Mapswipe

app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. An­vänd­aren går igenom satellitbilder av sådana områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – Mapswipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – Mapswipe finns för Android och IOS. Se Läkare utan gränsers webbsidor.

ICT4D

Information and communications technology for development – en satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till datorer, internet och mobiltelefoni till överkomliga priser i hopp om att det bidrar till utvecklingen. – Se ict4dconference.org.

[förkortningar på I] [världsförbättring] [ändrad 16 oktober 2018]

Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från or­ga­ni­sa­tionen Internet.org. De ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster till­gäng­liga för alla över­allt. Free Basics om­fattar bland annat barn- och mödravård, myndig­hets­infor­ma­tion, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utveck­lare kan bidra med appar till Free Basics. – Se här.

[appar] [gratis] [mjukvara] [världsförbättring] [ändrad 13 oktober 2018]

community computing

”bydatorer” – ett sätt att ge fattiga grupper till­gång till datorer och inter­net, oftast genom en gemen­sam dator med inter­net­anslutning. För fattiga länder har det funnits, och finns, speciella låg­pris­datorer (till exempel Simputer†) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek†). På 2010‑talet har fokus hamnat på att till­handa­hålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

[lågprisprodukter] [världsförbättring] [ändrad 5 december 2017]

TEK

(Time equals knowledge) – nerlagd sökmotor för användare med långsam och dyr inter­net­anslutning, till exempel i fattiga länder. – TEK, som var i drift 2003—2010, sände sökningarna från användare till servern som e‑post. Resultatet av sökningarna skickades från servern till användaren, också som e‑post. Resultatet sändes som en komprimerad fil med kom­pletta versioner av webb­­sidorna. Alla webb­­sidor lagrades i ett arkiv hos mottagaren för att de skulle vara åtkomliga och sökbara utan internet­­anslutning. På grund av minskande trafik lades TEK ner 2010. – Sök­­motorn utvecklades på MIT, och projektets webb­­sidor finns på tek.sourceforge.net. – Käll­koden kan laddas ner från samma länk, ifall någon vill sätta upp en egen TEK-server.

[förkortningar på T] [nerlagt] [sökmotorer] [världsförbättring] [ändrad 18 november 2017]