naturliga tal

(natural numbers) – de positiva heltalen 1, 2, 3… samt oftast också talet noll. Till slutet av 1800‑talet räknades noll inte som ett av de naturliga talen. De flesta matematiker, men inte alla, räknar numera noll till de naturliga talen. Vill man vara tydlig talar man om de positiva heltalen 1, 2, 3… respektive de icke‑negativa heltalen 0, 1, 2….

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal på svenska och engelska finns här. Multipelprefixet för miljon är mega. Multipelprefixet för en miljondel är mikro.

[tal] [ändrad 7 maj 2021]

lakh

100 000 (105). Ordet används i Indien och angränsande länder, även på engelska. – Läs också om crore.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

beräkningsbara tal

(computable numbers) – tal som kan räknas fram med en algoritm, alltså alla tal som kan räknas fram på ett sätt som kan beskrivas i ett ändligt antal steg. (Beräkningsbara tal kan däremot ha oändligt många siffror, så beräkningen kan i princip pågå i all evighet, om man inte avrundar talen.) De beräkningsbara talen är en del av de reella talen, men de flesta reella tal är troligen inte beräkningsbara. Det finns delade meningar om det. En viktig skillnad mellan reella tal och beräkningsbara tal är att de beräkningsbara talen är uppräkneliga (numrerbara). De reella talen är däremot inte uppräkneliga, så det verkar rimligt att de beräkningsbara talen bara är en delmängd av de reella talen. – Läs också om Alan Turing† och stopproblemet samt om talet omega.

[tal] [ändrad 6 juni 2017]

bruised rationals

”kantstötta tal” – tal som 4,9999… när det ska vara exakt 5. Kantstötta tal uppstår ibland vid felaktig omräkning från binära tal till vanliga decimala siffror.

[fel] [matematik] [ändrad 25 augusti 2020]

ordningstal

tal som anger någots plats i en ordningsföljd. – Ordningstal skrivs så här med siffror: trettonde blir 13:e, fjortonde blir 14:e, femtonde blir 15:e, tjugoförsta blir 21:a. Alltså siffra/siffror, kolon och bara sista bokstaven i ordningstalet. Ordnings­tal från första till tolfte bör skrivas med bokstäver, men kan givetvis skrivas med siffror: 1:a, 2:a och så vidare. Även högre ordnings­tal kan skrivas med bokstäver om ordet blir kort, till exempel den tusende.  – På engelska: ordinal numbers. – Datum skrivs med enbart siffror: den 7 april 2020.

[språktips] [tal] [ändrad 7 april 2020]

heltal

tal som kan skrivas med siffror utan decimaler (betydelse 2). Hel­tal är de positiva hel­talen 1, 2, 3…, de negativa hel­talen -1, -2, -3… och talet noll. – På engelska: integers. – Jäm­för med naturliga tal.

[tal] [ändrad 20 december 2018]