systemtest

eller systemtestning – testning av ett system som är färdigt för leverans. Systemtestning görs som black box testing, det vill säga att testaren granskar inte källkoden, utan undersöker om systemet beter sig som förväntat under olika betingelser. – Det finns ett stort antal deltest som brukar ingå i systemtest. Man testar bland annat:

– Se också smoke testing och sanity check. – På engelska system test, system testing.

[systemutveckling] [ändrad 15 oktober 2018]

systemutvecklingslivscykel

  1. – systemutvecklingsprocessen från planering till leverans och god­kän­nande från beställare. Alltså en systematisk uppläggning av pro­jekt­arbetet;
  2. – systemets hela livscykel, inklusive drift, underhåll, uppdateringar och slutligen avveckling. – Se också livscykelanalys.

– På engelska: systems development life cycle, förkortat SDLC.

[systemutveckling] [ändrad 15 augusti 2017]

Demeters lag

(Law of Demeter) – princip för systemutveckling, i synnerhet objekt­orien­te­rad: varje del av systemet (varje objekt) ska veta så lite som möjligt om resten av systemet. Man kan se det som en tillämpning av principen need-to-know:

  1. – varje objekt ska bara ha kunskap om de andra objekt som det måste ut­byta meddelanden med (dess ”vänner” eller ”grannar”);
  2. – ett objekt ska bara ta emot meddelanden från sina vänner (enligt punkt 1), inte från okända objekt;
  3. – ett objekt ska bara prata med sina vänner.

– Demeters lag formulerades 1987 av Demeterprojektet (länk) vid North­western University (länk) i Evanston i Illinois. Grundtanken är att upp­bygg­naden av varje objekt så mycket som möjligt ska vara oberoende av hur andra objekt är uppbyggda. Det gör det relativt enkelt att byta ut objekt utan att systemet som helhet påverkas. Systemet blir också relativt överskådligt om man tillämpar Demeters lag. Nackdelen är att det blir omständligt att programmera metoder som kräver att ett objekt utbyter långväga med­del­anden. – Demeters lag leder till lös bindning. – De­meter­projektet var uppkallat efter den grekiska gudinnan Demeter. – Läs också om Unixfilosofin.

[lagar] [systemutveckling] [ändrad 23 december 2017]

konsensus

i datorvetenskap: det att alla delar av ett it‑system, eller samverkande it‑system, är överens om ett visst värde. Det är en förutsättning för många transaktioner och andra förändringar. – Konsensus måste finnas när man gör ändringar i databaser i transaktionssystem (till exempel biljettförsäljning), genomför transaktioner som är tidsberoende (alla måste vara överens om vad klockan är) och i många andra sammanhang. Det finns många motsvarigheter utanför datorvärlden, till exempel procedurerna som i ett demokratiskt val är till för att alla väljare ska kunna förvissa sig om att valet har gått rätt till och att valresultatet är korrekt. – Man talar i datorvetenskap om konsensusproblemet (the consensus problem). Tek­niker för att etablera konsensus kallas för konsensusmekanismer (consensus mechanisms) eller konsensus-algoritmer (consensus algorithms). En känd konsensus­algo­ritm är blockkedjan i bitcoin-systemet. – Om det är nödvändigt att nå konsensus trots att det finns ofullständig eller kanske felaktig information talar man om det bysantinska generalsproblemet. – På engelska: consensus.

[datorvetenskap] [systemutveckling] [ändrad 9 oktober 2018]