrad 19 september 2019]

plattform

  1. – det som man bygger på när man utvecklar it‑pro­dukter eller tjänster; det som utvecklaren utgår från att det redan finns. Det finns alltså ingen bestämd del av ett it‑system som är ”en platt­form”, utan det beror på vad man ska ha platt­formen till. En platt­form kan vara en dator­typ, ett operativsystem, en databas eller en så kallad miljö (till exempel Java eller Dotnet);
  2. – upphöjd plan yta att stå på eller att ställa saker på;
  3. – forum där man kan framföra sina åsikter;
  4. – sammanställning av politiska åsikter, krav, förhandlingsunderlag och liknande.

– På engelska: platform. Se också denna anti‑plattformkrönika från 2018 av Owen Thomas: länk.

[språktips] [systemutveckling] [ändrad 14 oktober 2019]

inkrementell

(incremental)med successiva tillägg; förbättrad lite i taget:

  1. – inkrementell systemutveckling – systemutveckling där man börjar med de viktigaste funktionerna och sedan lägger till mindre centrala funktioner i tur och ordning. Se också bottom‑up. – Ska inte blandas ihop med iterativ systemutveckling;
  2. – inkrementell backup – metod för backup: efter första backupen säkerhetskopieras vid varje tillfälle bara det som har ändrats sedan förra gången; det som redan har säker­hets­kopi­e­ra­ts, och inte har ändrats, ligger kvar;
  3. – se inkrementell bränning;
  4. – se inkrementell sökning.

[backup] [språktips] [systemutveckling] [sökningar] [ändrad 27 april 2020]

Mono

en utvecklingsplattform som bygger på Microsofts DotNet, men som är skriven i öppen källkod och som framställer program för Unix (Linux, macOS och iOS). – Mono använder de delar av DotNet som Microsoft har överlämnat till standardiseringsorgan. – Projektet, som påbörjades i juli 2001, leds av Miguel de Icaza, då på Novell†, som stöder Mono. Microsoft är välvilligt inställt. Mono är det spanska ordet för apa. – Läs mer på mono‑project.com.

[systemutveckling] [ändrad 5 augusti 2017]

git

system som håller reda på ändringar av programkod för Linux under ut­veck­lings­arbetet. Behövs för att utvecklarna ska veta vad andra ut­veck­lare har gjort, och kunna göra följd­ändringar. – Git utvecklades 2005 av Linus Torvalds efter en konflikt om det system som han tidigare hade använt, Bitkeeper (länk) från Bit­mover. – Git finns numera också för andra Unix­baserade operativ­system, som macOS, och för Windows. Stavas vanligtvis med litet g. – Se git-scm.com. – Se också Gitea och Github.

[programmering]