Grace Murray Hopper Award

ACM Grace Murray Hopper Award, ofta bara Grace Hopper Award – ett årligt pris som delas ut av amerikanska ACM till en ung person inom it som belöning för en bety­dande insats. – Pristagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är uppkallat efter datorpionjären Grace Hopper†. – Läs mer på awards.acm.org/hopper.

[utmärkelser] [ändrad 23 april 2020]

Xprize

en grupp pristävlingar där uppgiften är att finna lösningar på problem som hittills har ansetts olösliga. – Det gäller tekniska eller humanitära problem. Vin­n­arna belönas med höga belopp – flera miljoner dollar. – Tanken bakom de stora belöningarna är att lösningarna ska undgå marknadsmisslyck­ande: vinnarna får tillräckligt med pengar för att kunna starta produktion och marknadsföring. Dessutom kan personerna bakom Xprize bidra med kunskap och erfaren­heter. Meningen är alltså att de vinnande lösningarna ska tas i bruk i stor skala. – Det finns många Xprizes, se xprize.org/prizes. Se också Global learning Xprize. – Priserna samordnas av en stiftelse med samma namn, grundad 1995, se xprize.org. Stiftelsen har bland annat personallianser med Singularity Group. I styrelsen finns framgångs­rika uppfinnare och före­tags­ledare som publicisten Ariana Huffington, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page från Google och Craig Venter, som kartlade människans DNA.

[forskning] [stiftelser] [utmärkelser] [ändrad 6 oktober 2022]

Users award

tidigare: en årlig svensk utmärkelse till den arbetsplats som hade det bästa it‑systemet utifrån användarnas per­spektiv. – Det var Landsorganisationen, LO, som 1998 inrättade Users award. Den första årliga prisutdelningen skedde år 2000 i samarbete med TCO, och 2012 överlämnade LO sin del av satsningen till TCO. TCO delade ut priset 2013–2015, men lade sedan ner det eftersom intresset var för lågt. Även KTH och andra universitet och högskolor var en tid involverade i projektet. – Utmärkelsen var också känd som Användarnas IT-pris.

[arbetsmiljö] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 24 september 2018]

IP-priset

en utmärkelse som den svenska föreningen SNUS (Swedish network users’ society) delade ut varje år från 2001. Senast utdelad 2015. Priset gick till en enskild person som bidragit väsent­ligt till utvecklingen och kunnandet inom nätverksteknik. Priset delades vanligtvis ut på Internetdagarna. (Förklaring till förkortningen IP, se här.) – Se snus.se/ip‑priset (senast uppdaterad 2015).

[inaktuellt] [utmärkelser] [ändrad 2 september 2022]

A M Turing Award

Turingpriset – en av it-världens finaste utmärkelser. Priset är uppkallat efter Alan Turing†. Det delas sedan 1966 ut årligen av ACM för ”viktiga och beständiga insatser för data­tekniken”. Priset är sedan 2014 en miljon dollar, tidigare 250 000 dollar. –Se ACM:s webb­sidor. – IDG:s artiklar om Turingpriset: länk.

[utmärkelser] [ändrad 23 mars 2023]

Nordic free software award

tidigare årligt pris till främjare av fri mjukvara. Priset delades mellan 2007 och 2011 ut till nordiska personer, projekt eller orga­nisa­tioner som hade lämnat ett fram­stå­ende bidrag till främjandet av fri mjukvara. Det delades också ut 2018. Priset delades ut på kon­fe­rensen FSCONS. – Se denna länk (gammal).

[fri mjukvara] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 28 juli 2020]

John von Neumann medal

IEEE John von Neumann medalvon Neumann‑medaljen – ett pris som delas ut årligen av IEEE för ”enastående prestationer inom datorvetenskapen”. Priset är har namn efter datorpionjären John von Neumann†. – Se IEEE:s webbsidor: länk (längst ner på sidan).

[utmärkelser] [ändrad 13 juni 2021]

Loebnerpriset

tidigare: ett pris som delades ut till skaparen av datorprogram som klarade ett Turingtest. Loebnerpriset delades ut 19912019. – Loebnerpriset gick till upphovspersonen till datorprogram som kunde tävla mot en människa genom att i skrift svara på frågor på ett sådant sätt att en mänsklig bedömare inte kunde avgöra ifall det var en människan eller datorn som svarade. – Loebner­priset bestod dels av ett pris på 2 000 dollar plus bronsmedalj som delades ut årligen till det program som klarade sig bäst i en tävling, dels det stora priset på 100 000 dollar och en guldmedalj. Det stora priset delades aldrig ut. – Priset stiftades 1990 av Hugh Loebner (19422016) i sam­arbete med amerikanska Cambridge center for behavioral studies (länk). Från 2014 anordnades den årliga tävlingen av brittiska Society for artificial intelligence and simulation of behaviour, AISB (aisb.org.uk) – På engelska: the Loebner Prize. – Se också Eugene Goostman.

[ai] [inaktuellt] [utmärkelser] [ändrad 14 maj 2022]