Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från or­ga­ni­sa­tionen Internet.org. De ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster till­gäng­liga för alla över­allt. Free Basics om­fattar bland annat barn- och mödravård, myndig­hets­infor­ma­tion, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utveck­lare kan bidra med appar till Free Basics. – Se här.

[appar] [gratis] [mjukvara] [världsförbättring] [ändrad 13 oktober 2018]

community computing

”bydatorer” – ett sätt att ge fattiga grupper tillgång till datorer och internet, oftast genom en gemensam dator med internetanslutning. För fattiga länder har det funnits, och finns, speciella lågprisdatorer (till exempel Simputer†) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek†). På 2010‑talet har fokus hamnat på att tillhandahålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

[lågprisprodukter] [världsförbättring] [ändrad 5 december 2017]

TEK

(Time equals knowledge) – en nerlagd sökmotor för användare med långsam och dyr inter­net­anslutning, till exempel i fattiga länder. – TEK, som var i drift 2003—2010, sände sökningarna från användare till TEK:s server som e‑post. Resultatet av sökningarna skickades sedan från servern till användaren, också som e‑post. Resultatet sändes som en komprimerad fil med kom­pletta versioner av webb­­sidorna. Alla mottagna webbsidor lagrades i ett arkiv hos mottagaren för att de skulle vara åtkomliga och sökbara utan internetanslutning. På grund av minskande trafik lades TEK ner 2010. – Sök­­motorn utvecklades på MIT, och projektets webb­­sidor finns på tek.sourceforge.net. – Käll­koden kan laddas ner från samma länk, ifall någon vill sätta upp en egen TEK‑server.

[förkortningar på T] [nerlagt] [sökmotorer] [världsförbättring] [ändrad 18 november 2017]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 7 september 2018]

Alliance for affordable internet

organisation som verkar för att göra internet tillgängligt för fattiga människor i ut­veck­lings­länder. Alliance for affordable internet bild­ades i september 2013 och har företag, ide­ella or­ga­ni­sa­tion­er och forskningsinstitut som medlem­mar. Ini­tia­tiv­tagare är Tim Berners-Lee, och World Wide Web Foundation är organisationens sek­re­ta­riat. Namnet förkortas A4AI. – Se a4ai.org.

[internet] [organisationer] [ändrad 5 juni 2017]

Fairphone

en smart mobil som tillverkas utan mineraler från gruvor där arbetarna behandlas illa. – Telefonen gräsrotsfinansierades under 2013, och säljs tills vidare bara i Europa. Den har ope­rativ­systemet Android. – Bak­­grunden är att vissa säll­synta mine­raler som behövs i mobil­­tele­foner, till exempel koltan (se Wikipedia), ofta bryts i konfliktdrabbade områden där gruvarbetarna arbetar under svåra förhållanden och med låg lön. Fairphone köper rå­varorna från om­råden där det råder fred, och där arbetsförhållandena är acceptabla. – Se fairphone.com.

[mobiltelefoner] [världsförbättring] [ändrad 21 juni 2018]

Project Loon

Googles försök att ge fattiga områden tillgång till internet genom ballonger. – 300 ballonger ska sväva fritt på ungefär 20 kilometers höjd. Varje ballong ska vara försedd med sändare och mottagare som drivs av solenergi. Ballongerna kommunicerar med basstationer på jordytan, utspridda med ungefär hundra kilometers avstånd. Varje ballong kan ge internetanslutning till ett område på 1250 kvadratkilometer. – Ballongerna rör sig fritt med vindarna, men kan ändå fjärrstyras genom att man låter dem gå upp och ner i luftlagren, som rör sig i olika riktningar. Projektet påbörjades 2013. – Namnet: Loon är kort för balloon, men betyder också lom (fågeln), och anspelar troligen också på loony – spritt språngande. – Se loon.com. – Läs också om Skybender och om Facebooks projekt Aquila.

[bredband] [experimentell teknik] [världsförbättring] [ändrad 24 september 2018]