lodstreck

tecknet | – kallas också för pipa eller lodrätt streck, tidigare för vertikal­streck. Ska inte för­växlas med bokstaven stora I. – Lod­streck används normalt inte i vanlig text, men det an­vänds i matematik, logik, pro­grammering och andra tekniska och veten­skapliga samman­hang samt i dekortext. Tecknet har ASCII‑nummer 124. På engelska vertical bar eller pipe. – Se Datatermgruppen (länk). – Ut­förlig in­formation om an­vändning av lod­streck i pro­gram­me­ring och i andra samman­hang finns i Wiki­pedia. I sannolikhetsberäkningar står lod­streck för ”givet att”, se bayesisk.

[tecken] [ändrad 5 januari 2018]

typsnitt

(typeface) –– grafisk utformning av alfabetet samt siffror och andra tecken. Kända typ­snitt är till exempel Times och Helvetica. – Typ­snittet om­fattar tecken i alla stor­lekar. Ett typ­snitt i en be­stämd stor­lek, till exempel Helvetica, 9 punkter, kallas för en stil (på engelska font). Kursiv, halv­fet med flera kallas för typ­snitts­varianter. –– Termerna typ­­snitt och stil för­växlas ofta. – Läs mer i denna artikel från TNC.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

stil

i typografi: komplett upp­sättning bokstäver, siffror och andra tecken i ett be­stämt typ­snitt i en be­stämd stor­lek (till exempel 9 punkter) och i en be­stämd variant (normal, kursiv, halvfet etcetera). – Normal Times 9 punkter är alltså en annan stil än normal Times 10 punkter. Det är där­emot samma typ­snitt. – Nu­mera blandas termerna stil (på engelska font) och typ­snitt (på engelska type­face) ofta samman. – –Läs mer i denna artikel från TNC. –– På engelska: font.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

jokertecken

(wild card) –– tecken som står för obestämda tecken (vilka tecken som helst, eventuellt inget tecken), och som används vid sökningar i data­baser och med sök­motorer på webben. –Det finns två vanliga joker­tecken:

– Fråge­tecken brukar stå för exakt ett val­fritt tecken, och aste­risk brukar stå för noll, ett eller flera valfria tecken. – Ex­em­pel: h?nd ger träff på hand, hind och hund. Men katt* ger träff på ord som katt, Katte­gatt, katten, katter­na och katt­sand. –– Läs också om skal­match­ning och höger­trun­ke­ring. –– När man söker med så kallade regul­jära uttryck använder man andra tecken. –– Se också Datatermgruppen (länk).

[sökningar] [ändrad 7 september 2018]

vinkelparentes

(angle bracket) –– tecknenoch när de står runt ett ord, en fras eller runt siffror. – An­vänds i chatt och liknande för att markera sinnes­stämning, till exempel 〈hånskratt〉. Det har andra be­tydelser i olika samman­hang. –– Tecknen kan se konstiga ut, eller vara osynliga, i din webb­läsare. Det beror i så fall på att HTML-koden för vinkel­parentes inte fungerar i alla webb­läsare. Oftast an­vänds därför i stället tecknen < och > (mindre än / större än) som vinkel­parentes. De är lätt åt­komliga på tangent­bordet, men i strikt typo­grafi är de inte samma tecken som vinkel­parentes­tecknen. – En typo­grafiskt korrekt vinkel­parentes är trubbigare och större〈 〉än tecknen för mindre än/större än: < >.  Det finns också ett tredje liknande tecken, så kallade gås­ögon, som i svenskt tryck ofta används i stället för citat­tecken. De ser ut ››»så här«. – Av be­kvämlig­hets­skäl an­vänds ofta samma knapp på tangent­bordet för alla tre tecknen.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

ordflytt

i ordbehandling, föråldrat: det att ett ord i slutet av en rad auto­ma­tiskt flyttas till nästa rad om inte hela ordet får plats på den rad där man började skriva det. Detta är sedan länge standard i ord­be­hand­lare. – På engelska wrap eller word­wrap. – Se också radbrytning.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 25 december 2017]

gnabboretni

upp- och nervänd kombination av frågetecken och utropstecken. Det ser ut så här: ⸘ (men det är inte säkert att tecknet visas i alla webbläsare). Gnabboretni är ordet interrobang skrivet baklänges.

[tecken] [ändrad 7 september 2017]