sextillion

engelskt räkneord som på svenska motsvaras av tusen triljoner. Alltså det tal som skrivs som en etta följd av 21 nollor: 1021 eller 1 0007. Det svenska räkneordet sextiljon står för ett mycket större tal, nämligen 1036 eller 1 00012. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]

billion

engelska för tusen miljoner (109), på svenska en miljard. Alltså inte samma som en svensk biljon (1012), som i sin tur mot­svarar engelska trillion. En tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här. -­ Förr var det skillnad mellan en amerikansk billion (tusen miljoner) och en brittisk billion (då samma som i Sverige), men i modern officiell brittisk engelska an­vänds samma termino­logi som i USA: one billion är alltså en miljard i både Stor­britannien och USA. (Se långa skalan och korta skalan.)

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

kvadriljon

en svensk kvadriljon är en miljon triljoner eller 1024. Ordet bör inte användas, i varje fall inte utan tydlig förklaring. Multipel­prefixet för en kvadriljon är yotta. – En kvadriljon är en miljon triljoner, och en miljon kvadriljoner blir i sin tur en kvintiljon. – Samma ord på engelska, quadrillion, står för ett mycket mindre tal, nämligen 1015, vilket mot­svarar tusen svenska biljoner. En svensk kvadriljon (1024) heter septillion på engelska. – Se långa skalan och korta skalan.

[tal] [ändrad 13 december 2017]

octillion

engelska för talet 1027, på svenska: tusen kvadriljoner. (På svenska skulle ordet oktiljon stå för 1048.)

[tal] [ändrad 22 maj 2018]

kvintiljon

på svenska: 1030, alltså ett tal som skrivs med en etta följd av 30 nollor. Med andra ord: en miljon kvadril­joner. – Ordet kvintiljon är vedertaget, men bör ändå inte an­­vändas, åt­minstone inte utan tydlig förklaring. Det in­­offi­ci­ella multipel­­prefixet för kvintiljon är geop. – Det engelska ordet quintillion står för ett mindre tal, 1018, på svenska en triljon. En svensk kvintiljon (1030) heter nonillion på engelska. En miljon (svenska) kvintil­joner blir en sextiljon. – En tabell över namn på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

biljon

tusen miljarder (1012) på svenska och de flesta euro­peiska språk (fast då ofta med lite annan stav­ning). Men på engelska är en billion där­­emot det­samma som en svensk miljard (109). Ordet biljon bör därför inte användas utan tydlig förklaring. – En tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelpre­fixet för biljon är tera, och en biljon­­del anges med piko. – Se också tebi. – Se också billion laughs.

[matematiska tal] [ändrad 23 augusti 2019]

långa skalan

(the long scale) – det system för benämning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för en miljard. Alltså som vi gör i Sverige. Med undan­tag just för ordet miljard (och följ­akt­ligen också för biljon) står varje ny be­näm­ning för ett tal som är en miljon gånger större än det före­gående.

Namn Värde Engelskt namn (den korta skalan)
miljon 106 million
miljard 109 billion
biljon 1012 trillion
tusen biljoner 1015 quadrillion
triljon 1018 quintillion
tusen triljoner 1021 sextillion
kvadriljon 1024 septillion
tusen kvadriljoner 1027 octillion
kvintiljon 1030 nonillion
tusen kvintiljoner 1033 decillion
sextiljon 1036 undecillion

– Läs också om motsvarande multipelprefix.

– Nya benämningar bildas med latinska räkneord. – Den långa skalan, där varje namn (utom miljard) står för ett tal som är en miljon gånger större än det före­gående, används i större delen av Europa, inklusive Sverige, men inte i USA och numera officiellt inte heller i Stor­britannien. USA och Storbritannien använder den korta skalan, där tusen miljoner kallas för one billion, och där varje nytt ord står för ett tal som bara är tusen gånger större än det före­gående. – Ob­servera att matematiker och naturvetenskapare numera und­viker alla dessa be­nämningar, just därför att de har olika betydelse på olika språk. Talen anges i stället med siffror, som 109 för en miljard, och ut­läses till exempel ”tio upphöjt till nio”. – Läs mer i Wiki­pedia och i en artikel i Språk­tidningen. – Se också crore och lakh.

[språktips] [tal] [ändrad 25 april 2017]