smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan an­vändas som dator: man kan hantera e‑post och titta på webb­sidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på person­datorer – se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, oftast ett virtuellt tangent­bord, men ibland med ett mekaniskt tangentbord i miniatyr. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelero­meter, termometer, fuktsensor och annat), GPS och kom­pass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta telefoner, smarttelefoner, smartmobiler och mobil­datorer. – Se också Datatermgruppen (länk). – Motsats: ring­telefon, även kallat dum­telefon (dumbphone); se också funktionstelefon.

[mobiltelefoner] [ändrad 11 februari 2018]

femte generationen

 1. Fifth generation computer systems project, FGCS – ja­pansk sats­ning på 1980‑talet på att kon­stru­era kraft­fulla och lätt­använda dator­system. De skulle ha parallell data­behand­ling och tillämpa arti­fici­ell intelli­gens. – Namnet femte gene­ra­tionen syftade på paral­lella system: de tidi­gare gene­ra­tionerna var radio­rör, tran­sistorer, inte­gre­rade kretsar och mikro­pro­cessorer. – Pro­jektet på­gick från 1982 till 1992. Det blev över­spelat av den all­männa teknik­utveck­lingen, sprid­ningen av person­datorer och grafiska an­vändar­gräns­snitt samt genom­brottet för inter­net. I vissa av­se­enden var pro­jektet långt före sin tid. – Ett webb­museum för pro­jektet finns här;
 2. – om mobila nätverk: se 5g.

[ai] [it-historia] [mobilt]

NMT

 1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobil­telefon­nätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobil­telefon­nät som byggdes upp gemen­samt i de nordiska länderna. Det räknas i efter­hand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT-nätet togs i bruk i Saudi­arabien 1981. Kort där­efter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 mega­hertz. Ett andra nät in­vigdes 1986. Det an­vände frekvensen 900 mega­hertz, och kallades följ­aktligen för NMT 900. Under 1990-talet över­flyglades NMT av gsm (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
 2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
 3. – Nordic Medtest – svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
 4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar] [mobilt] [språkteknik]

1g

första generationens mobiltelefoni, se NMT (betydelse 1). I själva verket var det den andra generationen, se 0g. – En översikt över generationerna finns på mobiltelefon.

[generationer] [mobilt] [ändrad 6 maj 2017]

0g

Hoppas att hon stannade bilen först.

(noll-generationen) – beteckning på de allra första mobil­tele­fonerna. De fanns före generation ett, NMT. 0g‑tele­foner var fast monterade i bilar, och alla sam­tal till och från dem kopplades i början manuellt av en telefonist. Senare kunde man slå numret själv med en fast monterad nummerskiva på bilens instrumentbräde. – Det första nätet för sådan mobil­telefoni i Sverige hette MTA, och infördes 1956. Senare kom MTB och MTC, som senare om­arbetades till NMT. Dessa system för mobil­telefoni fick bara några tusen an­vändare, och de av­vecklades när NMT kom. – Be­teckningen 0g är en retro­nym som aldrig användes när systemen var i bruk. Man talade om biltelefoner. – 0g är faktiskt en dubbel retro­nym, efter­som man inte tänkte på denna teknik när man i efterhand numrerade genera­tionerna och därför, senare, måste ge den nummer noll, efter­som nummer ett redan var upp­taget för GSM. – Om mobil­telefon­generationer, se mobil­telefon.

[generationer] [it-historia] [mobilt]

mobil

 1. – trådlöst ansluten till tele- och datanätet med fri rörlighet i ett stort område. Till exempel en stor del av ett eller flera länder. An­slut­ningen fungerar även när man färdas i hög hastighet med bil eller tåg. – Typexemplet på mobil kommunikation är mobil­tele­foni. Även bärbara datorer och surfplattor använder mobil kommu­nika­tion, liksom en del smarta klockor. – Den mobila utrust­ningen kommuni­cerar med ett nät av sam­verkande basstationer som håller reda på var användarna befinner sig, även när samtal inte pågår. Vid behov kan bas­stationerna flytta över pågående kommu­nikation från en bas­station till en annan utan att samtalet bryts (se handover). – Mobil kommunikation är en typ av trådlös (wireless) kommunikation. Andra typer av trådlös kommunikation är sladdlös (cordless) kommu­nikation, RFID och NFC;
 2. – som har att göra med mobil tele- och data­kommu­nikation.

– Språkligt: Adjektivet mobil betyder från början rörlig, flyttbar. Men numera betyder det ofta ”som har att göra med mobil­telefoni”. Om man säger ”mobil kommu­nikation” menar man inte att kommunikationen är mobil (vad det nu skulle innebära), utan att den sker med teknik som medger mobilitet för användaren och telefonen (eller annan utrustning).

– På engelska: mobile, men se också cellular.

[mobilt] [språktips] [ändrad 23 augusti 2018]

swipe

 1. – om pekskärmar på mobiltelefoner och surfplattor, se svepa (alternativt: svajpa);
 2. – dra – dra ett kontokort eller annat kort eller biljett genom en läsare för att betala eller bli insläppt. Även: att hålla kortet intill en kortläsare. Används om kort och biljetter med magnetremsa och även om kontaktlösa kort (rfid och nfc) som man håller upp intill läsaren. – Ordet swipe används ibland också som substantiv om själva kortet, och om den avgift som säljaren betalar för konto­korts­betal­ningar. – Jäm­för med smyg­avläs­ning (skimming).

samtrafik

i telefoni: det att abonnenter hos olika teleoperatörer kan ringa till var­andra. (Eller skicka sms till varandra.) Samtrafik kan delas upp i:

 • – samtalsoriginering – det att en abonnent ringer upp en annan abonnent som har en annan operatör;
 • – samtalstransitering – i vissa fall: det att en tredje tele­operatör kopplar sam­tal mellan två andra operatörers nät­verk;
 • samtalsterminering – det att en teleoperatör tar emot ett samtal från en abonnent hos en annan operatör och kopplar det till mot­tagaren. (Ob­ser­vera att terminering här betyder ’att koppla till änd­punkten’, alltså till mottagaren, inte att avsluta.)

– Avgiften som den upp­ringande abonnentens tele­operatör betalar till det mot­tagande abonnentens operatör kallas för sam­trafik­avgift eller ter­mi­ne­rings­avgift. Men se också grey route messaging. – Jäm­för med roaming.

[telefoni]