miljard

tusen miljoner, alltså 109. – Mil­jard är det svenska ord som mot­svarar engelska billion. Men på svenska går det tusen miljarder på en biljon. Ordet miljard används också på en del andra språk.  Multipel­prefixet för miljard är giga; jämför med gibi. En miljard­del anges med prefixet nano. – En tabell över namnen på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för one billion och en miljon miljoner för one trillion. Den korta skalan används i USA och numera även i Storbritannien. I Sverige och Kontinentaleuropa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell med jämförelse av den korta och den långa skalan i artikeln om den långa skalan. – Mer om den långa och korta skalan i Wikipedia och i Språktidingen (länk).

[tal] [ändrad 8 november 2019]

triljon

svenska för talet 1018, alltså en etta följd av arton nollor – en miljon biljoner. Ordet introducerades av den franska 1400‑talsmatematikern Jehan Adam (se Wikipedia) som kallade det för trimillion – en miljon miljoner miljoner eller en miljon upphöjd till tre. Han myntade också benämningen bimillion för biljon. – En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för miss­för­stånd orsakade av skillnaden mellan en svensk / europeisk triljon och engelska trillion (som står för 1012) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda det, i varje fall inte utan förklaring . – Multipelprefix för (svensk) triljon är exa.

[tal] [ändrad 20 november 2019]

two commas

en miljon dollar – en miljon skrivs med siffror på engelska ”1,000,000”, alltså med två komman. Three commas är en miljard (”1,000,000,000”), och så vidare.

[betalningar] [jargong] [tal] [ändrad 14 oktober 2018]

sextiljon

det tal som skrivs som en etta följd av 36 nollor. Alltså 1036 eller 1 00012. En sextiljon är en miljon kvintiljoner. Benämningen bör ses som en kuriositet och undvikas, i varje fall förklaras. – Det engelska räkne­ordet sextillion står däremot för ett mycket mindre tal, nämligen 1021 eller 1 0007, på svenska tusen triljoner. En svensk sextiljon heter på engelska undecillion. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]

sextillion

engelskt räkneord som på svenska motsvaras av tusen triljoner. Alltså det tal som skrivs som en etta följd av 21 nollor: 1021 eller 1 0007. Det svenska räkneordet sextiljon står för ett mycket större tal, nämligen 1036 eller 1 00012. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]

billion

engelska för tusen miljoner (109), på svenska en miljard. Alltså inte samma som en svensk biljon (1012), som i sin tur mot­svarar engelska trillion. En tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här. -­ Förr var det skillnad mellan en amerikansk billion (tusen miljoner) och en brittisk billion (då samma som i Sverige), men i modern officiell brittisk engelska an­vänds samma termino­logi som i USA: one billion är alltså en miljard i både Stor­britannien och USA. (Se långa skalan och korta skalan.)

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

kvadriljon

en svensk kvadriljon är en miljon triljoner eller 1024. Ordet bör inte användas, i varje fall inte utan tydlig förklaring. Multipel­prefixet för en kvadriljon är yotta. – En kvadriljon är en miljon triljoner, och en miljon kvadriljoner blir i sin tur en kvintiljon. – Samma ord på engelska, quadrillion, står för ett mycket mindre tal, nämligen 1015, vilket mot­svarar tusen svenska biljoner. En svensk kvadriljon (1024) heter septillion på engelska. – Se långa skalan och korta skalan.

[tal] [ändrad 13 december 2017]